Høring - endringer i forskrift om fastsettelse av tariffer mv. for bestemte innretninger

Redegjørelsen for vedtaket og departementets vurderinger er tilgjengelig på departementets nettsider sammen med endringsforskriften.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.03.2013

Vår ref.:

Vår ref: 12/1063                                                                    

Olje- og energidepartementet sender forslag til endringer i forskrift 20. desember 2002 nr. 1724 om fastsettelse av tariffer mv. for bestemte innretninger på høring.

Høringsnotatet med nærmere redegjørelse er lagt ut på departementets hjemmeside under Dokumenter/Høringer/Saker på høring.

Høringsfristen er fredag 15. mars 2013. Også andre enn de som står på høringslisten står fritt til å komme med en uttalelse.

Med hilsen

 

Erik Johnsen (e.f.)

avdelingsdirektør                                                                  Helge Westborg

                                                                                          fagdirektør

Arbeidsdepartementet

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Finansdepartementet

Fiskeri- og kystdepartementet

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Forsvarsdepartementet

Helse- og sosialdepartementet

Justis- og politidepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Miljøverndepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Samferdselsdepartementet

Statsministerens kontor

Utenriksdepartementet

Direktoratet for naturforvaltning

Fiskeridirektoratet

Havforskningsinstituttet

Kystverket

Norges geologiske undersøkelse

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk institutt for naturforskning

Norsk polarinstitutt

Oljedirektoratet

Petroleumstilsynet

Sametinget

Sjøfartsdirektoratet

Klima- og forurensningsdirektoratet

Statens kartverk

Statens strålevern

Statnett SF

Datatilsynet

Gassnova SF

Lyse Energi AS

Statkraft

Akershus fylkeskommune

Aust-Agder fylkeskommune

Finnmark fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Møre og Romsdal fylkeskommune

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Nordland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

Troms fylkeskommune

Vest-Agder fylkeskommune

Vestfold fylkeskommune

Østfold fylkeskommune

Fylkesmannen i Østfold

Fylkesmannen i Vestfold

Fylkesmannen i Troms

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Nordland

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Fylkesmannen i Hordaland

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Fylkesmannen i Aust-Agder

Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Akvaplan NIVA

4Sea Energy AS

A/S Norske Shell

Agora Oil & Gas

Altinex Oil Norway AS

Bayerngas Norge AS

BG Norge AS

BP Norge AS

Bridge Energy AS

Centrica Resources Norge AS

Chevron Norge AS

Concedo ASA

ConocoPhillips Skandinavia AS

Core Energy AS

Dana Petroleum Norway AS

Det norske oljeselskap ASA

Dong E&P Norge AS

E&P Holding AS

E.ON Ruhrgas Norge AS

Edison International SpA Norway Branch

Eni Norge AS

Enterprise Oil Norge AS

Explora Petroleum AS

ExxonMobil Exploration & Production Norway AS

Faroe Petroleum Norge AS

Fortis Petroleum Norway AS

Front Exploration AS

GDF Suez E&P Norge AS

Hess Norge AS

Idemitsu Petroleum Norge AS

Infragas Norge

LOTOS Exploration and Production Norge AS

Lundin Norway AS

Maersk Oil Norway AS

Maersk Oil PL 018 C Norway AS

Marathon Petroleum Norge AS

Nexen Exploration Norge AS

Njord Gas Infrastructure AS

Noreco ASA

Norpipe

Norsea Gas AS

Norske AEDC AS

North Energy AS

OMV (Norge) AS

Petoro AS

PGNiG Norway AS

Petrolia Norway AS

Premier Oil Norge AS

Repsol Exploration Norge AS

Rocksource ASA

RWE Dea Norge AS

Silex Gass Norway

Skagen 44 AS

Skeie Energy AS

Spring Energy Norway AS

Statoil Petroleum AS

Suncor Energy Norge AS

Svenska Petroleum Exploration AS

Talisman Energy Norge AS

Total E&P Norge AS

Valiant Petroleum Norge AS

VNG Norge AS

Wintershall Norge ASA

Kunnskapsparken i Harstad

NIFES

NILU

NIVA

NODE

Norut Tromsø

Næringsforeningen i Tromsøregionen

Petro Arctic

Probarents AS

SINTEF petroleumsforskning AS

Vest-Finmark regionråd

Forum for utvikling og miljø

Fremtiden i våre hender

Greenpeace Norge

Miljøstiftelsen Bellona

Natur og ungdom

Norges miljøvernforbund

Norges naturvernforbund

Sabima

Solveig Gas Norway

WWF verdens naturfond

ZERO

Fiskebåtredernes forbund,

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening

Finansnæringens Fellesorganisasjon

Industri Energi

Kommunenes Sentralforbund

Landsorganisasjonen i Norge

Lederne

Næringslivets Hovedorganisasjon,

Norges fiskarlag

Norges kystfiskarlag

Norges rederiforbund

Norsk Industri

Norsk olje og gass

SAFE

Sør-Norges Trålerlag

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund,

Publish What You Pay (PWYP)

Transparency International

Det norske Veritas

Regjeringsadvokatembetet

Riksrevisjonen

UiO/ Nordisk Institutt for Sjørett, avd for Petroleumsrett

IRIS

Handelshøyskolen BI

Toll- og avgiftsdirektoratet, Skatte- og avgiftsregnskap

Oljeskattekontoret

Norges Bank

Til toppen