Høring - Endringer i kart- og planforskriften, oppstartfasen i planarbeidet

Stortinget har gjort lovvedtak om endringer i plan- og bygningsloven som berører oppstartfasen i planarbeidet. Det vises til Prop. 149 L (2015-2016) Endringer i plan- og bygningsloven (mer effektive planprosesser, forenklinger mv.).

Status: Under behandling

Høringsfrist: 06.06.2017