Høring - Endringer i kart- og planforskriften, oppstartfasen i planarbeidet

Stortinget har gjort lovvedtak om endringer i plan- og bygningsloven som berører oppstartfasen i planarbeidet. Det vises til Prop. 149 L (2015-2016) Endringer i plan- og bygningsloven (mer effektive planprosesser, forenklinger mv.).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 06.06.2017

Vår ref.: 16/3928

Høring - endringer i kart- og planforskriften, oppstartfasen i planarbeidet (pdf)

Departementet har utarbeidet utfyllende forskriftsbestemmelser som gjelder utforming av planinitiativet fra forslagsstiller, gjennomføring av oppstartmøte og innholdet i referatet fra oppstartmøtet mv. På side 6 i proposisjonen ble forslaget til lovendring oppsummert på denne måten:

"Tydeligere og mer formalisert ramme for oppstarten av planprosessen, mer forpliktende dialog og tidlige avklaringer

Departementet foreslår å lovfeste kravet til referat fra oppstartmøtet, og at det skal fastsettes nærmere forskrifter. Partene skal i oppstartsmøtet (mellom forslagsstiller og kommunen) drøfte alle tema som er viktige for å få til en effektiv planprosess og frembringe et godt planforslag, både sett fra forslagsstillers og kommunens ståsted. Det legges opp til at partene i møtet skal ha en mer forpliktende dialog enn det er i dag, og at referatet fra møtet skal være fundamentet for det videre planarbeidet. Referatet skal dermed legge grunnlaget for en forutsigbar og omforent prosess, med klare angivelser både når det gjelder fremdrift, dokumentasjon og utforming av planen, mv. Om nødvendig skal uenighetspunkter rundt innholdet i planinitiativet som avdekkes i oppstartsmøtet, kunne forelegges kommunestyret eller et politisk utvalg som har fått delegert kompetansen. Dermed vil forslagsstiller allerede i oppstartsfasen få nødvendige politiske tilbakemeldinger på uenighetspunktene og kan innrette seg deretter. Det er viktig at kommunen gjør oppmerksom på at interesser som ikke har vært drøftet eller som fortsatt er uavklarte, kan medføre endringer i den videre prosessen og i planforslaget."

Forskriftsbestemmelsene sendes med dette på alminnelig høring.

Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under «Send inn høringssvar» på regjeringen.no/id2541882.

Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Frist for å gi høringsuttalelse er 6. juni 2017.

 

Med hilsen     

 

Kari Strande

avdelingsdirektør

Magnar Danielsen

fagdirektør

 

Departementene (alle)
Fylkesmennene (alle)
Fylkeskommunene (alle)
Kommunene (alle)
Direktoratet for arbeidstilsynet
Direktoratet for byggkvalitet
Direktoratet for forvaltning og IKT
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Forbrukerrådet
Forsvarsbygg
Fiskeridirektoratet
Helsedirektoratet
Helse Sør-Øst RHF
Helse Vest RHF
Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord RHF
Husbanken
Jernbaneverket
Konkurransetilsynet
Kystdirektoratet
Kystverket
Mattilsynet
Miljødirektoratet
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Norges geologiske undersøkelser (NGU)
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norsk Polarinstitutt
Norsk kommunikasjonsmyndighet
Oljedirektoratet
Reindriftsforvaltningen (Alta)
Regjeringsadvokaten
Riksantikvaren
Sivilombudsmannen
Statens helsetilsyn
Statens kartverk
Statens vegvesen
Landbruksdirektoratet
Statens strålevern
Statkraft SF
Statnett SF
Statsbygg
Vegdirektoratet

Kompetanse- og utdanningsinstitusjoner

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø
Høgskulen i Volda
Høgskulen i Sogn og Fjordane
Høgskolen i Bergen

Forskings- og kompetanseinstitusjoner

Agderforskning
Havforskningsinstituttet
Institutt for samfunnsforskning
Møreforskning
Nordlandsforskning
Norges byggforskningsinstitutt
Norges forskningsråd
Norsk institutt for by- og regionsforskning
Norsk institutt for kulturminneforskning
Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)
Norsk institutt for naturforskning (NINA)
Norsk institutt for vannforskning (NIVA)
Rogalandsforskning
Telemarksforskning
Transportøkonomisk institutt
Vestlandsforskning
Østlandsforskning
Forskningsstiftelsen Fafo

Næringsorganisasjoner/fagforeninger/interesseorganisasjoner og andre

Advokatforeningen
Akademikernes fellesorganisasjon
Asplan Viak AS
Arkitektenes fagforbund
Arkitektbedriftene i Norge
Avinor AS
BA- nettverket
Bedriftsforbundet
Norsk bergindustri
Boligbyggelaget USBL
Boligbyggelaget OBOS
Boligprodusentenes forening
Byggenæringens landsforening
Norges bygg- og eiendomsforening
Byggmesterforbundet
Polyteknisk forening
Den norske turistforening
Det kgl. selskap for Norges vel
Energi Norge
Energiforsyningens fellesorganisasjon (EnFo)
Fagforbundet
Fellesforbundet
Finans Norge
Fortidsminneforeningen
Forum for utdanning i samfunnsplanlegging
Friluftslivets fellesorganisasjon
Friluftsrådenes landsforbund
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
GeoForum
Geomatikkbedriftene
GRID Arendal
Hovedorganisasjonen Virke
Huseiernes landsforbund
IKT-Norge
IngeniørNytt
Innovasjon Norge
KS-Bedrift
Kommunesektorens organisasjon (KS)
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Landsrådet for norske ungdomsorganisasjoner
Maskinentreprenørenes forbund
Miljøstiftelsen Bellona
NKF-byggesak
Norges bonde- og småbrukarlag
Norges bondelag
Norges bygg- og eiendomsforening
Norges byggmesterforbund
Norges eiendomsmeglerforbund
Norges fiskarlag
Norges handikapforbund
Norges huseierforbund
Norges hytteforbund
Norges idrettsforbund
Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon NITO
Tekna Samfunnsutviklerne
Norges juristforbund
GeoForum
Arkitektbedriftene
Norges kvinne- og familieforbund
Norges miljøvernforbund
Norges naturvernforbund
Norges skogeierforbund
Norges statsbaner AS
Norges takseringsforbund
Vellenes fellesorganisasjon
Norges anleggsgartnere – miljø- og landskapsentrepenører
Norsk bergindustri
Norsk byggtjeneste AS
Norsk standard
Norsk eiendom
Norsk fjernvarme
Norsk huseierforening
Norsk industri
Norsk kommunalteknisk forening
Norsk landbrukssamvirke
Pensjonistforbundet
Norsk teknologi/NELFO
Norsk Vann
Norske arkitekters landsforbund
Norske boligbyggelags landsforbund
FHL havbruk (Sjømat Norge)
Norske landskapsarkitekters forening
Norske reindriftssamers landsforbund
Norske samers riksforbund
Norsk sentrumsutvikling
Teknisk-naturvitenskapelig forening (TEKNA)
Næringslivets hovedorganisasjon
NHO Reiseliv
Rådgivende ingeniørers forening
Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA)
Sametinget
Samenes folkeforbund
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede (BUFDIR)
SeniorPorten
Telenor
Teknisk ukeblad
Teknologisk institutt
Vellenes fellesorganisasjon
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund
Zero Emission Resource Organisation (ZERO)