Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - forskrift om anvendelse av familievernkontorloven på Svalbard

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 17.10.2007

Vår ref.:

 

Høringsinstanser iht. liste


  
Deres ref                  Vår ref                             Dato
                                200701236-/LSKS             3. september 2007

Høring - forskrift om anvendelse av familievernkontorloven på Svalbard
Barne- og likestillingsdepartementet sender med dette på høring forslag om å gi familievernkontorloven anvendelse på Svalbard. Formålet med forskriften er å åpne for etablering av familieverntjeneste på øygruppen.

Gjeldende rett
Familievernkontorenes virksomhet reguleres av lov 19. juni 1997 nr. 62 om familievernkontorer (familievernkontorloven). Lovens forarbeider har ingen vurdering av forholdet til Svalbard. Familievernkontorloven § 14 gir imidlertid hjemmel til å gi loven anvendelse på Svalbard. Bestemmelsen lyder: ”Kongen kan gi forskrifter om lovens anvendelse på Svalbard.”

Nærmere om familievernet
Familievernet er en spesialtjeneste som har familierelaterte problemer som sitt fagfelt. Familievernkontorene skal gi et tilbud om behandling og rådgivning der det foreligger vansker, konflikter eller kriser i familien. Familievernkontorene skal videre foreta mekling i forbindelse med separasjon, skilsmisse eller samlivsbrudd eller ved rettssak om foreldreansvar, fast bosted eller samvær. Familievernkontorene bør også drive utadrettet virksomhet om familierelaterte tema. Dette kan bestå av veiledning, informasjon og undervisning rettet mot hjelpeapparatet og publikum. Familier, par eller enkeltpersoner kan henvende seg direkte til et familievernkontor. Lege, psykolog, medisinsk eller sosial institusjon eller offentlig myndighet kan henvise klienter til familievernkontor. Tjenesten er gratis for brukerne.

Tjenesten er tverrfaglig bemannet, hovedsakelig av psykologer og sosionomer med videreutdanning i familieterapi. Andre yrkesgrupper, som leger, psykiatere og prester, kan også være ansatt. 

Hovedtyngden av klientmassen er par som søker hjelp i forbindelse med samlivskonflikter eller kriser. Det øvrige kliniske arbeidet dreier seg om konflikter i foreldresamarbeidet mellom fraseparerte/skilte, samtaler mellom foreldre og barn, ulike gruppeterapeutiske tilbud og familieorienterte individualsamtaler. Familievernet utfører årlig cirka 60 prosent av alle meklinger på landsbasis. Andre godkjente meklere kan være bl.a. fagpersoner tilsatt i offentlig helse- og sosialinstans eller ved pedagogisk-psykologisk tjenestekontor, prester og advokater.

I 2004 ble familievernet overført fra fylkeskommunal til statlig forvaltning ved Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) på regionnivå skal sørge for at familieverntjenesten finnes i regionen, og på forsvarlig måte planlegge, dimensjonere og organisere tjenesten. De statlige kontorene (om lag 2/3 av totalt 65 kontorer på landsbasis) forvaltes av Bufetat. De øvrige kontorene er tilknyttet organisasjonen Kirkens Familievern. De kirkelige kontorene har driftsavtaler med Bufetat og er statlig fullfinansiert.

Fylkesmannen har tilsyn med familievernkontorenes virksomhet.

Behovet for familieverntjeneste på Svalbard
I dag er det ikke et tilbud om familieverntjeneste på Svalbard. Familievernkontor på fastlandet (særlig Tromsø) får henvendelser fra personer som oppholder seg på Svalbard. Bosatte på Svalbard får tilbud om time ved kontoret i Tromsø. Noen få av disse (anslagsvis 3-4 saker i 2006) har benyttet seg av tilbudet. I en del flere saker forsøker terapeutene å gi veiledning per telefon. Tromsø-kontoret har mange henvendelser fra personer på Svalbard som gir uttrykk for at de hadde ønsket at det fantes et tilbud på øygruppen.

Mekling ivaretas i utgangspunktet av to personer på Svalbard (konsulenten i barne- og familietjenesten i Longyearbyen lokalstyre og presten i Svalbard kirke). I tillegg benytter en del seg av meklingsapparatet på fastlandet. Meklerne på Svalbard har oppgitt at de, via par som kommer til mekling, erfarer at det er behov for tilbud om familieterapi på øygruppen.

Konklusjon
Departementet mener det bør gis en forskrift som gir familievernkontorloven anvendelse på Svalbard. Med en slik forskrift åpnes det for å gi et tilbud om familieverntjeneste til befolkningen på Svalbard. Hvordan tilbudet skal utformes og dimensjoneres må vurderes nærmere av Bufdir/Bufetat i tett dialog med myndighetene på Svalbard. Det kan være aktuelt å etablere et ambulerende tilbud om familieverntjeneste på Svalbard med forankring i Familievernkontoret i Tromsø.

Særlig om tilsyn
Det er fylkesmannen som fører tilsyn med virksomheten ved familievernkontorene i fylket, jf. familievernkontorloven § 3. Det følger av § 5 i lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard at sysselmannen har samme myndighet som en fylkesmann.

Det er imidlertid ikke gitt at sysselmannen skal ha tilsyn med det familieverntilbudet som blir etablert på Svalbard. Som nevnt ovenfor, kan det være aktuelt å la Familievernkontoret i Tromsø stå for tilbudet på Svalbard. I så fall kan det være naturlig at Fylkesmannen i Troms fører tilsyn også med den virksomheten kontoret driver på Svalbard.

Departementet har ikke konkludert og ber om høringsinstansenes synspunkter på spørsmålet.

Økonomiske konsekvenser
Kostnadene ved forskriften vil avhenge av hvordan tilbudet innrettes og dimensjoneres. Det legges opp til at kostnadene dekkes av Bufetat innenfor gjeldende budsjettrammer. Tilsynsoppgavene antas ikke å innebære kostnader av betydning.

Forslag til forskrift om familievernkontorlovens anvendelse på Svalbard
Fastsatt ved kongelig resolusjon x.x.2007 med hjemmel i lov 19. juni 1997 nr. 62 om familievernkontorer (familievernkontorloven) § 14. Fremmet av Barne- og likestillingsdepartementet.

§ 1. Lov 19. juni 1997 nr. 62 om familievernkontorer (familievernkontorloven) gjøres gjeldende for Svalbard.

§ 2. … skal føre tilsyn med familieverntjenesten på Svalbard, jf. familievernkontorloven § 3.

§ 3. Forskriften trer i kraft straks.


Liste over høringsinstansene følger vedlagt. Vi ber adressatene vurdere om høringsnotatet bør forelegges underliggende etater eller andre berørte som ikke står på høringslisten.

Høringsfristen er 17. oktober 2007. Vi ber om at høringssvarene, hvis mulig, også sendes elektronisk til lsk@bld.dep.no.


Med hilsen


Arni Hole (e.f.)
                                                                         Tove Friisø 

 

Høringsinstanser
Departementene
Sysselmannen på Svalbard
Fylkesmannen i Nordland
Fylkesmannen i Troms
Fylkesmannen i Finnmark
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Barne-, ungdoms- og familieetaten region nord
Familievernkontoret i Tromsø
Longyearbyen lokalstyre
Svalbard Næringsforening
Svalbard Reiselivsråd
Kings Bay AS
Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS
Universitetssenteret på Svalbard AS

 

 

Høringsinstanser

Departementene
Sysselmannen på Svalbard
Fylkesmannen i Nordland
Fylkesmannen i Troms
Fylkesmannen i Finnmark
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Barne-, ungdoms- og familieetaten region nord
Familievernkontoret i Tromsø
Longyearbyen lokalstyre
Svalbard Næringsforening
Svalbard Reiselivsråd
Kings Bay AS
Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS
Universitetssenteret på Svalbard AS

Til toppen