Høring - Forskrift om elsertifikater

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 28.10.2011

Vår ref.:

Høringsbrev – forskrift om elsertifikater


Olje- og energidepartementet sender forslag til forskrift om elsertifikater på høring.

Forskriftene vil utfylle lov av 24. juni 2011 nr. 39 om elsertifikater. Det vises til utkast til forskriftstekst og tilhørende merknader på departementets hjemmeside, under Dokumenter/ Høringer/ Saker på høring:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/oed/dok/hoeringer

Høringsinstansene bes spesielt om å gi synspunkter om krav til måling av energi-produksjonen for å få utstedt elsertifikater for hele produksjonen. Det vises til §§ 15 og 16 i forskriften. Bestemmelsene er tilpasset krav som gjelder for opprinnelsesgarantier, men kommer i tillegg til krav som stilles i forskrift om måling og avregning.

Det vises videre til at forskriften i § 19 har definert beregningsrelevant mengde elektrisk energi. For den enkelte aktør vil omfanget av elsertifikatplikten fremkomme når beregningsrelevant mengde elektrisk energi multipliseres med elsertifikatkvoten som er fastsatt i loven for det enkelte året. Omfanget av elsertifikatplikten er basert på reglene om elavgift. Ved høringen av loven kom det blant annet inn synspunkter om at gjeldende regler om fritak fra elavgift ikke i tilstrekkelig grad ivaretok hensynet til kraftintensiv industriell virksomhet. I forskriften § 19 første ledd er fritaket som følger av elavgiftsreglene gjengitt. Etter annet ledd er det gitt en ytterligere mulighet for kraftintensiv industri til å registrere seg hos NVE, slik at forbruket i kraftintensiv industriell virksomhet ikke anses beregningsrelevant. Det er i § 19 annet ledd lagt til grunn SSBs definisjon av kraftintensiv industri. Denne omfatter næringskodene 17.1, 20.1, 24.1 eller 24.4 i Norsk standard for næringsgruppering (SN2007) Bedrifter som ikke har fritak for elavgift, og heller ikke kommer inn under SSBs definisjon av kraftintensiv industri, vil etter forslaget bli pålagt sertifikatplikt.

Det bes om eventuelle merknader innen fredag 28. oktober 2011. Også andre enn de som står på høringslisten står fritt til å komme med en uttalelse.

Mange av ordningens forvaltningsoppgaver vil bli utført av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Spørsmål som særlig gjelder godkjenning av anlegg, elsertifikatregisteret og forhold knyttet til måling og avregning kan rettes til NVEs prosjektleder Torodd Jensen (mobiltelefon +47 95 17 92 61 / e-post tje@nve.no).

Eventuelle spørsmål kan for øvrig rettes til underdirektør Sverre Sand (telefon 22 24 62 28 / e-post sverre.sand@oed.dep.no)eller underdirektør Olav Boge (telefon 22 24 63 83 /e-post olav.boge@oed.dep.no) i Olje- og energidepartementet.


Med hilsen


Trond Ulven Ingvaldsen (e.f.)
avdelingsdirektør
                                                                        Olav Boge
                                                                        underdirektør

 

Nedenfor er lenker i pdf-format til utkast til forskriftstekst og tilhørende merknadeer til forskriften:

 

Vedlegg 1)   Forskrift om elsertifikater

Vedlegg 2)   Merknader til forskriften

Samtlige departementer
Samtlige fylkesmenn
Aksjonærforeningen i Norge
Bellona
CICERO
Datatilsynet
Den norske advokatforening
Direktoratet for naturforvaltning
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Distriktenes energiforening - DeFo
Ecohz
Energi Norge
Energiveteranene
Enova
Finansforbundet
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Finanstilsynet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Framtiden i våre hender
Greenpeace
Greenstream Networks
Handel- og servicenæringens hovedorganisasjon
Handelshøyskolen BI
ICAP Energy AS
IFE – Institutt for energiteknikk
Innovasjon Norge
KanEnergi AS
Kjelforeningen Norsk Energi
Konkurransetilsynet
Konkursregisteret
Konkursrådet
Kommunenes Sentralforbund
KS v/Bedrift
Landsorganisasjonen i Norge
Landssamanslutninga av vasskraftkommunar
Markedskraft AS
NHO
Natur og Ungdom
Nordisk Energimeklerforbund
Nordisk Institutt for Sjørett, UiO
Nordpool NASDAQ OMX
Nord Pool Spot AS
Norges Bank
Norges Bondelag
Norges forskningsråd
Norges handelshøyskole
Norges miljøvernforbund
Norges Naturvernforbund
NTNU
Norsk bioenergiforening
Norsk bonde- og småbrukarlag
Norsk Fjernvarmeforening
Norsk Hydro ASA
Norsk Industri
Norsk Petroleumsinstitutt
Norsk Solenergiforening
Norsk varmepumpeforening
Norsk Vindkraft Forum
Norske Boligbyggelags Landsforbund
Norske Energibrukeres Forening
Samarbeidande Kraftfylke
Samarbeidsrådet for naturvernsaker
Sametinget
Samfunns- og næringslivsforskning
Senter for europarett
SINTEF energiforskning
Skattedirektoratet
Småkraft AS
Småkraftforeninga
Statistisk sentralbyrå
Statkraft SF
Statnett SF
Statoil Norge AS
Statsbygg
Statskog SF
Sødra Cell Tofte
Universitetet for miljø og biovitenskap
Universitetet i Bergen
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø
Zero
ØKOKRIM

Til toppen