Høring - Forskrift om kommunens myndighet i mindre vannkraftsaker

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.11.2017

Vår ref.: 17/1697

Olje- og energidepartementet sender på høring forslag til forskrift om kommunens myndighet i mindre vannkraftsaker.  

Forslaget følger opp endringen i vannressursloven om overføring av vedtakskompetanse og saksbehandling i vannkraftsaker inntil 1 MW fra fylkeskommunen til kommunen, jf. Prop 97 L (2016-2017).

Lovendringen trer i kraft 1. januar 2018. Departementet har funnet det tilstrekkelig at høringsfristen settes til 6 uker. Høringsutkastet er i all hovedsak en videreføring av de reguleringer som fremgår av Prop 97 L. Det er samtidig av betydning at forskriften kan tre i kraft fra årsskiftet, sammen med lovendringen.

Frist for å gi høringsinnspill er onsdag 8. november 2017.

Høringsuttalelser kan avgis digitalt på regjeringen.no Høringsinstanser kan der registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende inn høringssvar uten å registrere seg elektronisk til: postmottak@oed.dep.no

Forslaget sendes blant annet til kommunenes organisasjoner, samt til de enkelte kommunene som avga uttalelse til lovendringsforslaget. Også andre enn de som står på listen over høringsinstanser står fritt til å komme med en uttalelse.

Spørsmål kan rettes til rådgiver Mari Andrea Moland, Mari-Andrea.Moland@oed.dep.no (22246355), underdirektør Wencke Langlie, wencke.langlie@oed.dep.no  (22246338) eller avdelingsdirektør Olav Boge olav.boge@oed.dep.no (22246383). 

Med hilsen

Olav Boge (e.f.)

avdelingsdirektør

 

 

Wencke Langlie

underdirektør

Akershus fylkeskommune

Arbeids- og sosialdepartementet

Aust-Agder fylkeskommune

Beiarn kommune

Bergen kommune

Buskerud fylkeskommune

Den norske Advokatforening

Den Norske Turistforening Oslo og Omegn

Distriktenes energiforening (Defo)

Energi Norge

Farsund kommune

Finansdepartementet

Finnmark fylkeskommune - Finnmarkku fylkagielda

Finnmarkseiendommen

Framtiden i våre hender

Friluftslivets fellesorganisasjon

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

Fylkesmannen i Buskerud

Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmannen i Hedmark

Fylkesmannen i Hordaland

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Fylkesmannen i Nordland

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Troms

Fylkesmannen i Vestfold

Fylkesmannen i Østfold

Greenpeace Norge

Hedmark fylkeskommune

Hjelmeland kommune

Hordaland fylkeskommune

Industri Energi

Justis- og beredskapsdepartementet

Kartverket

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunenes organisasjoner

KS Bedrift

Landbruks- og matdepartementet

Landbruksdirektoratet

Landsorganisasjonen i Norge

Landssamanslutninga av vasskraftkommunar

Masfjorden kommune

Miljødirektoratet

Miljøstiftelsen Bellona

Møre og Romsdal fylkeskommune

Natur og Ungdom

Naturvernforbundet

Nedre Eiker kommune

Nordland fylkeskommune

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Norges Bondelag

Norges jeger- og fiskerforbund

Norges Miljøvernforbund

Norges Skogeierforbund

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk bonde- og småbrukarlag

Norske reindriftssamers landsforbund

Norske samers riksforbund

Norskog

Nærings- og fiskeridepartementet

Oppland fylkeskommune

Oslo kommune

Regelrådet

Rogaland fylkeskommune

SABIMA - Samarbeidsrådet for biologisk mangfold

Samarbeidende kraftfylker

Samarbeidsrådet for Naturvernsaker

Sametinget / Sámediggi

Småkraftforeninga

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Sogn regionråd

Statskog SF

Steinkjer kommune

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

Time kommune

Troms fylkeskommune Romssa fylkkasouhkan

Vest-Agder fylkeskommune

Vestfold fylkeskommune

WWF-Norge

Østfold fylkeskommune

Til toppen