Høring - Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2008-2009

Kunnskapsdepartementet har nå sendt tildelingsforskriften for undervisningsåret 2008-2009 på alminnelig høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 19.01.2008

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte fastsettes for et undervisningsår av gangen. Kunnskapsdepartementet har nå sendt tildelingsforskriften for undervisningsåret 2008-2009 på alminnelig høring med høringsfrist 19. januar 2008. Høringsdokumentene viser de endringene som er foreslått i forhold til de gjeldende forskrifter for undervisningsåret 2007-2008.
(19.10.2007)

----------------------------------------------------------------------------------------
 

Dokumentene i saken (i pdf-format):

Høringsbrev med høringstanser (pdf)

Høringsnotat Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2008-2009 (pdf)

Høringsbrevet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor (høringsnotatet er kun publisert i PDF-format). Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelsene som mottas. Høringsuttalelsene vil bli publisert i PDF-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

For å kunne lese pdf-filer, må du ha installert Adobe Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

--------------------------------------------------------------------------------

Denne saken er ferdigbehandlet med følgende resultat:

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2008–2009 ble fastsatt av Kunnskapsdepartementet 25.02.2008. Lenke til forskriften på Lovdata.

 

Vår ref.: 200704689

Høring - forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2008-2009

Kunnskapsdepartementet sender med dette forskrift om tildeling av utdanningsstøtte på høring.

Forskriften om tildeling av utdanningsstøtte fastsettes for et undervisningsår av gangen. Høringsdokumentene bygger på de gjeldende forskrifter for undervisningsåret 2007-2008 og behandler de endringer som foreslås for undervisningsåret 2008-2008. De gjeldende forskrifter for undervisningsåret  2007-2008 er tilgjengelige på Lånekassen sine hjemmesider: www.lanekassen.no

Høringsutkastet er basert på Regjeringen forslag til statsbudsjettet, jf. St.prp. nr. 1 (2007-2008), som ble lagt frem 5. oktober. Administrative og økonomiske konsekvenser av betydning er innarbeidet i budsjettforslaget. Høringen av vedlagte forskrift gjelder derfor ikke budsjettmessige forhold som nå er til behandling i Stortinget.

Endringer av årstall og justering av satser vil bli foretatt på et senere tidspunkt, og er ikke med som en del av høringen. Alle støttesatser vil bli prisjustert med 2,5  % tilsvarende den forventede økningen i konsumprisindeksen.

De fleste endringsforslagene er av såkalt regelteknisk karakter. I høringsnotatet er de gjeldende paragrafer i forskriften for 2007-2008 tatt inn slik at forslagene til endring for 2008-2009 kan sammenholdes med disse. Endringsforslagene er understreket i teksten.

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2008-2009 vil tre i kraft 15. august 2008. Forskriften vil bli fastsatt i slutten av februar måned 2008.

Høringsfristen settes til 19. januar 2008. Høringsuttalelsene bes sendt elektronisk til: postmottak@kd.dep.no i tillegg til oversendelse som brev.


Med hilsen

Jørgen Bjelle Smit (e.f.)
fung. ekspedisjonssjef
Francoise Bratland
rådgiver 
 

Høringsinstanser

Departementene
Folkehøgskolerådet
Friskoleorganisasjonene
Nettverk for private høyskoler
Private høyskoler
Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU)
Universiteter og høyskoler
Universitets- og høgskolerådet

ANSA Association of Norwegian Students Abroad
Elevorganisasjonen
Norsk studentunion
Samskipnadsrådet
Studentenes landsforbund
Studentsamskipnadene

Datatilsynet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Fylkesmennene
Fylkeskommunene
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)
Riksrevisjonen
Samordna opptak
Skattedirektoratet
Statens innkrevingssentral
Statens lånekasse for utdanning
Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Utdanningsdirektoratet
Arbeidsgiverorganisasjonene
Arbeidstakerorganisasjonene
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Kommunenes sentralforbund
Likestillingsombudet
Norges forskningsråd
Norgesuniversitetet
Norsk forbund for fjernundervisning (NFF)
Norsk fosterhjemsforening
Sametinget
Statens råd for funksjonshemmede
Studentrettshjelpstiltakene
Voksenopplæringsforbundet (VOFO)
Vox

Til toppen