Høring - forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2010-2011

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte fastsettes for et undervisningsår av gangen. Kunnskapsdepartementet har nå sendt tildelingsforskriften for undervisningsåret 2010–2011 på alminnelig høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.01.2010

Kunnskapsdepartementet har sendt forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2010-2011 på høring.

Forskriften om tildeling av utdanningsstøtte fastsettes for et undervisningsår av gangen. Høringsdokumentene bygger på de gjeldende forskrifter for undervisningsåret 2009-2010 og behandler de endringer som foreslås for undervisningsåret 2010-2011. De gjeldende forskrifter for undervisningsåret 2009-2010 er tilgjengelige på Lånekassens hjemmesider: www.lanekassen.no

Høringsutkastet er basert på Regjeringens forslag til statsbudsjett, jf. Prop. 1 S (2009-2010), som ble lagt frem 13. oktober. Økonomiske konsekvenser av endringsforslagene er innarbeidet i budsjettforslaget. Høringen av vedlagte forskrift gjelder derfor ikke budsjettmessige forhold som nå er til behandling i Stortinget.
(19.10.2009)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentene i saken (i PDF-format):


Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF-fil)

Høringsnotat – forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for 2010-2011 (PDF-fil)


Høringsbrevet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor. Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas. Disse vil bli publisert i PDF-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.


For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Denne saken er ferdigbehandlet med følgende resultat:

Kunnskapsdepartementet fastsatte 12. februar 2010 Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2010–2011. Forskriften er publisert på Lovdata