Høring - forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2010-2011

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte fastsettes for et undervisningsår av gangen. Kunnskapsdepartementet har nå sendt tildelingsforskriften for undervisningsåret 2010–2011 på alminnelig høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.01.2010

Kunnskapsdepartementet har sendt forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2010-2011 på høring.

Forskriften om tildeling av utdanningsstøtte fastsettes for et undervisningsår av gangen. Høringsdokumentene bygger på de gjeldende forskrifter for undervisningsåret 2009-2010 og behandler de endringer som foreslås for undervisningsåret 2010-2011. De gjeldende forskrifter for undervisningsåret 2009-2010 er tilgjengelige på Lånekassens hjemmesider: www.lanekassen.no

Høringsutkastet er basert på Regjeringens forslag til statsbudsjett, jf. Prop. 1 S (2009-2010), som ble lagt frem 13. oktober. Økonomiske konsekvenser av endringsforslagene er innarbeidet i budsjettforslaget. Høringen av vedlagte forskrift gjelder derfor ikke budsjettmessige forhold som nå er til behandling i Stortinget.
(19.10.2009)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentene i saken (i PDF-format):


Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF-fil)

Høringsnotat – forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for 2010-2011 (PDF-fil)


Høringsbrevet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor. Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas. Disse vil bli publisert i PDF-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.


For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Denne saken er ferdigbehandlet med følgende resultat:

Kunnskapsdepartementet fastsatte 12. februar 2010 Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2010–2011. Forskriften er publisert på Lovdata
 

Vår ref.: 200904982

 

Høring - forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2010-201


 

Kunnskapsdepartementet sender herved forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2010-2011 på høring.

Forskriften om tildeling av utdanningsstøtte fastsettes for et undervisningsår av gangen. Høringsdokumentene bygger på de gjeldende forskrifter for undervisningsåret 2009-2010 og behandler de endringer som foreslås for undervisningsåret 2010-2011. De gjeldende forskrifter for undervisningsåret 2009-2010 er tilgjengelige på Lånekassens hjemmesider: www.lanekassen.no

Høringsutkastet er basert på Regjeringens forslag til statsbudsjett, jf. Prop. 1 S (2009-2010), som ble lagt frem 13. oktober. Økonomiske konsekvenser av endringsforslagene er innarbeidet i budsjettforslaget. Høringen av vedlagte forskrift gjelder derfor ikke budsjettmessige forhold som nå er til behandling i Stortinget.

Endringer av årstall og justering av satser vil bli foretatt på et senere tidspunkt, og er ikke med som en del av høringen. Alle støttesatser vil bli økt med 1,6 prosent.
De fleste endringsforslagene er av regelteknisk karakter. I tillegg foreslås det følgende innholdsmessige endringer:

- Utstyrsstipend til elever i videregående opplæring som bor i institusjon (§ 10-2)
- Støtterett for elever som tar påbygningskurs for generell studiekompetanse flyttes fra annen til tredje del (§§ 15-1 og 24-1)
- Behovsprøving av forsikringsutbetaling ved kritisk sykdom (§§ 21-1 og 29-6)
- Generell studiekompetanse for studenter i utlandet (§ 34-1)
- Støtte til høyere utdanning i utlandet selv om utdanningen og lærestedet ikke er offentlig godkjent i studielandet (§ 35-1)
- Godkjenning av to nye videregående skoler i samarbeidsprogram med utlandske skoler. York College og Norsk-russisk videregående skole i Murmansk (§ 35-7,    vedlegg til fjerde del punkt C)
- Endring av beregningsmåten for reisetilskudd for land utenfor Norden (§ 41-1)
- Omlegging av beregningsgrunnlaget for foreldrestipend (§ 42-3)
- Endring av aldersgrense for sykestipend ved sykdom hos egne barn (§ 43-2)
- Støtte om sommeren for kvotestudenter som er forsinket i det siste semesteret i utdanningen (§ 49-4)
- Støtte til hjemreise den første sommeren for kvotestudenter som starter utdanningen sin i vårsemesteret (§ 50-4 og ny 50-5)
- Ny ordning for startstipend til kvotestudenter (§§ 50-1 og ny 50-2)


I høringsnotatet er de gjeldende paragrafer i forskriften for 2009-2010 tatt inn slik at forslagene til endring for 2010-2011 kan sammenholdes med disse. Endringsforslagene er understreket i teksten.

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2010-2011 vil tre i kraft 15. august 2010. Forskriften vil bli fastsatt i siste halvdel av februar 2010.

Høringsfristen settes til 15. januar 2010.

Med hilsen

 

Lars Petter Flåtten (e.f.)
avdelingsdirektør

Anniken Lange
rådgiver

Folkehøgskolerådet
Friskoleorganisasjonene
Forum for Fagskoler
Norske fag- og Friskolers Landsforbund
Nettverk for private høyskoler
Private høyskoler
Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU)
Universiteter og høyskoler
Universitets- og høgskolerådetANSA Association of Norwegian Students Abroad
Elevorganisasjonen
Norsk studentunion
Norske Dansekunstnere
Samskipnadsrådet
Studentenes landsforbund
Studentpolitisk utvalg ved Handelshøyskolen BI
StudentsamskipnadeneDatatilsynet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Fylkesmennene
Fylkeskommunene
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)
Riksrevisjonen
Samordna opptak
Skattedirektoratet
Statens innkrevingssentral
Statens lånekasse for utdanning
SivilombudsmannenUtdanningsdirektoratet
Arbeidsgiverorganisasjonene
Arbeidstakerorganisasjonene
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Kommunenes sentralforbund
Likestillingsombudet
Norges forskningsråd
Norgesuniversitetet
Norsk forbund for fjernundervisning (NFF)
Norsk fosterhjemsforening
Sametinget
Statens råd for funksjonshemmede
Studentrettshjelpstiltakene
Voksenopplæringsforbundet (VOFO)
Vox

Til toppen