Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - Forskrift som innfører lov av 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann m.v. på Svalbard

Hørignsfrist 16. januar 2008

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.01.2008

Vår ref.:

Høring - Forskrift som innfører lov av 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann m.v. på Svalbard


Fiskeri- og kystdepartementet sender med dette utkast til forskrift som innfører lov av 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann m.v. på Svalbard på alminnelig høring. Forslag til forskrift samt høringsnotat er tilgjengelig på Fiskeri- og kystdepartementets hjemmeside http://www.regjeringen.no/nb/dep/fkd/dok/hoeringer.

Bakgrunnen for å innføre havne- og farvannsloven på Svalbard er å styrke sjøsikkerheten og bedre muligheten til å organisere havnedrift på Svalbard. Med den økende trafikken på Svalbard er det nødvendig å få på plass et hensiktmessig rammeverk for å regulere og tilrettelegge for sjøtrafikken og dermed også redusere faren for skade på miljøet.

Fiskeri- og kystdepartementet har med hjemmel i havne- og farvannsloven det overordnede ansvaret for farvannsforvaltningen på fastlandet. Ved å innføre havne- og farvannsloven på Svalbard vil en, med nødvendige stedlige tilpasninger, få på plass et tilsvarende system og regelverk som på fastlandet. Dette vil gi et tydelig ansvar for farvannsforvaltningen og mulighet til å fastsette konkrete farledstiltak som bl.a. ferdselsrestriksjoner, fartsrestriksjoner og krav om bruk av taubåt. Dette er viktige tiltak for å øke sjøsikkerhetsnivået i takt med utviklingen i trafikkbildet på Svalbard.

Innføring av havne- og farvannsloven vil også være nødvendig for havnedriften i Longyearbyen. Longyearbyen havn gis mulighet til å oppkreve offentlige avgifter og organisere trafikken i havnen. Dette vil gi mulighet til en bedre tilrettelegging av trafikken og lette ferdselen i havnen, noe som er nødvendig ut fra den økende trafikken i området.
Det er gjort nærmere rede for forskriftsforslaget og de økonomiske og administrative konsekvensene i høringsnotatet.

Høringsuttalelser bes sendt elektronisk til [email protected] innen
16. januar 2008.

Eventuelle spørsmål til forskriftsutkastet kan rettes til Birger Veum, tlf. 22 24 65 25 eller
e-post [email protected].

 

Med hilsen


Kirsten Ullbæk Selvig
ekspedisjonssjef

Anne Katrine Flornes
seniorrådgiver

 

AECO – Association for Arctic Cruise Operators
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Bergvesenet med Bergmesteren for Svalbard
Bjørnøen AS
Det Norske Meteorologiske institutt
Det norske Svalbardselskap
Det Norske Veritas
Direktoratet for naturforvaltning
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Finansdepartementet
Fiskebåtredernes Forbund
Fiskeridirektoratet
Finnmark fylkeskommune
Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL)
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Forsvarsdepartementet
Fraktefartøyenes Rederiforening
Fylkesmannen i Finnmark
Greenpeace
Havforskningsinstituttet
Havneforbundet
Helse- og omsorgsdepartementet
Hovedredningssentralen Nord-Norge
Hurtigruten AS
Justis- og politidepartementet
Kings Bay AS
Kommunal- og regionaldepartementet
Kommunenes sentralforbund
Kunnskapsdepartementet
Kystvakten
Kystverkets hovedkontor
Logistikk- og transportindustriens landsforening
Longyearbyen Arbeiderforening
Longyearbyen lokalstyre
Losoldernes Landsforening
Materiallageret AS
Miljøstiftelsen Bellona
Miljøverndepartementet
Natur og Ungdom
NHO
Nordisk Institutt for Sjørett
Norges Fiskarlag
Norges Forskningsråd
Norges Miljøvernforbund
Norges Naturvernforbund
Norges Rederiforbund
Norges Småkvalfangerlag
Norsk Havneforbund
Norsk Kommuneforbund
Norsk Polarinstitutt
Norsk Sjømannforbund
Norsk Sjøoffiserfobund
Norsk tjenestemannslag
Nærings- og handelsdepartementet
Olje - og energidepartementet
Rederienes Landsforening
Redningsselskapet
Riksantikvaren
Samferdselsdepartementet
Sjøfartsdirektoratet
Statens Forurensningstilsyn
Statens havarikommisjon for transport
Statens Kartverk SJØ
Statsministerens kontor
Store Norske Spitsbergen Kullkompani
Svalbard næringsforening
Svalbard Reiselivsråd
Svalbard Science Forum
Sysselmannen på Svalbard
Transportbedriftenes Landsforening
Transportbrukernes Fellesorganisasjon
Trust Artikugol
UNIS - Universitetssenteret på Svalbard
Utenriksdepartementet
WWF-Norge

Til toppen