Høring - Forskriftsutkast om endring i forskrift 16. september 1998 nr 936 om statens stipend og garantiinntekter for kunstnere

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.06.2007

Vår ref.: 2006/03263 KU/KU1 DCO:est


Bakgrunn

I Diversestipend

I forskrift om statens stipend og garantiinntekter for kunstnere er det flere små stipendordninger, såkalte diversestipend, så som etableringsstipend, etableringsstipend for skjønnlitterære forfattere og oversettere, vikarstipend, reise- eller studiestipend, materialstipend. De har egne formål og tildelingskriterier. Det er fra flere hold, blant annet fra enkelte stipendkomiteer, tatt til orde for å forenkle stipendstrukturen. Det pekes på at den nåværende ordning er lite fleksibel og unødvendig byråkratisk.

I St.meld. nr. 48 (2002-2003) Kulturpolitikk fram mot 2014 heter det i pkt. 14.4:

"For å oppnå større fleksibilitet og forenkling både for kunstarane og i tilskottsforvaltninga bør det vurderast å avvikla dei fem små stipendordningane med eigne føremål og tildelingskriterium. Midlane bør leggjast inn i ei ny stipendordning, der søkjaren sjølv definerer kva stipendet skal brukast til ut frå eigne behov i den kunstnarlege verksemda."

Et flertall i stortingskomiteen, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, støttet en slik omlegging av stipendstrukturen, Innst. S. nr. 155 (2003-2004) side 82.

Departementet vil på denne bakgrunnen foreslå å slå sammen etableringsstipendet, etableringsstipend for skjønnlitterære forfattere og oversettere, vikarstipendet, reise/studiestipendet og materialstipendet til ett stipend, og slik at det nye stipendet gis et videre formål.

Det sammenslåtte stipendet bør ha som formål å bidra til at den enkelte kunstner bedre kan realisere sine kunstneriske planer. Kunstneren må i søknaden redegjøre for sine planer og med utgangspunkt i disse, konkret beskrive hva han behøver støtte til. Det kan blant annet være etablering, materialer, utstyr, kurs, reiser, fordypning, markedsføring, konsulentbistand og så videre. Søkeren må altså selv definere sine behov og begrunne søknaden ut fra dette. Det vil imidlertid ikke bli gitt støtte til ordinær utdanning, prosjekter eller utgifter som er påløpt før tildelingsåret.

Med en slik forenkling av stipendstrukturen kan midlene utnyttes bedre, og stipendet kan tilpasses den enkelte kunstners reelle behov. Samtidig vil det bli mer oversiktlig for stipendkomiteene når den kunstneriske kvalitet og aktivitet skal vurderes.

Forenklingen er hovedsaklig av administrativ karakter og vil verken påvirke stipendbeløpet eller fordelingen mellom kunstnergruppene. Midlene den enkelte kunstnergruppe disponerer til diversestipend fastsettes i den årlige kvotefordelingen. Stipendkomiteene foreslår antall stipend og beløp innenfor de rammer den enkelte kunstnergruppe har til rådighet og de maksimumsbeløp departementet har fastsatt. Maksimumsbeløpet for samtlige diversestipend er pr. i dag kr 60 000.

II Norges Kunstnerråd

Det fremgår av ovennevnte forskrift punkt 8.1 første ledd at Norges Kunstnerråd skal oppnevne to av medlemmene med varamedlemmer til Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere. Av punkt 8.2.1 tredje ledd fremgår at den innstillende komité for diversegruppen kan oppnevnes av Norges Kunstnerråd eller en tilsvarende samorganisasjon for kunstnerorganisasjonene. Av punkt 21.3 annet ledd fremgår at Norges Kunstnerråds stipendkomité innstiller kandidater til stipend for eldre fortjente kunstnere.

Fordi Norges Kunstnerråd ble oppløst i 2001 og det ikke eksisterer noen tilsvarende samorganisasjon for kunstnerorganisasjonene, er det i samråd med organisasjonene praktisert en ordning hvor departementet oppnevner medlemmer med varamedlemmer til Utvalget etter felles innstilling fra kunstnerorganisasjonene.

Departementet vil foreslå å ajourføre forskriften på dette punktet. For å sikre et minimum av representativitet når det gjelder de ulike kunstnergruppene, er det foreslått at mer enn 50% av de aktuelle kunstnerorganisasjonene må stille seg bak innstillingen. Det er også foreslått en løsning for det tilfelle hvor det ikke innkommer forslag eller kunstnerorganisasjonene ikke kan bli enige om en felles innstilling.

Når det gjelder punktene 8.2.1 tredje ledd og 21.3 annet ledd foreslås forskriften endret i samsvar med slik ordningene praktiseres i dag, se forslag til forskriftstekst.

III Betegnelsen Kultur- og kirkedepartementet

Forskriften endres på de aktuelle stedene som følge av at departementet fra 2002 skiftet navn fra ”Kulturdepartementet” til ”Kultur- og kirkedepartementet”.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forskriftendringen når det gjelder stipendsammenslåingen vil medføre administrative forenklinger. Det administrative arbeidet for både søkerne, komiteene og Utvalget vil bli enklere og mindre tidkrevende og vil medføre økonomiske besparelser.

Endringene i forskriftsteksten som følge av oppløsningen av Norges Kunstnerråd vil ikke medføre nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Forslag til forskriftstekst
I forskrift 16. september 1998 nr. 936 om statens stipend og garantiinntekter for kunstnere foreslås følgende endringer (endringene i kursiv):

I

Punkt 1 første ledd skal lyde:
”Statens stipend- og garantiinntektsordning for kunstnere omfatter garantiinntekt, arbeidsstipend, arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere, diversestipend og stipend for eldre fortjente kunstnere.”

Punkt 5 tredje ledd annet punktum skal lyde:
”Mottakere av garantiinntekt, arbeidsstipend og arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere kan likevel få tildelt diversestipend og utstillingsstipend*.”

Punktene 15, 16, 17, 18, 19 oppheves.

Nytt punkt 15 skal lyde:

”15.     Diversestipend
15.1    Formål/målgruppe
Diversestipend skal være et bidrag til den enkelte søkers kunstneriske virksomhet. Det kan bl.a. gis støtte til etablering, kurs, reiser, studier, fordypning, materialer, utstyr, markedsføring, konsulentbistand osv.  Det gis ikke støtte til ordinær utdanning, prosjekter eller utgifter man har hatt før tildelingsåret.

15.2 Utbetaling
Hele stipendet utbetales under ett direkte til kunstneren så raskt som mulig etter tilsagn om stipend. Det trekkes ikke skatt av stipendet, men det er oppgavepliktig.

II


Punkt 8.1 første ledd skal lyde:

”Utvalget består av fem medlemmer med varamedlemmer som oppnevnes av Kultur- og kirkedepartementet. Departementet velger leder og nestleder. To av medlemmene med varamedlemmer oppnevnes etter felles innstilling fra mer enn 50% av de kunstnerorganisasjonene som overfor Utvalget innstiller til stipend og garantiinntekter. Dersom det ikke innkommer et felles forslag innen to måneder før Utvalgets funksjonstid utløper, kan departementet etter beste skjønn selv finne fram til kandidatene.

Punkt 8.1 annet ledd oppheves.

Punkt 8.2.1 tredje ledd første punktum skal lyde:

”For kunstnergrupper der det ikke utpeker seg noen representativ organisasjon med nødvendig sakkyndighet, kan den innstillende komité oppnevnes av Kultur- og kirkedepartementet eller den departementet delegerer til.”

Punkt 21.3 annet ledd tredje punktum skal lyde:
”Kunstnerorganisasjonene fremmer begrunnet anbefaling om tildeling til Stipendkomiteen for diverse andre kunstnergrupper, som innenfor rammen av tilgjengelige midler fordeler stipendene mellom kunstnergruppene og setter opp begrunnet innstilling av kandidater i prioritert rekkefølge.”

III

I punkt 8.1 siste ledd og punkt 9 første og tredje ledd skal betegnelsen ”Kulturdepartementet” endres til ”Kultur- og kirkedepartementet”.

Ikrafttredelse:
”Denne forskriften trer i kraft straks.”

Høringsfrist
Vi ber om at høringsinstansenes eventuelle merknader sendes innen 15. juni 2007. Merknader bes sendt både elektronisk og som vanlig brev. For den elektroniske oversendelsen benyttes følgende adresse: postmottak@kkd.dep.no.

Med hilsen

Torunn Willadssen e.f.
avdelingsdirektør

Dag Colle
seniorrådgiver

Listen over høringsinstanser ligger i pdf-format her.

Til toppen