Høring - forslag om blokker til utlysning i 24. konsesjonsrunde

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.05.2017

Vår ref.: 17/330

Nummererte konsesjonsrunder er en av to likestilte konsesjonsrunder på norsk sokkel og omfatter de geologisk minst kjente områdene på sokkelen. Det er i disse områdene det er størst sannsynlighet for å gjøre nye, store funn. Utforskning i disse områdene er derfor avgjørende for å opprettholde produksjons- og aktivitetsnivået på norsk sokkel over tid.

Nummererte konsesjonsrunder baserer seg blant annet på prinsippet om skrittvis utforskning. Skrittvis utforskning legger til rette for en effektiv og rasjonell utforskning av de geologisk minst kjente områdene på norsk sokkel.

Nummererte konsesjonsrunder starter med at selskaper bes om å nominere blokker som de ønsker inkludert i runden. Departementet ba 29. august 2016 rettighetshavere på norsk sokkel og øvrige prekvalifiserte selskaper om å nominere blokker de ønsket inkludert i 24. konsesjonsrunde. 30. november 2016 mottok departementet nominasjoner fra 22 selskaper.

Oljedirektoratet har foretatt en petroleumsfaglig vurdering av nominasjonene. Basert på dette har Olje- og energidepartementet utarbeidet et forslag til utlysning som nå sendes på offentlig høring.

I 24. konsesjonsrunde foreslår departementet å utlyse totalt 102 blokker fordelt på ni blokker i Norskehavet og 93 blokker i Barentshavet, jf. vedlagte kart. 

I høringsrunden bes det kun om innspill knyttet til om det er tilkommet ny, vesentlig informasjon etter at den relevante forvaltningsplanen ble vedtatt, jf. Meld. St. 28 (2010-2011) En næring for framtida – om petroleumsvirksomheten. For Barentshavet sørøst, vises det i så måte også til Meld. St. 36 (2012-2013) Nye muligheter i Nord-Norge – åpning av Barentshavet sørøst for petroleumsvirksomhet og Meld. St. 41 (2012-2013) Tilleggsmelding til Meld. St. 36 (2012-2013). Eventuell ny, vesentlig informasjon vil inngå i beslutningsgrunnlaget for utlysningen av 24. konsesjonsrunde.

Kommentarer må være Olje- og energidepartementet i hende innen tirsdag 2. mai 2017.

Med hilsen                                                                        

 

Cecilie Myklatun (e.f.)

avdelingsdirektør

                                                                                          Bjørnar Gilje

                                                                                          underdirektør

Aker BP ASA

Akershus fylkeskommune

Akvaplan-niva AS

Arbeids- og sosialdepartementet

AS Norske Shell

Aust-Agder fylkeskommune

Barne- og likestillingsdepartementet

Bayerngas Norge AS

Buskerud fylkeskommune

CapeOmega AS

Capricorn Norge AS

Centrica Resources Norge AS

Chevron Norge AS

Concedo ASA

ConocoPhillips Skandinavia AS

DEA E&P Norge AS

Dong E&P Norge AS

Edison Norge AS

Engie E&P Norge AS

Eni Norge AS

ExxonMobil Exploration and Production Norway AS

Fagforbundet

Faroe Petroleum Norge AS

Fellesforbundet

Finansdepartementet

Finnmark fylkeskommune - Finnmarkku fylkagielda

Fiskebåt

Fiskeridirektoratet

Forsvarsdepartementet

Fortis Petroleum Norway AS

Framtiden i våre hender

Greenpeace Norge

Havforskningsinstituttet

Hedmark fylkeskommune

Helse- og omsorgsdepartementet

Hess Norge AS

Hordaland fylkeskommune

Idemitsu Petroleum Norge AS

Industri Energi

INPEX Norge AS

International Research Institute of Stavanger AS - IRIS

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

KUFPEC Norway AS

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Kystverket

Landbruks- og matdepartementet

Landsorganisasjonen i Norge

Lime Petroleum Norway AS

Lotos Exploration & Production Norge AS

LUKOIL Overseas North Shelf AS

Lundin Norway AS

Maersk Oil Norway AS

Miljødirektoratet

Miljøstiftelsen Bellona

Moeco Oil & Gas Norge AS

MOL Norge AS

Møre og Romsdal fylkeskommune

Natur og Ungdom

Naturvernforbundet

Nordland fylkeskommune

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Norges Fiskarlag

Norges geologiske undersøkelse

Norges kystfiskarlag

Norges Miljøvernforbund

Norges rederiforbund

Norsk Industri

Norsk institutt for luftforskning

Norsk institutt for vannforskning - NIVA

Norsk olje og gass

Norsk ornitologisk forening

Norsk Polarinstitutt

Norskehavsrådet

North E&P

Nærings- og fiskeridepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon

OKEA AS

OMV (Norge) AS

Oppland fylkeskommune

Origo Exploration Norway AS

Petoro AS

Petro Arctic

Petroleumstilsynet

Petrolia NOCO AS

PGNiG Upstream International AS

Point Resources AS

Premier Oil Norge AS

Repsol Norge AS

Riksantikvaren

RN Nordic Oil AS (Rosneft)

Rogaland fylkeskommune

SABIMA - Samarbeidsrådet for biologisk mangfold

SAFE - Sammenslutningen av Fagorganiserte i Energisektoren

Sametinget / Sámediggi

Samferdselsdepartementet

SINTEF

Skagen44 AS

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Statens strålevern

Statoil Petroleum AS

Stiftelsen Norsk Institutt for Naturforskning

Suncor Energy Norge AS

Sør-Norges Trålerlag

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

Telemark fylkeskommune

Tellus Petroleum AS

Total E&P Norge AS

Troms fylkeskommune Romssa fylkkasouhkan

Utenriksdepartementet

Vest-Agder fylkeskommune

Vestfold fylkeskommune

VNG Norge AS

Wellesley Petroleum AS

Wintershall Norge AS

WWF-Norge

Zero Emission Resource Organisation

Østfold fylkeskommune