Høring - forslag om endringer i forskrift om metoder for kvantitative analyser av binære tekstilfiberblandinger og forskrift om fibermerking av tekstilprodukter

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.03.2010

Vår ref.:

Likelydende i følge høringslisteDeres ref:        Vår ref 200904040-/PGUFJS          Dato 18.01.2010

Høring - forslag til endringer i forskrift om metoder for kvantitative analyser av binære tekstilfiberblandinger og forskrift om fibermerking av tekstilprodukter

 

To nye direktiver om tekstiler medfører at forskrift om metoder for kvantitative analyser for binære tekstilfiberblandinger og forskrift om fibermerking av tekstilprodukter må endres. Forskriftene er gitt med hjemmel i lov om merking av forbruksvarer m.v. § 5, og §§ 3 og 3a.

1. Analysemetoder for binære tekstilfiberblandinger

Ved kontroll av sammensetningen av tekstilprodukter som bringes på markedet skal det benyttes fastsatte testmetoder, jf. vedlegg I og II i forskrift 23. september 1996 om metoder for kvantitative analyser for binære tekstilfiberblandinger. Testmetodene bygger på EU-direktiv 96/73/EF med senere endringer. EU-kommisjonen har i direktiv 2009/122/EF foretatt endringer i bilag II til direktivet fra 1996.

Dette medfører at det må foretas endringer i vedlegg II til forskriften av 23. september 1996. Endringene består i hovedsak i at melamin føyes til de relevante testmetodene, samt at visse stoffer får nye nummer. Videre innføres det en ny analysemetode (nr. 16) for melamin og visse andre fibrer. Det vises til vedlagte dokument hvor endringene fremgår i detalj.

2. Fibermerking (tekstilnavn)

Produkter som omfattes av forskrift 3. desember 1998 om fibermerking av tekstilprodukter skal være forsynt med opplysninger om fiberinnhold. Forskriften bygger på EU-direktiv (2008/121/EF).

Kommisjonen har i et nytt direktiv føyd til fiberen melamin til listen over fibre samt en definisjon av denne fibertypen, jf. direktiv 2009/121/EF.

Som en følge av endringene må også melamin føyes til forskriften om fibermerking av tekstilprodukter. Melamin som benyttes i tekstiler er melaminpolymer. Dette er en stabil kjemisk forbindelse som ikke avgir melamin under bruk. I henhold til Kommisjonen er melaminpolymer derfor ikke helsefarlige i tekstilprodukter.

Som en følge av at det må gjøres endringer i forskriften har Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet også gjort enkelte redigeringsmessige oppdateringer i forskriften om fibermerking.

Utkast til endringer i forskriften, herunder endringer i vedlegg A, C og D samt nytt vedlegg E, følger vedlagt.

Forskriftene om fibermerking med vedlegg finnes på http://www.lovdata.no/for/sf/bl/xl-19981203-1290.html

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet ber om høringsinstansenes syn innen 15. mars 2010.

Med hilsen
Bodhild Fisknes (e.f.)

                                                                                   Hilde Merethe Berg


Vedlegg 5:

1) Kommisjonsdirektiv 2009/121/EF av 14. september 2009 som endrer vedlegg I og V i direktiv 2008/121/EF om tekstilnavn

2) Kommisjonsdirektiv 2009/122/EF av 14. september 2009 som endrer vedlegg II i direktiv 96/73/EF om metoder for kvantitative analyser for binære tekstilfiberblandinger

3) Utkast til forskrift om endringer i forskrift 3. desember 1998 nr. 1290 om fibermerking – herunder endringer i vedlegg A, vedlegg C og vedlegg D, og nytt vedlegg E

4) Utkast til forskrift om endringer i forskrift 23. september 1996 nr. 943 om metoder for kvantitative analyser av binære tekstilfiberblandinger – endringer i vedlegg II

5) Høringsliste

Til toppen