Høring - Forslag om særlige regler for gjennomføring av psykisk helsevern i regionale sikkerhetsavdelinger, herunder i enhet med særlig høyt sikkerhetsnivå

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 22.03.2012

Vår ref.: 201200347-/TJH

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring et høringsnotat med forslag om endringer i psykisk helsevernloven. Det foreslås et nytt kapittel 4A med 14 bestemmelser. Formålet med bestemmelsene er å sørge for tilstrekkelig sikkerhet for pasienter, medpasienter og personell i regionale sikkerhetsavdelinger, herunder i enhet med særlig høyt sikkerhetsnivå. Bestemmelsene skal også ivareta samfunnsvernet. 

Forslaget går i hovedsak ut på følgende:

• Bestemmelser som gir en noe større adgang til å utføre sikkerhetstiltak i  regionale sikkerhetsavdelinger.
• Hjemmel for å etablere en enhet med særlig høyt sikkerhetsnivå innenfor en av de regionale sikkerhetsavdelingene, og at det i en slik enhet gjelder særlige regler om sikkerhetstiltak.

Bakgrunn

En liten gruppe pasienter med alvorlig psykisk sykdom anses særlig farlige ved at det er stor risiko for at de vil foreta alvorlige voldelige handlinger mot andre personer. Denne gruppen pasienter er ikke en homogen gruppe. Hvilke risikofaktorer som gjør pasientene farlige henger ikke nødvendigvis sammen med hva slags diagnose ved-kommende har, men kan også knytte seg til en rekke andre forhold av individuell, demografisk eller kontekstuell karakter.

Denne pasientgruppen utredes og behandles i dag ved landets tre regionale sikkerhets-avdelinger (RSA) som er høyt bemannet av særlig kvalifisert helsepersonell som kan ta seg av pasienter med alvorlig voldsrisiko.

Fagmiljøet ved landets RSA har ved flere henvendelser overfor sentrale helsemyndig-heter påpekt at det er vanskelig å ivareta forsvarlig sikkerhet for pasientene, personell og samfunnet på grunn av blant annet for snever adgang i loven til å undersøke om pasienter bringer med seg farlige gjenstander som kniver, barberblad, skytevåpen og rusmidler inn i avdelingen. Slike gjenstander har faktisk blitt innført, og det har forekommet flere alvorlige hendelser. Dagens lovgivning gir heller ingen adgang til å visitere besøkende eller gjennomføre vandelskontroll av personell. Dette utgjør en risiko som kan medføre stor fare for pasienter, personell og ved rømning; samfunnet for øvrig.

Justeringer i regelverket ble etterlyst før 22. juli 2011. Saken mot terrorsiktede har imidlertid aktualisert arbeidet med denne type lovendringer. En eventuell dom på tvungent psykisk helsevern skal etter loven gjennomføres i helseinstitusjon. Loven stiller krav om at overføringen til det tvungne psykiske helsevernet må skje ”umiddelbart” ved rettskraftig dom.

Menneskerettighetene stiller krav om at myndighetene ved nasjonal lov¬givning sørger for å beskytte retten for enhver til livet, jf. EMK artikkel 2. I visse situasjoner medfører dette en positiv plikt for myndighetene til å treffe forebyggende tiltak for å beskytte personer som står i fare for å miste livet på grunn av andres kriminelle handlinger.

Etter departementets vurdering gir dagens regelverk ikke i tilstrekkelig grad virke-midler som kan redusere risikoen for alvorlige voldshandlinger og rømning ved de regionale sikkerhetsavdelingene. Lovendringene som foreslås skal sørge for nødvendig og tilstrekkelig sikkerhet for pasienter, medpasienter og personell i regionale sikker-hets¬avdelinger, og skal også ivareta samfunnsvernet.

Selv om de foreslåtte lovendringene er generelle og har vært etterlyst før 22. juli, kan det ikke utelukkes at det er et behov i befolkningen for trygghet for at en eventuell dom på tvungent psykisk helsevern mot siktede gjennomføres på en tilfredsstillende sikker måte. Stortinget bør derfor gis en mulighet til å vedta nødvendige lovendringer før sommeren, slik at eventuelle vedtatte endringer kan tre i kraft innen rettskraftig dom mot siktede faller. Dette innebærer imidlertid at tiden for høring av forslagene må kortes betydelig ned.

Departementet ser ulempene med en kort høringsfrist, men er likevel kommet til at hensynet til sikkerheten og befolkningens behov for trygghet må veie tyngre. Helse- og omsorgsministeren har derfor besluttet at ordinær høringsfrist fravikes og settes til tre -3- uker.

Høringsfrist

Departementet ber om at eventuelle merknader til høringsnotatet sendes elektronisk til: postmottak@hod.dep.no innen 22. mars 2012.

Merknader kan også sendes til:
Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep
0030 Oslo

Høringsnotatet er lagt ut på Helse- og omsorgsdepartementets internettside på følgende adresse: http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer.html?id=1904


Med vennlig hilsen


Kari Sønderland e.f.
ekspedisjonssjef
                                                                             Tjaarke Hopen
                                                                             fagdirektør

Høringsinstanser:

Departementene
Høyesterett
Lagmannsrettene
Tingrettene
Domstolsadministrasjonen

ACTIS
ADHD-foreningen
Afasiforbundet i Norge
Akademikerne
A-LARM – Bruker og pårørendeorganisasjon for åpenhet om rus og behandling
Amalie Skrams Hus
Delta
Amnesty International Norge
Ananke, Støtteforeningen for mennesker med tvangslidelse
Angstringen
ANS Institutt for Familieterapi
Apotekerforeningen
Aurora, Støtteforeningen for mennesker med psykiatriske helseproblem
Autismeforeningen i Norge
Arbeids- og velferdsdirektoratet

Barneombudet
Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet
Bikuben - regionalt brukerstyrt senter
Blå Kors Norge
Bruker Spør Bruker

Civita

Datatilsynet
Den internasjonale juristkommisjon – norsk avdeling
Den Norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Den norske lægeforening
Den nasjonale forskningsetiske komitè for medisin (NEM)
Den rettsmedisinske kommisjon
De regionale komiteer for medisinsk forskningsetikk
Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø
Det Norske Nettverket av Fontenehus

Fagforbundet
Fagrådet innen rusfeltet
Fampo
Fellesorganisasjonen FO
Flyktninghjelpen
Foreningen for transpersoner
Forskningsstiftelsen FAFO
Fransiscushjelpen
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Fylkesmennene
Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
Fylkesrådene for funksjonshemmede

Galebevegelsen
Gatejuristen – Kirkens bymisjon

Hovedorganisasjonen Virke
Parat
Helsedirektoratet
Helsetjenestens Lederforbund
Human-Etisk Forbund
Hvite Ørn – Interesse- og brukerorganisasjon innen psykisk helse

Informasjonssenteret Hieronimus
Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin
Institutt for samfunnsforskning
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Interessegruppa for kvinner med spiseforstyrrelser

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Juss-Buss
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpa i Nord-Norge

KIM-senteret
Kirkens Bymisjon
Klientaksjonen
Kliniske ernæringsfysiologers forening
Klinikk sikkerhetspsykiatri Helse Bergen HF
Kommunenes Sentralforbund (KS)
Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (KSF)

Landets fylkesmenn / Sysselmannen på Svalbard
Landets fylkeskommuner
Landets helseforetak
Landets høyskoler (m/helsefaglig utdannelse)
Landets kommuner
Landets kontrollkommisjoner
Landets politidistrikt
Landets pasient- og brukerombud
Landets regionale helseforetak
Landets regionale kompetansesentre for rusmiddelspørsmål
Landets regionale kompetansesentre for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri
Landets universiteter
Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE)
Landsforbundet Mot Stoffmisbruk (LMS)
Landsforeningen for etterlatte ved selvmord (LEVE)
Landsforeningen for Psykopat Ofre
Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri (LPP)
Landsforeningen for kosthold og helse
Landsforeningen for utekontakter
Landsforeningen for Voldsofre og Motarbeiding av Vold
Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
LAR Nett Norge
Legeforeningens forskningsinstitutt
Likestillings- og diskrimineringsombudet
LINK Oslo – Senter for selvhjelp og mestring

Manifestsenteret
Medborgernes Menneskerettighets kommisjon
Menneskeverd
Mental Helse Norge
Mental Helse Ungdom

NA, Anonyme Narkomane
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin – Uni helse
Nasjonalt kompetansesenter for minoritetshelse (NAKMI)
Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA)
Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin (NAKOS)
Nasjonalt kompetansesenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling
Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet
Norges Farmaceutiske Forening
Norges forskningsråd
Norges Handikapforbund
Norges Juristforbund
Norsk Forbund for Psykoterapi
Norsk Forbund for Psykisk utviklingshemmede
Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid
Norsk Forskerforbund
Norsk Helse- og Sosiallederlag
Norsk Helsesekretærforbund
Norsk Organisasjon for asylsøkere (NOAS)
Norsk Pasientforening
Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)
Norsk Presseforbund
Norsk Psykologforening
Norsk Psykiatrisk Forening
Norsk Psykoanalytisk Institutt
Norsk Redaktørforening
Norsk senter for menneskerettigheter
Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)
Norsk Sykepleierforbund
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Norsk Tourette Forening
NOVA – Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Organisasjonen Voksne for Barn
Organisasjon Mot Offentlig Diskriminering (OMOD)

PARAT Helse
Pasientskadenemnda
Politidirektoratet
Politijuristene
Pårørendeforeningen for aldersdemente/alzheimer
Pårørendekompetanse
Pårørendesenteret i Oslo

Regional sikkerhetsavdeling Helse Sør-Øst
Regional sikkerhetsavdeling Brøset
Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS)
Regionsentrene for barn og unges psykiske helse
Regjeringsadvokaten
Rettspolitisk forening
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Rokkansenteret
ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser
Rusmiddelbrukernes interesseorganisasjon (RIO)
Rådet for psykisk helse
Råd og muligheter – ROM Agder

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
Sametinget
Samfunnsviterne
Senter for medisinsk etikk (SME)
Senter for rus- og avhengighetsforskning (Seraf)
SINTEF Helse
SPEKTER
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Statens helsetilsyn
Statens helsepersonellnemnd
Statens legemiddelverk
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Statstjenestemannsforbundet
Statsadvokatembetene
Stiftelsen Menneskerettighetshuset
Stiftelsen SEPREPE – Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering av psykoser
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning
Stiftelsen Støttecenter mot Incest - Oslo
Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Universitets- og høyskoleutdannedes forbund

We shall overcome

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)