Høring - forslag til endring av forskrift 23.09.1996 om metoder for kvantitative analyser av binære tekstilfiberblandinger og forskrift 03.12.1998 om fibermerking av tekstilprodukter

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 27.07.2007

Fanen øverst i dokumentet kan brukes for å navigere mellom høringsdokumentene.

Vår ref.:

Likelydende ifølge høringsliste

 

 

Deres ref

Vår ref

Dato

 

200700479-/PGUFJS

  25.04.2007

 

Høring - forslag til endring av forskrift om metoder for kvantitative analyser av binære tekstilfiberblandinger og forskrift om fibermerking av tekstilprodukter

To nye direktiver om tekstiler medfører at forskrift om metoder for kvantitative analyser av binære tekstilfiberblandinger og forskrift om fibermerking av tekstilprodukter må endres. Forskriftene er gitt med hjemmel i lov om merking av forbruksvarer m.v. § 5, og §§ 3 og 3a.

 

1. Analysemetoder for binære tekstilfiberblandinger

Ved kontroll og sammensetning av tekstilprodukter som bringes på markedet skal det benyttes fastsatte testmetoder, jf. vedlegg I og II i forskrift av 23. september 1996 om metoder for kvantitative analyser av binære tekstilfiberblandinger. Testmetodene bygger på EU-direktiv (96/73/EF) og EU-kommisjonen har i direktiv 2007/4/EF foretatt endringer i vedlegg I og II til direktivet.

 

Dette medfører at det må foretas endringer i vedlegg I og II til forskriften av 23. september 1996. Endringene består i hovedsak av at elastolefin føyes til de relevante testmetodene. Det vises til vedlagte dokument hvor endringene i detalj fremgår.

 

2. Fibermerking (tekstilnavn)

Produkter som omfattes av forskrift av 3. desember 1998 om fibermerking av tekstilprodukter skal være forsynt med opplysninger om fiberinnhold. Forskriften bygger på EU-direktiv (96/74/EF).

 

Kommisjonen har i et nytt direktiv føyd til fiberen elastolefin til listen over fibere samt en definisjon av denne fibertypen, jf. direktiv 2007/3/EF. Som følge av endringene må det foretas endringer i forskriften om merking av tekstilprodukter.

 

Utkast til endringer i forskriften vedlegg A og vedlegg D følger vedlagt.

 

Barne- og likestillingsdepartementet ber om høringsinstansenes uttalelse innen 27. juli 2007.

 

Med hilsen

 

 

Bodhild Fisknes (e.f.)

 

                                                                                          Hilde Merethe Berg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 5

- Kommisjonsdirektiv 2007/3/EF av 2. februar 2007 som endrer bilag I og II i direktiv 96/74/EF om tekstilnavn
 

- Kommisjonsdirektiv 2007/4/EF av 2. februar 2007 som endrer bilag II i direktiv 96/73/EF om visse metoder for kvantitative analyser av binære tekstilfiberblandinger  
 

- Utkast til endringer i forskrift  3. desember 1998 om fibermerking av tekstilprodukter

- Utkast til endringer i forskrift 23. september 1996 om metoder for kvantitative analyser av binære tekstilfiberblandinger

- Høringsliste

Høringsliste

 

Justisdepartementet

Finansdepartementet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

NHO

HSH

Statens institutt for forbruksforskning
Teko Servicekontor

Til toppen