Høring - forslag til endring av forskrift om sikkerhetsbestemmelser til lov om organisert kampaktivitet som tillater knockout

Det ble foreslått å endre forskriftens § 10 Aldersgrense slik at Godkjenningsnemnda for organisert kampaktivitet som tillater knockout på grunnlag av søknad kan gi individuell dispensasjon for utøvere over 34 år.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.03.2012

På bakgrunn av innspill fra høringsinstansene har departementet besluttet å ikke endre forskriften.

Det ble foreslått å endre forskriftens § 10 Aldersgrense slik at Godkjenningsnemnda for organisert kampaktivitet som tillater knockout på grunnlag av søknad kan gi individuell dispensasjon for utøvere over 34 år.

Vår ref.: 2009/04173 ID/ID2 KPG

Høringsbrev – forslag til endring av forskrift om sikkerhetsbestemmelser til lov om organisert kampaktivitet som tillater knockout

1. Innledning
Kulturdepartementet legger med dette fram forslag til endring i forskrift av 31. august 2001 nr. 1013 om sikkerhetsbestemmelser til lov om organisert kampaktivitet som tillater knockout.

Det blir foreslått å endre forskriftens § 10 Aldersgrense slik at Godkjenningsnemnda for organisert kampaktivitet som tillater knockout (heretter Godkjenningsnemnda) på grunnlag av søknad kan gi individuell dispensasjon for utøvere over 34 år.

Bakgrunnen for forslaget er at Norges Kampsportforbund har søkt departementet om at Godkjenningsnemnda gis mandat til å kunne dispensere fra aldersbestemmelsene i særskilte tilfeller etter nærmere vurdering, basert på søknad fra utøver med støtte fra sitt forbund.

I søknaden viser forbundet til at dagens bestemmelse er til hinder for at toppidrettsutøvere over 34 år kan konkurrere og kvalifisere seg til EM, VM og OL. Det tar tid å bli en god toppidrettsutøver, og enkelte når først toppen når de kommer i 30-års alderen. Aldersgrensen kan oppleves urettferdig ettersom deres internasjonale konkurrenter kan fortsette å konkurrere. Forbundet viser spesielt til kampsporten Taekwondo hvor det ikke er noen øvre aldersgrense i det internasjonale regelverket.

2. Gjeldende rett
I Norge er kampaktivitet som tillater knockout regulert gjennom lov om organisert kampaktivitet som tillater knockout og tilhørende forskrift om sikkerhetsbestemmelser til loven. Med knockout menes at en deltaker må avbryte kampaktiviteten på grunn av støt mot hodet.

Lov om organisert kampaktivitet som tillater knockout ble vedtatt på grunn av skaderisikoen ved slike kampaktiviteter og hensynet til utøvernes helse. På bakgrunn av et sannsynlig varierende skadeomfang, ble det i stedet for et forbud, innført en godkjenningsadgang for aktivitet med et kampreglement som reduserer risikoen for alvorlige skader.

I henhold til lovens § 1, kan organisert konkurranse, oppvisning eller treningskamp der knockout er tillatt bare finne sted etter godkjenning av Kongen. I vurderingen av om godkjenning skal gis skal det blant annet legges vekt på om kampaktiviteten i tilstrekkelig grad ivaretar hensynet til utøvernes helse og sikkerhet. Med hjemmel i loven er det i forskriften fastsatt en rekke sikkerhetsbestemmelser som de godkjente aktivitetene må følge.

I henhold til forskriftens § 1, har Kulturdepartementet oppnevnt en godkjenningsnemnd til å behandle søknader om godkjenning av kampaktiviteter som tillater knockout. Nemnda kan på bakgrunn av søknad gi godkjenning dersom kampaktiviteten utøves i samsvar med sikkerhetsbestemmelsene i § 3 til § 14. Endringsforslaget gjelder forskriftens § 10 Aldersgrense.

I forskriftens § 10 Aldergrense, framgår det at utøvere ikke skal være under 18 år eller over 34 år. Mens det i § 8 Kamplengde og § 9 Vektklasser er presisert at nemnda kan gi samtykke til unntak fra de aktuelle bestemmelsene, finnes det ikke en tilsvarende dispensasjonsadgang i § 10.

3. Departementets vurderinger
Aldersgrensene i forskriften ble i sin tid fastsatt skjønnsmessig. Dette var dels basert på internasjonale aldersgrenser, og dels på bakgrunn av antakelsen om at faren for hodeskade vil tilta med økende alder, ved sviktende form og ved en økende akkumulert skademengde.

Departementet har bedt Godkjenningsnemnda om en faglig vurdering av forslaget til Norges Kampsportforbund. I følge Godkjenningsnemnda foreligger det ikke vitenskaplige undersøkelser som begrunner en aldersgrense på 34 år. Innenfor kampaktiviteter er det store individuelle forskjeller mellom utøverne, og det er forskjeller i hvordan de ulike kampaktivitetene kan påføre hodeskade.

På bakgrunn av dette mener nemnda at det er tilrådelig å innføre muligheten for en individuell dispensasjonsadgang, men at det ikke bør gis mulighet til en generell dispensasjon for hver aktivitet.

Innføring av en individuell dispensasjonsadgang fra aldersgrensen på 34 år skal ikke innebære en endring i lovens overordnede prinsipp om at hensynet til utøvernes helse og sikkerhet skal ligge til grunn for godkjennelse av kampaktiviteter. Godkjenningsnemnda vil måtte forholde seg til de samme sikkerhetsbestemmelsene som i dag. Nemnda vil imidlertid få muligheten til å dispensere fra aldersgrensen dersom en faglig vurdering av de helse- og sikkerhetsmessige hensynene tilsier at dette er forsvarlig.

4. Økonomiske og administrative konsekvenser
Innføring av en individuell dispensasjonsadgang fra aldersgrensen på 34 år vil trolig medføre noe økt arbeidsmengde for Godkjenningsnemnda. Endringen forutsetter derfor at nemnda har kapasitet til å behandle slike søknader. Nemndas medlemmer godtgjøres i dag etter statens satser for statlige utvalg fastsatt i statens personalhåndbok. Økt arbeidsmengde vil derfor medføre noe økte kostnader for staten.

5. Forslag til endring i forskrift av 31. august 2001 nr. 1013 om sikkerhetsbestemmelser til lov om organisert kampaktivitet som tillater knockout
I forskrift av 31. august 2001 nr. 1013 om sikkerhetsbestemmelser til lov av 15. juni 2001 nr. 73 om organisert kampaktivitet som tillater knockout gjøres følgende endring:

I

§ 10 skal lyde:

Utøvere skal ikke være under 18 år eller over 34 år. Godkjenningsnemnda kan på grunnlag av søknad fra særforbund eller fra utøver med støtte fra sitt særforbund gi individuell dispensasjon for utøvere over 34 år.

II

Ikraftsetting

Endringen i § 10 gjelder fra det tidspunkt Kongen bestemmer.
 

6. Høringsfrist
Høringsnotatet er også lagt ut på Internett, se http://www.regjeringen.no/kud.
Departementet ber om at eventuelle merknader til vedlagt endringsforslag sendes departementet innen 20. mars 2012.

Høringsuttalelser sendes fortrinnsvis per e-post til postmottak@kud.dep.no, eventuelt som vanlig post til Kulturdepartementet, Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo.

Adressatene oppfordres til å forelegge høringsnotatet for relevante underinstanser mv. som ikke står på adressatlisten.


Med hilsen

 

Else Staven e. f
avdelingsdirektør

 

Kjartan Pedersen Gurholt
rådgiver

 

2 vedlegg

Forslag til endring i forskrift av 31. august 2001 nr. 1013 om sikkerhetsbestemmelser til lov om organisert kampaktivitet som tillater knockout

I forskrift av 31. august 2001 nr. 1013 om sikkerhetsbestemmelser til lov av 15. juni 2001 nr. 73 om organisert kampaktivitet som tillater knockout gjøres følgende endring:

I

§ 10 skal lyde:

Utøvere skal ikke være under 18 år eller over 34 år. Godkjenningsnemnda kan på grunnlag av søknad fra særforbund eller fra utøver med støtte fra sitt særforbund gi individuell dispensasjon for utøvere over 34 år.

II

Ikraftsetting

Endringen i § 10 gjelder fra det tidspunkt Kongen bestemmer.

Høringsinstanser
Justis- og politidepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Den norske legeforening
Godkjenningsnemnda for organisert kampaktivitet som tillater knockout
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Norges Bokseforbund
Norges Kampsportforbund
Norges Kickboxing Forbund
Norges Kyokushin Karate Organisasjon
Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon
Norsk idrettsmedisinsk forening

Til toppen