Høring - forslag til endring i barneloven § 30 tredje ledd (fysisk avstraffelse av barn)

Barne- og likestillingsdepartementet har sendt på høring forslag til en endring i barneloven slik at det går tydelig fram av ordlyden at all form for fysisk og psykisk avstraffelse av barn, også i barneoppdragelse, er forbudt.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.02.2009

Vår ref.:

 

Høringsbrevet kan du laste ned og lese her.

 

Høringsnotatet kan du laste ned og lese her.

 

Akademikerne
Aksjonsgruppen for barns rett til samvær med foreldre og besteforeldre v/Borghild Berning 
Aleneforeldreforeningen
Alternativ til Vold
Alternativ til Vold, Drammen
Alternativ til Vold, Telemark
Amnesty International Norge
Antirasistisk senter
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsmiljøsenteret
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Barneombudet
Bispedømmene
Childwatch International - UiO
Datatilsynet
Den norske Lægeforening
Den norske Advokatforening, Juristenes Hus
Den norske Dommerforening, Juristenes Hus
Departementene
Domstolsadministrasjonen
Fellesorganisasjon (FO)
Flyktningehjelpen
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Foreningen 2 foreldre
Foreningen for somaliske kvinner og barn
Forum for Menn og Omsorg
Forum for Barnekonvensjonen
Forum for kvinner og utviklingsspørsmål (FOKUS)
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Fredrikkes hage
Frelsesarmeen
Fylkesmennene
Fylkesnemnda for sosiale saker i Agder
Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland
Fylkesnemnda for sosiale saker, Buskerud og Vestfold
Fylkesnemnda for sosiale saker, Hordaland/Sogn og Fjordane
Fylkesnemnda for sosiale saker, Møre og Romsdal
Fylkesnemnda for sosiale saker, Nordland
Fylkesnemnda for sosiale saker, Oppland og Hedmark
Fylkesnemnda for sosiale saker, Oslo og Akershus
Fylkesnemnda for sosiale saker, Sør- og Nord-Trøndelag
Fylkesnemnda for sosiale saker, Troms og Finnmark
Helsedirektoratet
Helseregionene (5)
Helsetilsynet i fylkene
Humanetisk forbund
Human Rights Service(HRS)
Høyesterett
Institutt for menneskerettigheter
Institutt for samfunnsforskning
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Innvandrernes Landsorganisasjon
Islamsk Råd Norge
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Juss-buss
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpa i Midt-Norge
Jusshjelpa i Nord-Norge UITØ
KILDEN
Kirkens Bymisjon
Kirkens Familievern
Kirkens Nødhjelp
Kirkens ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep
Kirkerådet
Kommunenes Sentralforbund (KS)
Kontaktutvalget for innvandrere og norske myndigheter
Kontoret for fri rettshjelp
Krisesenterforbundet
Krisesentersekretariatet
Kvinnegruppa Ottar
Kvinneuniversitetet Nord
Kvinneuniversitetet på Løten
KVINNFORSK Uni. Tromsø
Landsforeningen for Barnevernsbarn
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner
Landsforeningen for Lesbisk og Homofil frigjøring (LLH)
Landsforeningen for  Transkjønnede (LFTS)
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Likestillings- og diskrimineringsnemnda
MIRA-ressurssenter
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalt kunnskapssenter for folkehelsen
Nasjonal Kompetanseenhet for minoritetshelse
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)
Norges Forskningsråd (NFR)
Norsk Innvandrerforum
Norges Juristforbund
Norges Kristne Råd
Norges Kvinne- og Familieforbund
Norges Røde Kors
Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU)
Norsk Barnevernsamband
Norsk Folkehjelp
Norsk Fosterhjemsforening
Norsk Fysioterapeutforbund
Norges Handelshøyskole
Norsk helse- og sosiallederlag
Norsk institutt for by- og regionsforskning
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)
Norsk Kommuneforbund
Norsk Lærerlag
Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)
Norsk Pasientforening
Norsk Psykologforening
Norsk senter for barneforskning (NOSEB)
Norsk senter for menneskerettigheter
Norsk sykepleierforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Organisasjon for foreldre/barntiltak
Organisasjon for Private barneverntiltak (OPB)
Organisasjonen mot offentlig diskriminering
Pinsebevegelsen i Norge
Politidirektoratet
Politiembetsmennenes Landsforening
Politiets fellesforbund
Press – Redd Barna Ungdom
Redd Barna
Reform - ressurssenter for menn
Regionale ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging
Regjeringsadvokaten
Ressurssenter for Pakistanske Barn
Rettshjelpskontoret i Indre Finnmark
Rettspolitisk forening
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Samarbeidsrådet for tros- og livssynsamfunn
Sametinget
Samisk høgskole
Sarahkka - Samisk kvinneorganisasjon v/Kirsti Synnøv Suongir
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)
Senter for kvinne- og kjønnsforskning, NTNU
Senter for kvinne- og kjønnsforskning, UiO
Senter for tverrfaglig kjønnsforskning
Sivilombudsmannen
Skattedirektoratet
Sosial- og helsedirektoratet
Statens helsetilsyn
Statistisk Sentralbyrå
Støttesenter mot Incest
Sysselmannen på Svalbard
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø
Universitetet i Trondheim, NTNU
Utdanningsforbundet
Utdanningsdirektoratet
Utlendingsnemnda
Voksne for barn
Yrkesorganisasjonens Sentralforbund (YS)


 

Til toppen