Høring - forslag til endringer i apotekloven § 6-6

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i apotekloven § 6-6 slik at biotilsvarende legemidler kan omfattes av bytteordningen i apotek.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.09.2020

Vår ref.: 20/3067

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i apotekloven § 6-6 slik at biotilsvarende legemidler kan omfattes av bytteordningen i apotek.

 

Forslaget vil legge til rette for at bytteordningen fremover kan forvaltes i takt med den medisinske og regulatoriske utviklingen, slik at potensialet for konkurranse og lavere legemiddelpriser kan utnyttes best mulig.

 

Høringssvar kan avgis digitalt på våre nettsider. Høringsinstansene kan registrere seg, mellomlagre svaret og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende høringssvar uten å registrere seg. Alle kan avgi høringsuttalelse. Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentleglova og vil bli publisert.

 

Frist for å avgi høringsuttalelse er 30. september 2020.

 

Med hilsen

 

 

Jan Berg (e.f.)

avdelingsdirektør

 

 

Katrine S. Edvardsen Espantaleón

seniorrådgiver

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Departementene
Barneombudet
De fylkeskommunale eldrerådene
Direktoratet for e-helse
Folkehelseinstituttet
Forbrukerrådet
Fylkesrådet for funksjonshemmede
Helsedirektoratet
Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)
Konkurransetilsynet
Landets fylkesmenn
Landets pasient- og brukerombud
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage)
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Sametinget
Sivilombudsmannen
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Sysselmannen på Svalbard
Landets fylkeskommuner
Landets kommuner
Landets helseforetak
Landets regionale helseforetak
Landets universiteter
Landets høyskoler med helsefaglig utdanning
Akademikerne
Alliance Healthcare Norge AS
Allmennlegeforeningen
Apotek 1 Gruppen AS
Apotekforeningen
Apotekgruppen
Boots Norge AS
Den norske legeforening
Den norske tannlegeforening
Diabetesforbundet
Fagforbundet
Fellesorganisasjonen (FO)
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Kreftforeningen
KS
Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (LHL)
Legemiddelgrossistforeningen
Legemiddelindustrien (LMI)
Legemiddelparallellimportørforeningen
Melanor
Mental Helse Norge
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Norges Farmaceutiske Forening
Norges Handikapforbund
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Norsk Farmasøytisk Selskap
Norsk Medisinaldepot AS
Norsk Pasientforening
Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)
Norsk sykepleierforbund
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Parat Helse
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
Unio
Virke
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)