Høring - forslag til endringer i kommuneloven og offentleglova

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 26.02.2013

Vår ref.: 12/2689-1

 

Kommunal- og regionaldepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i kommuneloven og offentleglova.

 

I høringsnotatet foreslår departementet enkelte endringer i kommuneloven § 39a, som regulerer ordningen med innbyggerinitiativ. Departementet foreslår også endringer i kommuneloven § 78 nr. 7 (revisors taushetsplikt) og offentleglova § 5 annet ledd (utsatt innsyn i uferdige revisjonsrapporter og tilsynsrapporter).

 

Høringsuttalelser kan sendes postmottak@krd.dep.no eller til Kommunal- og regionaldepartementet, Postboks 8129 Dep, 0032 Oslo, merket sak 12/2689. Frist for innsending av uttalelser er satt til 26. februar 2013.

 

Dersom andre enn de oppførte høringsinstansene ønsker å uttale seg, må de gjerne sende sin uttalelse til departementet. Alle uttalelser blir publisert på departementets nettsider.

 

Med hilsen

 

 

Erik Kjeldstadli (e.f.)

ekspedisjonssjef

                                                                                          Sølve Monica Steffensen

                                                                                          avdelingsdirektør

Departementene

Fylkeskommuner

Fylkesmenn

Interne avdelinger i Kommunal- og regionaldepartementet

Kommuner

Registrerte politiske partier

Sametinget

 

Longyearbyen lokalstyre

Riksarkivet

Riksrevisjonen

Statistisk sentralbyrå

Sysselmannen på Svalbard

 

Brønnøysundregisteret

Direktoratet for arbeidstilsynet

Direktoratet for naturforvaltning

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Helsedirektoratet 

NAV

Riksantikvaren

Rikstrygdeverket

Skattedirektoratet

Toll- og avgiftsdirektoratet

Utdanningsdirektoratet

Utlendingsdirektoratet

Vegdirektoratet

 

Barneombudet

Forbrukerombudet

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Sivilombudsmannen

 

Datatilsynet

Helsetilsynet

Klima- og forurensningsdirektoratet

Konkurransetilsynet

Finanstilsynet

Mattilsynet

 

Forbrukerrådet

Kommunal landspensjonskasse

Kommunalbanken

Statens pensjonskasse

 

 

Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI)

Innovasjon Norge

SIVA Selskapet for industrivekst

 

Handelshøyskolen BI

Høgskolen i Bodø

Høgskolen i Oslo

Norges forskningsråd

Norges handelshøyskole NHH

NTNU

Universitetet for miljø- og biovitenskap

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Tromsø

 

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Finansnæringens arbeidsgiverforening

Finansnæringens hovedorganisasjon

Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon

KS - Kommunesektorens arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

Næringslivets hovedorganisasjon

Sparebankforeningen

Verdipapirfondenes forening

 

Akademikerne

Delta  

Fagforbundet

Fellesforbundet

Finansforbundet

Landsorganisasjonen i Norge

NITO

Norsk sykepleierforbund

Unio

Utdanningsforbundet

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

 

Den norske advokatforening

Den norske dommerforening

Den norske legeforening

Den norske revisorforening

Den norske tannlegeforening

Forbund for kommunal økonomiforvaltning og skatteinnfordring

Friluftsrådenes landsforbund

Norges Kulturvernforbund

Norsk journalistlag

Norsk presseforbund

Norsk psykologiforening

Norsk redaktørforening

Folkehelseinstituttet

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Nasjonalforeningen for folkehelsen  

Norges autoriserte regnskapsføreres forening

Norges handikapforbund

Norges idrettsforbund

Norges juristforbund

Norges kommunerevisorforbund

Norges velforbund

Norsk kommunalteknisk forening

Norsk pasientforening

Norsk rådmannsforum

NORVAR – Norsk Va-verk forening

Pensjonistforbundet

Private barnehagers landsforbund

Samarbeidsorganet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

 

Elevorganisasjonen

Foreldreutvalget for grunnskolen

Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner

Norsk forening for bolig- og byplanlegging

Samarbeidsrådet for yrkesopplæring

Forum for Kontroll og Tilsyn

Til toppen