Høring - forslag til endringer i regnskapsregler for banker og finansieringsforetak - tilpasning til IFRS for unoterte banker m.m

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.08.2012

Vår ref.: 12/1551 GK

 

Høring - forslag til endringer i regnskapsregler for banker og finansieringsforetak - tilpasning til IFRS for unoterte banker m.m

Finanstilsynet har i brev 28. mars 2012 oversendt høringsnotat med forslag om begrenset tilpasning av regnskapsreglene for unoterte banker og finansieringsforetak til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS). I høringsnotatet foreslås en tilpasning til vurderingsreglene (innregning og måling) i IFRS på områder som er sentrale for banker og finansieringsforetak (finansielle instrumenter, garantiforpliktelser og pensjonsforpliktelser). Målet med endringene er å oppnå bedre sammenlignbarhet mellom unoterte og noterte institusjoner. Regelendringene foreslås gjort gjeldende med virkning for regnskapsår påbegynt 1. januar 2014 eller senere.

 

Høringsnotatet inneholder i tillegg enkelte mindre endringer (noteopplysningskrav og tekniske) med betydning også for øvrige banker og finansieringsforetak. Endringene foreslås gjort gjeldende med virkning for regnskapsår påbegynt 1. januar 2012 eller senere.

 

Vedlagt er kopi av Finanstilsynets brev 28. mars 2012 med vedlagt høringsnotat.

Vi ber om synspunkter fra høringsinstansene innen 20. august 2012.Det bes om at høringsinnspillene også sendes postmottak@fin.dep.no. Høringsinstansene bes å vurdere om andre, tilknyttede virksomheter eller lignende bør gjøres oppmerksomme på saken.

 

  

Med hilsen

 

 

Geir Åvitsland  e.f.                                    Per Øystein Eikrem

ekspedisjonssjef                                       avdelingsdirektør                            

 

Aksjonærforeningen i Norge

AktuarKonsulenters Forum

Alle departementene

Brønnøysundregistrene

Den Norske Advokatforening

Den Norske Aktuarforening

Den norske Revisorforening

Econa

Finansforbundet

Finansieringsselskapenes forening

Finansnæringens Fellesorganisasjon

Folketrygdfondet

Havtrygd Gjensidig Forsikring

Hovedorganisasjonen Virke

Imarex Nos ASA

Konkurransetilsynet

Nasdaq OMX Oslo ASA

Nordic Association of Electricity Traders (NAET)

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Norges Bank

Norges Fondsmeglerforbund

Norges Rederiforbund

Norsk Kapitalforvalterforening

Norsk Tillitsmann ASA

Norsk Venture

Norsk Øko-Forum

Norske Finansanalytikeres Forening

Norske Forsikringsmegleres Forening

NOS Clearing ASA

Næringslivets Hovedorganisasjon

Oslo Børs

Oslo Clearing ASA

Pensjonskasseforeningen

Riksadvokaten

Skattedirektoratet

Sparebankforeningen i Norge

Statistisk sentralbyrå

The Nordic Association of Marine Insurers (Cefor)

Verdipapirfondenes Forening

Verdipapirsentralen

ØKOKRIM

Økonomiforbundet

Til toppen