Høring - forslag til endringer i valgloven og valgforskriften

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.08.2012

Vår ref.: 11/2823-3

Kommunal- og regionaldepartementet sender med dette på høring forslag til enkelte endringer i valgloven og valgforskriften, jf. vedlagte høringsnotat. I høringsnotatet har departementet også en gjennomgang av evalueringen av kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2011. Det vil bli tatt endelig stilling til forslagene i etterkant av høringsrunden.

Frist for innsending av uttalelser til høringsnotatet er satt til 1. august 2012.
Høringssvar kan sendes postmottak@krd.dep.no eller til Kommunal- og regionaldepartementet, Postboks 8129, Dep, 0032 Oslo, merket sak 11/2823.

Det gjøres oppmerksom på at også andre enn de som står på høringslisten, kan avgi uttalelse. Alle høringssvarene blir lagt ut på departementets nettsider.

Høringsnotatet er publisert på departementets nettsider

Med hilsen

Hans Petter F. Gravdahl (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                                          Marianne Riise
                                                                                          fagdirektør

Vedlegg

Departementene
Interne avdelinger i Kommunal- og regionaldepartementet
Kommuner
Fylkeskommuner
Fylkesmenn
Registrerte politiske partier

Aftenposten
Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Barneombudet
Brønnøysundregistrene
Dagbladet
Dagens Næringsliv
Datatilsynet
Delta
Den norske advokatforening
Den norske dommerforening
Den norske Helsingforskomite
Den norske kirke
Den norske Revisorforening
Direktoratet for forvaltning og IKT
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Evry
Elevorganisasjonen
Fagforbundet
Faglig forum for formannskapssekretærer
Fellesforbundet
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forbund for kommunal økonomiforvaltning og skatteinnfordring
Foreldreutvalget for grunnskolen
Forum for Kontroll og Tilsyn, FKT
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon
Helsedirektoratet
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDi
Innvandrernes Landsorganisasjon, INLO
Institutt for Samfunnsforskning
Konkurransetilsynet
Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM)
Kredittilsynet
KS - Kommunesektorens arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Landsorganisasjonen i Norge
Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner
Likestillings- og diskrimineringsnemnda
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Likestillingssenteret
Longyearbyen lokalstyre
Mediebedriftenes landsforening
Medietilsynet
MIRA-senteret
Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (Nsm)
Nasjonalforeningen for folkehelsen
NORDEM
Norges Bank
Norges Blindeforbund
Norges forskningsråd
Norges handikapforbund
Norges juristforbund
Norges kommunerevisorforbund
Norges Teknisk-naturvitenskaplige Universitet (NTNU)
Norsk Forbund for utviklingshemmede
Norsk forening for bolig- og byplanlegging
Norsk Form
Norsk Institutt for By- og Regionforskning (NIBR)
Norsk journalistlag
Norsk pasientforening
Norsk pensjonistforbund
Norsk presseforbund
Norsk redaktørforening
Norsk rådmannsforum
Norsk Studentorganisasjon
Norsk sykepleierforbund
Norsk Rikskringkasting
Norsk Telegrambyrå
Næringslivets hovedorganisasjon
Ombudsmannen for forsvaret
Posten
Riksarkivet
Riksrevisjonen
Rokkansenteret
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner SAFO
Sametinget
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Sametingets ungdomspolitiske utvalg, SUPU
Sivilombudsmannen
Skattedirektoratet
Sparebankforeningen
Statens helsetilsyn
Statens seniorråd
Statistisk sentralbyrå
Sysselmannen på Svalbard
Tillitsmannsordningen i forsvaret, TMO
TV2
Unio
Universitetet for Miljø og Biovitenskap (UMB)
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø
Utdanningsdirektoratet
Utdanningsforbundet
Utlendingsdirektoratet
Valgforum
Verdens Gang
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Til toppen