Høring – forslag til endring i forskrift om studieforbund og nettskoler

Kunnskapdepartementet sender med dette på høring forslag til endring av forskrift om studieforbund og nettskoler. Forskriften er gitt i medhold av lov av 19. juni 2009 nr. 95 om voksenopplæring (voksenopplæringsloven). Departementet tar sikte på at endringene vil tre i kraft 1. januar 2016.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 09.12.2015

Vår ref.: 15/4750

Høring - forslag til forskrift om endring i forskrift om studieforbund og nettskoler

 

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endring av forskrift om studieforbund og nettskoler. Forskriften er gitt i medhold av lov av 19. juni 2009 nr. 95 om voksenopplæring (voksenopplæringsloven). Departementet tar sikte på at endringene vil tre i kraft 1. januar 2016.

Kunnskapsdepartementet viser til omtalen i statsbudsjettet for 2016 av kap. 254 post 70 Tilskudd til studieforbund (Prop 1 S (2015-2016)). I omtalen fremgår det at departementet ønsker å styrke studieforbundenes arbeid for inkludering og mot utenforskap. Dette er et av målene for studieforbundene i voksenopplæringslovens § 4, og går til kjernen av den folkeopplysningstradisjonen studieforbundene er en del av. Både studieforbundenes organisering i dag, med tilstedeværelse over hele landet, og det at de ikke er en del av det offentlige myndighetsapparatet, gjør at de er godt rustet for å nå grupper som står utenfor samfunnet eller som står i fare for å falle utenfor. Mange av organisasjonene på frivillig sektors læringsarena gjør allerede en betydelig innsats på dette feltet.

Med forbehold om Stortingets vedtak, foreslår departementet å knytte om lag ti prosent av midlene i tilskuddsordningen til kursvirksomhet som bidrar til inkludering og motvirker utenforskap. Midlene vil bli fordelt ved at en andel av dagens opplæringstilskudd settes av særskilt til formålet. Ikrafttreden 1. januar 2016 innebærer at endringen får virkning for rapporteringen av opplæringsaktivitet for 2016. Endringen har ikke konsekvenser for størrelsen på den samlede bevilgningen på kap 254 post 70, men vil kunne føre til endring i fordelingen av den delen som gjelder opplæringstilskuddet. Forslaget får, på grunn av måten tilskuddsordningens er utformet på, først virkning for fordelingen av tilskuddet i 2018. Det tas sikte på at rapporteringen som følger av ordningen skal være så enkel som mulig. Opplegget for rapportering vil ivareta personvernhensyn.


Eksisterende forskrift om studieforbund og nettskoler er å finne på: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-12-18-1661.

Kunnskapsdepartementets forslag til endringer i forskrift om studieforbund og nettskoler er som følger:

§7, tredje ledd, eksisterende forskriftsbestemmelse
Antall gjennomførte kurstimer er grunnlag for fastsetting av opplæringstilskuddet. Samlinger arrangert gjennom elektronisk kommunikasjon kan benyttes som et supplement til fysiske samlinger. Studieplanen skal angi hvilke undervisningsformer som kan benyttes.

§7, tredje ledd, forslag til ny forskriftsbestemmelse
Antall gjennomførte kurstimer er grunnlag for fastsetting av opplæringstilskuddet. En andel av opplæringstilskuddet vil bli fordelt på grunnlag av gjennomførte kurstimer på norsk for kurs med minimum tre deltakere som oppfyller minst to av tre av følgende kriterier:

a)      Deltakeren har grunnskole som høyeste fullførte utdanning.

b)      Deltakeren står utenfor arbeidslivet.

c)      Deltakeren har innvandret til Norge.

Departementet kan gi utfyllende bestemmelser
Samlinger arrangert gjennom elektronisk kommunikasjon kan benyttes som et supplement til fysiske samlinger. Studieplanen skal angi hvilke undervisningsformer som kan benyttes.

MERKNAD:
Andelen av opplæringstilskuddet som vil bli fordelt på grunnlag av gjennomførte kurstimer som særlig bidrar til inkludering og motvirker utstøting, jf. voksenopplæringsloven § 4, vil bli fastsatt i delegasjonsfullmakt til Vox, som er tilskuddsforvalter. Ved oppstart av ordningen vil prosentandelen kunne bli mindre enn de ti prosent som er omtalt i budsjettproposisjonen for 2016. Den konkrete andelen vil bli fastsatt på bakgrunn av omfanget av aktivitet i 2016 som gir grunnlag for økt tilskudd. For tilskuddsåret 2019 vil andelen etter planen utgjøre om lag 10 prosent da både 2016 og 2017 vil inngå i beregningsgrunnlaget.

Med formuleringen "Deltakeren står utenfor arbeidslivet" menes at vedkommende deltaker ikke er i fast arbeid, og at vedkommende heller ikke er elev/student eller mottaker av alderspensjon. Departementet vil fastsette nærmere regler om dette.

Departementet viser for øvrig til § 8 i forskriften, tredje ledd hvor det fremgår at opplæringstilskuddet fordeles mellom studieforbundene på grunnlag av antall kurstimer innrapportert innen fastsatt frist. Med "antall kurstimer", menes både kurstimer generelt og kurstimer som særlig bidrar til inkludering og som motvirker utstøting.

Liste over høringsinstansene følger vedlagt. Departementet ber høringsinstansene
selv vurdere å involvere underordnede organer eller organisasjoner som ikke er særskilt nevnt.

Det bes om at høringsuttalelser sendes elektronisk til postmottak@kd.dep.no.

Av hensyn til publisering av høringsuttalelsene på www.regjeringen.no og gjenbruk av tekst er det ønskelig å motta uttalelsene i PDF-format, og ikke som skannede PDF-filer. Høringsuttalelser kan også sendes i vanlig post.

Høringsfristen er onsdag 9. desember 2015. Det kan ikke påregnes utsatt høringsfrist.

Spørsmål vedrørende høringsbrevet kan rettes til: Torkel-Nybakk.Kvaal@kd.dep.no

 

Med hilsen                                                                        

 

Torkel Nybakk Kvaal (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                                          Håkon Andreas Evju
                                                                                          rådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Akademikerne
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Barneombudet
Datatilsynet
Departementene
Elevorganisasjonen
Fleksibel Utdanning Norge (FuN)
Frivillighet Norge
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI)
Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)
KS
Kulturrådet
Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Norgesuniversitetet
Norsk Studentorganisasjon
Sametinget
Statistisk Sentralbyrå (SSB)
Studieforbundene
Akademisk studieforbund 
Idrettens Studieforbund
Kristelig Studieforbund
Musikkens Studieforbund
Samisk Studieforbund
Senterpartiets Studieforbund
Studieforbundet AOF
Studieforbundet Folkeuniversitetet
Studieforbundet Funkis
Studieforbundet Kor
Studieforbundet Kultur og Tradisjon
Studieforbundet Natur og Miljø
Studieforbundet Næring og Samfunn
Studieforbundet Solidaritet
Venstres opplysnings- og studieforbund
Unio
Universitets- og høgskolerådet (UHR)
Utdanningsdirektoratet
Utdanningsforbundet
Virke
Voksenopplæringsforbundet (VOFO)
Vox
Yrkesorganisasjonens Sentralforbund (YS)