Høring - Forslag til forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelse-tjenesten (forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.12.2017

Vår ref.: 17/3238

Høring - Forslag til forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelse­tjenesten (forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten).

Forslaget til ny forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten er en oppfølging av blant annet Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet med påfølgende endringer i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. Forslaget er i hovedsak tydeliggjøring av gjeldende rett.

I forslaget til ny forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten er det tatt inn i formåls­paragrafen at tjenesten skal bidra til å avdekke vold, overgrep og omsorgssvikt mv., samt å fremme sosial likhet i helse. Det foreslås i bestemmelsene om innholdet i helsetasjons­tjenesten i § 6 og innholdet i skolehelsetjenesten i § 7, krav om at tilbudet skal inneholde kartlegging for å avdekke risiko for fysiske og psykiske vansker/problemer, skjevutvikling, herunder ha særlig oppmerksomhet på å forebygge, avdekke og avverge vold, overgrep og omsorgssvikt, og sørge for tilbud om nødvendig oppfølging og hjelp.

Høringsinstansene bes særskilt om å komme med innspill på om det eventuelt bør presiseres i forskriften en plikt for helsestasjons- og skolehelsetjenesten til å knytte til seg spesifikk kompetanse, som for ekspempel lege, fysioterapeut, jordmor og helsesøster.

Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Vi ber høringsinstansene vurdere om forslaget også bør forelegges underliggende organer mv. som ikke er oppført på lista. Høringer er åpne, og alle kan sende innspill. Alle uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert, med mindre høringssvaret inneholder taushetsbelagt informasjon.

Høringsuttalelser avgis digitalt på regjeringen.no. Høringsbrevet er tilgjengelig på www.regjeringen.no/hod.

Spørsmål til forslagene kan rettes til seniorrådgiver Liv Bagstevold på telefon 22 24 87 09,  e-post: lib@hod.dep.no, eller Bente M. Sande på telefon 22 24 83 20, bms@hod.dep.no, eventuelt per post til Helse- og omsorgsdepartementet, postboks 8011 Dep, 0030 Oslo.

Frist for å sende inn høringssvar er 10. desember 2017.

Med hilsen

Maren Skaset   (e.f.)

avdelingsdirektør

 

 

Bente M. Sande

seniorrådgiver

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

 

Høringsinstanser

Actis

ADHD Norge Akademikerne

Arbeids- og velferdsdirektoratet Arbeidsgiverforeningen Spekter

Aurora, Støtteforeningen for mennesker med psykiatriske helseproblem Autismeforeningen i Norge

Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet Bedriftsforbundet

Barneombudet

Bipolarforeningen

Datatilsynet Delta

De fylkeskommunale eldrerådene Den norske Advokatforening  Den norske Dommerforening Den norske jordmorforening

De regionale kompetansesentre for rusmiddelspørsmål Direktoratet for e-helse

Den norske legeforening Den norske Revisorforening Den norske tannlegeforening Departementene

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Fagforbundet Fellesorganisasjonen FO Finans Norge Folkehelseinstituttet Forbrukerombudet Forbrukerrådet Forskningsstiftelsen FAFO

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) Frelsesarmeen

Helse- og sosialombudet i Oslo Helsetjenestens Lederforbund Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) Hovedorganisasjonen Virke

Helsedirektoratet

Hvite Ørn – interesse og brukerorganisasjon for psykisk helse

Innovasjon Norge

Innvandrernes Landsorganisasjon, INLO Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDi

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet  (IMDI)

JURK

Juss-Buss Jussformidlingen Jusshjelpa

Kirkens bymisjon

Kommunal landspensjonskasse Konkurransetilsynet Kreftforeningen Kriminalomsorgsdirektoratet

KS – Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

KS Bedrift

Landets fylkeskommuner Landets fylkesmenn Landets helseforetak

Landets høgskoler (m/helsefaglig utdanning) Landets kommuner

Landets pasient- og brukerombud Landets private sykehus

Landets regionale helseforetak Landets universiteter

Landsforeningen for barnevernsbarn

Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse Landsorganisasjonen i Norge (LO) Landsforeningen we shall overcome

LAR Nett Norge

Likestillings- og diskrimineringsnemnda Likestillings- og diskrimineringsombudet Legeforeningen

Longyearbyen lokalstyre

Mental Helse Norge Mental Helse Ungdom MIRA-senteret

MIRA-Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

NAPHA

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalt Kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse (NAKMI)

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse Nettverket for private helsevirksomheter

NHO Service  

Norges forskningsråd Norges Handikapforbund Norges Juristforbund

Norges kommunerevisorforbund Norges Tannteknikerforbund Norsk Ergoterapeutforbund

Norsk forbund for utviklingshemmede Norsk forening for psykisk helsearbeid Norsk Fysioterapeutforbund

Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin (NFRAM) Norsk Psykologforening

Norsk Helse- og velferdsforum

Norsk Kiropraktorforening Norsk Lymfødemforening Norsk Manuellterapeutforening Norsk Pasientforening

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) Norsk Pensjonistforbund

Norsk psykiatrisk forening

Norsk rådmannsforum

Norsk sykehus og helsetjenesteforening (NSH) Norsk sykepleierforbund

Norsk Tannpleierforening Norsk Tjenestemannslag (NTL) Norsk Tourette Forening

Opus Systemer AS Organisasjonen Voksne for Barn

Parat

Parat Helse Pasientskadenemnda Personvernnemnda Praksiseierforeningen

Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forening Pårørendealliansen

Regionsentrene for barn og unges psykiske helse Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) Riksrevisjonen

Regjeringsadvokaten

ROS (rådgivning om spiseforstyrrelser) Rådet for psykisk helse

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner SAFO Sametinget

Sekretariatet for konfliktrådene v/Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging

Senter for medisinsk etikk SINTEF Helse  SPEKTER

Spekter

Spiseforstyrrelsesforeningen Skattedirektoratet Spilleavhengige i Norge

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK) Statens helsepersonellnemnd

Statens helsetilsyn Statens legemiddelverk Statens pensjonskasse Statens seniorråd

Statistisk sentralbyrå (SSB)

Stiftelsen Fransiskushjelpen Stiftelsen iOmsorg

Stortingets ombudsmann for forvaltningen Sysselmannen på Svalbard

Unio Utdanningsdirektoratet Utdanningsforbundet

Virke

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)