Høring - Forslag til forskrift om kompetanse ved drift av mineralforekomster

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 19.09.2008

Vår ref.:

Høringsnotat om forslag til forskrift om kompetanse ved drift av mineralforekomster

Nærings- og handelsdepartementet sender med dette på høring forslag til forskrift om krav til kompetanse ved drift av mineralske forekomster.

Høringsnotatet inneholder et forslag til fastsettelse av krav til kompetanse ved drift av mineralske forekomster, og som innebærer en kodifisering av gjeldende konsesjonspraksis. Videre inneholder høringsnotatet forslag til hvordan direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner kan gjennomføres på mineralsektoren. Direktivet gjelder for statsborgere fra land omfattet av EØS-avtalen.

Liste over høringsinstansene følger vedlagt. Departementet ber høringsinstansene vurdere om det er nødvendig å forelegge saken for underordnede organer som ikke er nevnt på listen.

Høringsuttalelsene må være departementet i hende innen 19. september 2008.

Uttalelsene bes sendt elektronisk til Nærings- og handelsdepartementet. Det haster med å få regelverket på plass, da fristen for å implementere direktiv 2005/36/EF i minerallovgivningen er gått ut. På grunn av sakens fremdrift vil det ikke bli gitt utsatt høringsfrist.

 

Med hilsen

Elisabeth Berger (e.f.)
underdirektør

Christian Gløersen
rådgiver

 

Høringsinstanser:

Alle departementene

Bergvesenet

Landsorganisasjonen i Norge

Norges geologiske undersøkelse

Norsk Arbeidsmandsforbund

Norsk Bergforening

Norsk Bergindustri

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Næringslivets hovedorganisasjon

Stjørdal Fagskole

Til toppen