Høring - Forslag til forskrift om legemiddelassistert rehabilitering (LAR-forskriften)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.09.2009

Høring utkast til LAR-retningslinje og LAR-forskrift
Høringsinstanser

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Barne- og likestillingsdepartementet
Finansdepartementet
Justis- og politidepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Kunnskapsdepartementet

ACTIS
Akademikerne
Aleneforeldreforeningen
ADHD-foreningen
AKAN Norge
Amnesty International Norge
Angstringen
Anonyme Alkoholikere
Aurora, Støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer
Apotekforeningen
Arbeid- og velferdsdirektoratet, kopi til avd levekår og sosiale tjenester
Arbeidsgiverforeningen Spekter
 
Barne-, ungdoms- og familieetaten
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Barneombudet
Blå Kors Norge

Datatilsynet
DELTA
De regionale kompetansesentre for rusmiddelspørsmål
Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM)
Den Norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Den norske eterfabrikk
Den norske lægeforening

Fagforbundet
Fagrådet for psykiatri
Fagrådet innen Rusfeltet i Norge
Fampo
Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO)
Forbundet mot rusgift
Foreningen for human narkotikapolitikk
Forskningsstiftelsen FAFO
Frelsesarmeen
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Galebevegelsen
Gatejuristen – Kirkens Bymisjon

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)
Helse- og sosialombudet i Oslo
Helsetilsynet i fylkene
HIV Norge

IPC Pharma AS
Institutt for samfunnsforskning
IRIS
 
JURK
Juss-Buss
Jussformidlingen
Jusshjelpa
 
Kirkens Bymisjon
Kirkens sosialtjeneste
Klientaksjonen
Kommuneadvokaten i Oslo
Kontoret for voldsoffererstatning
Kriminalomsorgen, regionkontorene
Kriminalomsorgens utdanningssenter
KS – Kommunenes interesseorganisasjon
 
Landets fylkesmenn / Sysselmannen på Svalbard
Landets kommuner
Landets kontrollkommisjoner
Landets regionale helseforetak
Landets høgskoler (m/helse- og sosialfaglig utdannelse)
Landets pasientombud
Landets universiteter
Landsforbundet Mot Stoffmisbruk
Landsforeningen for etterlatte ved selvmord (LEVE Norge)
Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri (LPP)
Landsforeningen for utekontakter
Landsforeningen for voldsofre
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
LAR Nett Norge
Legeforeningens forskningsinstitutt


Marborg
Medborgernes Menneskerettighets Kommisjon
Mental Helse Norge
 
NA, Anonyme Narkomane
narkoman.net
Nasjonale forskningsetiske komiteer REK
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Norges farmaceutiske forening
Norges forskningsråd
Norges Juristforbund
Norsk Fengselstjenestemannsforbund 
Norsk forening for familieterapi
Norsk forening for kriminalreform (KROM)
Norsk forum for terapeutiske samfunn 
Norsk Helse- og Sosiallederlag
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)
Norsk OCD-forening, Ananke
Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF)
Norsk Pasientforening 
Norsk Presseforbund
Norsk Psykologforening
Norsk Psykiatrisk Forening
Norsk Psykoanalytisk Institutt
Norsk Redaktørforening
Norsk senter for menneskerettigheter
Norsk Sykepleierforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
 
OMOD (Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering)
 
Parat Helse
Politidirektoratet
Politiembetsmennenes Landsforbund
Politiets Fellesforbund
PRO-LAR – Nasjonalt forbund for folk i LAR
PRO-Senteret
 
Regionsentrene for barn og unges psykiske helse (RBUP)
Regjeringsadvokaten
REHAB-piloten
Rettspolitisk forening
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Rokkansenteret
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon
Rådet for psykisk helse
 
Samarbeidsforum for norske kollektiv
Sametinget
Schering-Plough,
SERAF – Senter for rus- og avhengighetsforskning, Universitetet i Oslo
SINTEF Helse
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Statens helsepersonellnemnd
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk,
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)
Statsadvokatembetene
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Stiftelsen Kraft
Stiftelsen Menneskerettighetshuset – Human Rights House Foundation
Stiftelsen Pinsevennenes evangeliesentre
Stiftelsen Rettferd for taperne
Stiftelsen WayBackNorge
Straffedes organisasjon i Norge (SON)
 
TEKNA

Ungdom mot narkotika
Universitets- og høyskoleutdannedes forbund
 
Veiledningssenteret for pårørende til stoffmisbrukere og innsatte
Voksne for Barn
 
We Shall Overcome
 
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Til toppen