Høring - forslag til forskrift om nasjonal kjernejournal

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.04.2013

Vår ref.:

I henhold til liste

 

 

 

    

Deres ref

Vår ref

Dato

 

12/878

25.01.2013

 

 

Høring - forslag til forskrift om nasjonal kjernejournal

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette forslag til forskrift om nasjonal kjernejournal på høring. Nasjonal kjernejournal er en samling av viktige og kritiske helseopplysninger om den enkelte pasient. Journalen skal være tilgjengelig for relevant helsepersonell uavhengig av hvor i landet en blir syk.

 

Stortinget vedtok 22. juni 2012 §  6d i helseregisterloven. Bestemmelsen hjemler etableringen av den nasjonale kjernejournalen. Lovendringene innebar også en hjemmel til å utarbeide nærmere bestemmelser om etablering, drift og behandling av helseopplysninger i forskrift. I proposisjon til Stortinget (Prop. 89 L 2011-2012) og i Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen (Innst. 348 L (2011-2012)) omtales premissene og rammene for det videre arbeidet med kjernejournalløsningen og forskriftsarbeidet.

 

Kjernejournalen skal kunne brukes i alle situasjoner der det ytes helsehjelp, og der tilgang til oppdaterte helseopplysninger har betydning for helsehjelpen. Ved å samle sentrale helseopplysninger om hver enkelt pasient i en kjernejournal, vil helsepersonell få vesentlig bedre informasjon om pasienten ved ikke-planlagte kontakter med helsetjenesten. I tillegg vil en kjernejournal være nyttig i flere planlagte behandlingsforløp.

 

Kun helsepersonell med tjenstlig behov skal gis tilgang til nasjonal kjernejournal, forutsatt at de øvrige vilkår er oppfylt. Kjernejournalen vil ikke gi helsepersonell tilgang til flere eller andre opplysninger enn i dag, men tilgangen gis på en mer hensiktsmessig måte. Forslaget ivaretar pasientenes integritet og de helsefaglige behovene på en god og praktisk gjennomførbar måte.

 

Hver enkelt person skal selv kunne bestemme om han eller hun ønsker en kjernejournal.

 

Høringsnotatet inneholder forslag til bestemmelser om formål, databehandlingsansvar (Helsedirektoratet), hvem som kan ha en kjernejournal, innholdet i kjernejournalen, plikt til å melde opplysninger til kjernejournalen, rett til innsyn, varsel om oppslag, retting, sletting, sperring av opplysninger, unntak fra krav om samtykke, tilbaketrekking av samtykke, tilgangsstyring, lagring av helseopplysninger og forbud mot utlevering av opplysninger fra kjernejournalen.

 

Fristen for å avgi høringsuttalelse er 10. april 2013.

 

Høringsnotatet er lagt ut på Helse- og omsorgsdepartementets internettside på følgende adresse:

 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer.html?id=1904

 

Departementet anmoder høringsinstansene om å oversende høringsuttalelser elektronisk til følgende adresse: postmottak@hod.dep.no

 

 

 

Med vennlig hilsen

 

 

Anne Louise Valle (e.f.)

avdelingsdirektør

                                                                                          Sverre Engelschiøn

                                                                                          fagdirektør

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg: 2

Adressater:

Aleris Helse

Apotekforeningen

Bioteknologinemnda

Borgestadklinikken

Colosseumklinikken – Allmennlegene

Datatilsynet

DELTA

Den Norske Jordmorforening

Den norske Kreftforening

Den Norske Tannlegeforening

Den Norske Legeforening

Den nasjonale forskningsetiske komitè for medisin (NEM)

Departementene

Drammen private sykehus

Farmasi Forbundet

Forskningsstiftelsen FAFO

Fylkesmennene

Fürst medisinske laboratorium AS

Gynlab AS

Haraldsplass diakonale høgskole

Helsedirektoratet

Institutt for samfunnsforskning

Kliniske ernæringsfysiologers forening

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)

Kreftregisteret

Landets helseforetak

Landets regionale helseforetak

Landets pasientombud

Landets universiteter

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Nettverket for private helsevirksomheter

Norges Farmaceutiske Forening

Norges forskningsråd

Norges kristelige legeforening

Norsk Forskerforbund

Norsk Fysioterapeutforbund

Norsk Helsesekretærforbund

Norsk Kiropraktorforening

Norsk Manuellterapeutforening

Norsk pasientforening

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)

Norsk Psykologforening

Norsk Psykiatrisk Forening

Norsk Radiografforbund

Norsk Sykepleierforbund

Norsk Sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)

Norsk Tannpleierforening

Norske Fotterapeuters Forbund

PARAT Helse

Pasientskadenemnda

Personvernnemnda

Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk sør-øst

Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk vest

Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk midt

Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk nord

Røntgeninstituttenes Fellesorganisasjon

Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE)

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Statens Helsepersonellnemnd

Statens institutt for rusmiddelsforskning (SIRUS)

Statens helsetilsyn

Statens legemiddelverk

Statens strålevern

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Sysselmannen på Svalbard

Volvat Medisinske Senter AS

Til toppen