Høring - forslag til forskriftsendring - krav om lokalpolitisk behandling av kvalitetskrav i helse- og omsorgstjenesten

Status: Under behandling

Høringsfrist: 25.10.2013

Vår ref.:

 

 

Link til brevet i PDF

Høringsinstanser i henhold til vedlagt liste

    

 

 

 

    

Deres ref

Vår ref

Dato

 

13/2800-   

02.07.2013

 

 

Høring - forslag til forskriftsendring - krav om lokalpolitisk behandling av kvalitetskrav i helse- og omsorgstjenesten

 

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag om endring av forskrift 27. juni 2003 nr. 792 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten. Forskriftsendringene vil innebære at det innføres et krav om lokalpolitisk behandling av kvalitetskrav knyttet til deler av kommunens helse- og omsorgstjeneste.

 

Frist for å avgi høringsuttalelse er satt til fredag 25. oktober 2013. Høringsuttalelser sendes fortrinnsvis elektronisk til:

 

postmottak@hod.dep.no

 

Høringsuttalelser kan også sendes til:

 

Helse- og omsorgsdepartementet

Postboks 8011 Dep

0030 Oslo

 

Høringsnotatet er også publisert på departementets nettsider:

 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer/paa_hoering.html?id=1905

 

Med vennlig hilsen

 

 

Elisabeth Salvesen (e.f.)

fung. ekspedisjonssjef                                                   

                                                                                          Kjetil Jonsbu

                                                                                          fagdirektør

Vedlegg 2

Høringsinstanser:

 

Akademikerne

Akupunkturforeningen

Ambulansepersonellets Yrkesorganisasjon (AMPY)

Apotekforeningen

Arbeidsgiverforeningen SPEKTER

Barneombudet

Barne-, ungdoms- og familieetaten

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Bioingeniørfaglig institutt (BFI), NITO

Bioteknologinemnda

Datatilsynet

DELTA

Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin (NEM)

Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT)

Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH)

Den Norske Advokatforening

Den Norske Dommerforening

Den Norske Jordmorforening

Den norske legeforening

Departementene

Det Norske Diakonforbund

Diabetesforbundet

Fagforbundet

Farmasi Forbundet

Fellesorganisasjonen FO

Finansnæringens Hovedorganisasjon (Finans Norge)

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forskningsstiftelsen FAFO

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Oslo og Akershus

Fylkesrådet for funksjonshemmede

Helsedirektoratet

Helsetjenestens Lederforbund

Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)

Human-Etisk Forbund

Hørselshemmedes Landsforbund

Innovasjon Norge

Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin

Institutt for samfunnsforskning

JURK

Juss-Buss

Jussformidlingen

Jusshjelpa

Kreftforeningen

Kreftregisteret

KS

Landets fylkeskommuner

Landets fylkesmenn

Landets helseforetak

Landets høgskoler (m/helsefaglig utdannelse)

Landets kommuner

Landets pasientombud

Landets regionale helseforetak

Landets universiteter

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Landsforeningen for Trafikkskadde

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)

Legeforeningens forskningsinstitutt

Legemiddelindustriforeningen

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Likestillingssenteret

Mental Helse Norge

MS-forbundet

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin – NAKOS

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Norges Astma- og allergiforbund

Norges Blindeforbund

Norges Døveforbund

Norges Farmaceutiske Forening

Norges forskningsråd

Norges Handikapforbund

Norges Juristforbund

Norges kristelige legeforening

Norges Røde Kors

Norsk audiografforbund

Norsk Ergoterapeutforbund

Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Norsk Forskerforbund

Norsk Fysioterapeut Forbund

Norsk Helse- og velferdsforum

Norsk Helsesekretærforbund

Norsk Manuellterapeutforening

Norsk Pasientforening

Norsk Pasientskadeerstatning

Norsk Presseforbund

Norsk Psykologforening

Norsk Radiografforbund

Norsk Redaktørforening

Norsk Revmatikerforbund

Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste

Norsk Sykepleierforbund

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Norske Homeopaters Landsforbund

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

PARAT

PARAT Helse

Pasientskadenemnda

Personvernnemnda

Politidirektoratet

Politiets Fellesforbund

Regjeringsadvokaten

Redd Barna

Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, Sør-Øst Norge

Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, Vest-Norge

Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, Nord-Norge

Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, Midt-Norge

Riksadvokaten

Riksrevisjonen

Røntgeninstituttenes forening

Sametinget

Senter for medisinsk etikk

Senter for sjeldne sykdommer og diagnosegrupper

SINTEF Helse

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Statens helsepersonellnemnd

Statens helsetilsyn

Statens legemiddelverk

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

Statens strålevern

Statistisk sentralbyrå

Statsadvokatembetene

Stiftelsen Organdonasjon

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Sysselmannen på Svalbard

Teknologirådet

UNIO

Virke

Yngre legers forening

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS)

Til toppen