Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - Forslag til forskriftsendringer som gir NIS-registrerte passasjer- og lasteskip driftstilgang på Svalbard

Nærings- og fiskeridepartementet forslår i dette høringsnotatet endringer i forskrift 9. juli 1993 nr. 596 om særskilt fartsområde for passasjerskip registrert i norsk internasjonalt skipsregister og forskrift 11. august 1989 nr. 802 om utvidet fartsområde for lasteskip registrert i norsk internasjonalt skipsregister.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.08.2015

Vår ref.: 15/2887

Høring - Forslag om forskriftsendringer som gir NIS-registrerte passasjer- og lasteskip driftstilgang på Svalbard

De foreslåtte endringene gir skip registrert i norsk internasjonalt skipsregister (NIS) tillatelse til å føre last og passasjerer mellom havner på Svalbard og mellom Svalbard og fastlandet, og de gis samme tilgang til Svalbard som utenlandskregistrerte skip.

Høringsfristen er 31. august 2015. 

Høringsnotatet med vedlegg er tilgjengelig på Nærings- og fiskeridepartementets hjemmeside: www.regjeringen.no/nfd. Høringsuttalelser bes fortrinnsvis avgis digitalt under ”Send inn høringssvar”. Her kan man registrere seg og laste opp vedlegg. Alternativt kan høringsuttalelsene sendes per e-post til postmottak@nfd.dep.no.

Høringsinstansene følger av vedlagte høringsliste.

1.      Bakgrunnen for forslaget – dagens rettstilstand
Det følger av lov om norsk internasjonalt skipsregister (NIS-loven) § 4 første ledd første punktum at ”Skip registrert i norsk internasjonalt skipsregister tillates ikke å føre last eller passasjerer mellom norske havner eller å gå i fast rute med passasjerer mellom norsk og utenlandsk havn”.

Sjøfartsdirektoratet har tolket og praktisert bestemmelsen dit hen at fartsområdebegrensningen ikke omfatter havner på Svalbard. NIS-registrerte fartøy har derfor ført last og passasjerer mellom havner på Svalbard, og mellom Svalbard og fastlandet.

I forbindelse med omregistrering av to fartøy fra norsk ordinært skipsregister (NOR) til norsk internasjonalt skipsregister på Svalbard i 2014, oppsto spørsmålet om havner på Svalbard skal anses som ”norske havner” i NIS-loven § 4. Sjøfartsdirektoratet ba om en avklaring av begrepet, og departementet avga en tolkningsuttalelse der det kom frem at begrepet ”norske havner” i NIS-loven § 4 omfatter havner på Svalbard. Bakgrunnen for dette var departementets forståelse av fartsområdebegrensningen. 

Konsekvensen av at fartsområdebegrensningen omfatter alle norske havner, er at NIS-registrerte fartøy ikke lenger kan føre last eller passasjerer mellom havner på Svalbard eller mellom Svalbard og fastlandet.

Tolkningsuttalelsen ble av deler av næringen og Sjøfartsdirektoratet oppfattet som endring av praksis. Departementet fastsatte en overgangsordning frem til 1. juli 2015, som ble forlenget til utløpet av 2015. Samtidig opplyste departementet at det skulle foretas en vurdering av om det bør foreslås endringer i regelverket som åpner for at skip som opererer på Svalbard kan være registrert i NIS. 

2.      Innspill fra eksterne
Departementets tolkning og den videre uttalelsen om eventuell regelendring har skapt reaksjoner i næringen.

Deler av næringen påpeker at departementets tolkning har svært uheldige konskevenser for NIS-registrerte fartøy som anløper Svalbard, og manglende regelendring vil kunne medføre at disse skipene flagger ut fra og med 2016. Denne delen av næringen foreslår derfor en regelendring som reverserer tolkningen, og det vises til at dette vil være positivt for NIS-registeret, reiselivet på Svalbard og cruisenæringen.

Departementet har også fått innspill som understreker at det er betydelige forskjeller mellom fastlandet og Svalbard. Internasjonaliseringen av Svalbard både til sjøs og på land har utviklet seg mye siden NIS-loven trådte i kraft i 1987. Det vises til at skipstrafikken er sterkt økende og at den vil øke vesentlig i takt med issmeltingen. Videre fremheves det at Stortinget har utpekt turisme og reiseliv som et av tre satsningsområder for næringsutviklingen på Svalbard. Svalbards geografiske plassering og Svalbardtraktaten med det tilhørende voksende fokuset på Arktis vil kunne øke internasjonaliseringen og konkurransen i reise- og næringslivsmarkedet på Svalbard.

Det understrekes også at cruisetrafikken i stor grad skjer med skip registrert i internasjonale registre, og det er i begrenset grad lokale rederier som derved også er en del av det stedbundne lokale næringsliv. For lokale rederier er det nødvendig å ha andre aktiviteter innenfor turisme som ikke er avhengig av den korte båtsesongen. Hvis departementet ikke endrer regelverket vil det ha konskevenser for lokale selskapers konkurransekraft i møte med aktører som benytter skip i internasjonale registre og som er uten lokal landbasert virksomhet. Foruten cruisetrafikk er det også andre typer skip som anløper Svalbard(cargo/tørrlast, fryseskip, forskningsfartøy, kullfrakt, seismikkskip, tankskip og isbrytere). Disse er registrert i utenlandske registre.

Andre deler av næringen ber om at departementet opprettholder fortolkningen av fartsområdebegrensningen. Det argumenteres for at en forskriftsendring vil innebære tap av norske arbeidsplasser på Svalbard og en svekkelse av NOR.

 3.      Nærmere om forslaget
Nærings- og fiskeridepartementet foreslår endringer i forskrift 9. juli 1993 nr. 596 om særskilt fartsområde for passasjerskip registrert i norsk internasjonalt skipsregister (NIS) og forskrift 11. august 1989 nr. 802 om utvidet fartsområde for lasteskip registrert i norsk internasjonalt skipsregister.

Det foreslås nye bestemmelser i begge forskriftene som positivt angir fartsområdet til NIS-registrerte passasjerskip og lasteskip som anløper Svalbard. Forskriftsendringene innebærer at nevnte skip gis adgang til å gå i fart mellom havner på Svalbard og mellom Svalbard og fastlandet. Ordlyden i de nye bestemmelsene viser at de øvrige vilkårene i forskriftene ikke behøver å oppfylles for at NIS-skipene skal kunne føre last og passasjerer på Svalbard.

Forskriftsendringene foreslås fastsatt med hjemmel i NIS-loven § 4 annet ledd. Nærings- og fiskeridepartementet har myndighet til å fastsette et annet fartsområde for skip registrert i NIS enn det som er angitt i første ledd, jf. kongelig resolusjon 27. mars 2015.

Forslaget har ikke vært diskutert i Fartsområdeutvalget.

Som følge av de foreslåtte endringene, endres tittelen på begge forskriftene. I tillegg foreslås endringer i forskrift 16. august 1989 nr. 818 om gjennomføring av forskrift om utvidet fartsområde for lasteskip registrert i norsk internasjonalt skipsregister for blant annet å sikre riktige henvisninger. Det er også foreslått at bestemmelsenen i lasteforskriften deles inn i ulike kapitler.   

 4.      Nærmere om begrunnelsen for forslaget
Ifølge en oversikt fra Sysselmannen opererte 24 ekspedisjonscruiseskip rundt Svalbard i sesongen 2013. Oversikten angir ikke flagg, men ut i fra søk i skipsregistrenes database er kun tre av disse norskregistrerte (to i NOR og et i NIS – ”Fram”). Videre er tre andre typer fartøy registrert i NIS og NOR. For oversiktens skyld nevnes at antall oversjøiske cruise har variert mellom 21 – 34 siden 1997. Disse er registret i utenlandske registre.

Det fremgår av Sysselmannens rapport at ekspedisjonscruiseskip stort sett starter og avslutter sine turer i Longyearbyen. De fleste båtene har vært på Svalbard flere sesonger, men årlig dukker det opp noen nye båter/operatører.

Utlendinger gis en vid adgang til å drive næringsvirksomhet på Svalbard på grunn av likebehandlingsprinsippet i Svalbardtraktaten og fordi det ikke er et krav om oppholdstillatelse for utlendinger på Svalbard. Dette forsterker konkurranseforholdene på Svalbard, og medfører blant annet at utenlandske rederier konkurrerer på andre vilkår enn lokale rederier med norskregistrerte skip. Hvis departementet ikke endrer tolkningsuttalelsen vil NIS-registrerte skip være de eneste skipene som ikke får seile på Svalbard. Dette innebærer en stor konkurransemessig ulempe for denne delen av den norskregistrerte flåten.

En forskriftsendring vil kunne ha positiv effekt på NIS-registeret både ved omflagging fra utenlandsk register og ved at nåværende NIS-registrererte skip forblir i NIS. Som vist i punkt 2, signaliseres det at alternativet er at sistnevnte skip flagger ut. Dette vurderes som svært uheldig. Departementet er av den oppfatning at det er nødvendig å legge forholdene til rette for å opprettholde og styrke den norskregistrerte flåten og fremme norsk maritim næringsliv. Det legges også vekt på at fartsområdeutvalget har foreslått en oppmykning av fartsområdebegrensningen knyttet til fastlandet, både for fraktefartøyer og konstruksjonsskip.

Departementet finner at Svalbards geografiske plassering både i forhold til den potensielle økningen i den kommersielle og industrielle aktiviteten i Polhavet og avstanden til fastlands-Norge og andre land, også taler for å gi NIS-registrerte skip adgang til å operere på Svalbard. Klimaendringer som gjør nordområdene lettere tilgjengelig, stor satsning på skipstrafikk og økende skipsanløp til Svalbard, særlig for cruisetrafikken, støtter også de foreslåtte endringene.

Fartssesongen er begrenset på Svalbard og for flere lokale rederier er det derfor nødvendig å drive annen virksomhet i vintersesongen. Dette skiller Svalbard fra fastlandet, og medfører at konkurransen mellom lokale og internasjonale rederier blir hard hvis det ikke skjer en regelendring.

Det bør også tillegges vekt at Sjøfartsdirektoratet og flere aktører i næringen frem til mai 2014 har forstått og praktisert regelverket dit hen at Svalbard ikke er omfattet av fartsområdebegrensningen.

 5.      Økonomiske og administrative konsekvenser
Ettersom forskriftsendringene innebærer at gjeldende praksis tillates, anses de økonomiske og administrative konsekvensene å være relativt begrensede for skipsfartsnæringen. Rederier kan allerede nå fritt velge hvilket skipsregister de ønsker at deres skip skal registreres i, og forslaget gjør ingen endringer i dette.

Departementet kan heller ikke se at forskriftsendringen vil ha økte økonomiske eller administrative konsekvenser for det offentlige. Gjennomføringen innebærer at gjeldende praksis tillates og at nåværende NIS-registrerte skip forblir i NIS. Skipsregistrene må fortsette å administrere NOR og NIS, og Sjøfartsdirektoratet må fortsette å kontrollere at norskregistrerte skip og utenlandske skip på Svalbard etterlever gjeldende regler (for eksempel språkkravet i forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk § 11). Men departementet kan ikke se at det er behov for økte bevilgninger. Det kan vanskelig anslås på forhånd hvor mange skip som vil omregistreres til NIS som følge av forskriftsendringen.  

 6.      Avslutning
På grunn av overgangsordningens utløp 31. desember 2015, finner departementet det hensiktsmessig for både Sjøfartsdirektoratet og næringen at forskriftsendringene trer i kraft senest 1. januar 2016.

Med hilsen 

Ida Skard (e.f.)
ekspedisjonssjef
                                                                                         Lillian S. Siggerud
                                                                                         førstekonsulent

 

Vedlegg:
Utkast til forskrift om endring av forskrift om særskilt fartsområde for passasjerskip registrert i norsk internasjonalt skipsregister

Utkast til forskrift om endring av forskrift om utvidet fartsområde for lasteskip registrert i norsk internasjonalt skipsregister

Utkast til forskrift om endring av forskrift til gjennomføring av forskrift om utvidet fartsområde for lasteskip registrert i norsk internasjonalt skipsregister

                                          

 

 

 

Arbeids- og sosialdepartementet
Barne, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Finansdepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Olje- og energidepartementet
Norsk Polarinstitutt
Sysselmannen på Svalbard
Sjøfartsdirektoratet
Skipsregistrene
Norsk Sjømannsforbund
Norsk Sjøoffisersforbund
Det norske maskinistforbund
Norges Rederiforbund
Næringslivets hovedorganisasjon
NHO Sjøfart
Fraktefartøyenes Rederiforening
Hurtigbåtenes Rederiforbund
Landsorganisasjonen i Norge LO
Advokatforeningen
Kystverket

Til toppen