Høring - forslag til forskriftsendringer knyttet til eksport av fisk og fiskevarer

Fiskeri- og kystdepartementet legger med dette frem forslag til diverse endringer i forskrift om regulering av eksporten av fisk og fiskevarer, forskrift om samordnet innkreving av avgift på fiskeeksport og forskrift om avgift til forskning og utvikling i fiskeri- og havbruksnæringen. I tillegg foreslås Forskrift om avgift på hermetikk opphevet. Det bes om at eventuelle merknader sendes til Fiskeri- og kystdepartementet innen 16. november 2009.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.11.2009

Vår ref.: 200900772- /ASB

Fiskeri- og kystdepartementet legger med dette frem forslag til diverse endringer i forskrift om regulering av eksporten av fisk og fiskevarer, forskrift om samordnet innkreving av avgift på fiskeeksport og forskrift om avgift til forskning og utvikling i fiskeri- og havbruksnæringen. I tillegg foreslås Forskrift om avgift på hermetikk opphevet. Det bes om at eventuelle merknader sendes til Fiskeri- og kystdepartementet innen 16. november 2009.  

Merknader kan sendes per post til Fiskeri- og kystdepartementet, Postboks 8118 Dep, 0032 Oslo, eller på e-post til postmottak@fkd.dep.no

Liste over adressatene er vedlagt. Vi ber om at instansene selv legger vedlagte høringsnotat frem for eventuelt interesserte underliggende etater og organer. 

Høringsforslaget er også tilgjengelig på departementets hjemmeside www.regjeringen.no/fkd under saker på høring.  

Med hilsen

Magnor Nerheim

ekspedisjonssjef

Ane Storvestre Bjørkum

rådgiver

Høringsinstansene:

Bivdi
Eksportutvalget for fisk AS
Finansdepartementet
Finansnæringens hovedorganisasjon
Fiskekjøpernes Forening
Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening
Fiskeridirektoratet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Innovasjon Norge
Landsdelsutvalget
LO
Nofima
Norges Fiskarlag
Norges Kystfiskarlag
Norges Råfisklag
Norges Sildesalgslag
Norsk Nærings og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
Norske Sjømatbedrifters Landsforening
Nærings- og handelsdepartementet
Næringslivets hovedorganisasjon
Rogaland fiskesalgslag
Skagerakfisk
Sunnmøre og Romsdal fiskesalgslag
Sparebankforeningen
Stiftelsen Norconserv
Toll- og avgiftsdirektoratet
Utenriksdepartementet
Vest-Norges fiskesalgslag

Til toppen