Høring - forslag til gjennomføring av forbrukerrettighetsdirektivet i norsk rett

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2013

Vår ref.:

I følge liste

 

 

 

    

Deres ref

Vår ref

Dato

 

12/7210

04.07.2013

 

 

Høring - forslag til gjennomføring av forbrukerrettighetsdirektivet i norsk rett

 

Forbrukerrettighetsdirektivet av 25. oktober 2011 (2011/83/EU) skal gjennomføres i norsk rett. I samråd med Justis- og beredskapsdepartementet sender Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet på alminnelig høring forslag til lovendringer for å gjennomføre direktivet. Høringsfristen er 01.10.2013

Direktivet omfatter blant annet regler om informasjon ved forbrukerkontrakter, om angrerett ved fjernsalg og salg utenfor fast forretningssted, tidspunktet for leveringen og risikoens overgang i forbrukerkjøp, samt visse andre enkeltstående forbrukerrettigheter. Direktivet er totalharmonisert, dvs. at det ikke er adgang til å gi avvikende regler, med mindre motsatt fremgår av direktivet.  Ifølge direktivet skal de nasjonale reglene som gjennomfører direktivet tre i kraft 13. juni 2014. 

Forslagene til gjennomføring av direktivet berører i særlig grad gjeldende lov om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven). Direktivet nødvendiggjør så omfattende endringer i angrerettloven og dens struktur, at en ny lov synes mest hensiktsmessig. Det foreslås derfor en helt ny lov om angrerett. I den utstrekningen direktivet åpner for det, vil reglene i gjeldende angrerettlov videreføres. Dette gjelder blant annet reglene om opplysningskrav og angrerett for finansielle tjenester som ikke er omfattet av direktivets virkeområde.

Øvrige forslag til gjennomføring av direktivet berører avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, håndverkertjenesteloven, finansavtaleloven og markedsføringsloven.

Direktivforslaget i engelsk og dansk versjon følger vedlagt. Øvrige språkversjoner er tilgjengelig på EUR LEX;

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=EN&numdoc=32011L0083

Vedlagt følger også oversikt over direktiver, forarbeider og lover som det er vist til i høringsnotatet.

Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Det bes om at høringssvar oversendes elektronisk til postmottak@bld.dep.no, eventuelt per post til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Forbrukeravdelingen, Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo.  

 

Med hilsen

Bodhild Fisknes (e.f.)
ekspedisjonssjef

                                                                                          Hilde M. Berg
                                                                                          avdelingsdirektør

 Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur.

Lenke til oversikt oversikt over direktiver, forarbeider og lover som det er vist til i høringsnotatet.

Vedlegg 5

 

Adressatliste

 

Departementene

Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø

Høyesterett
Lagmannsrettene
Bergen tingrett
Kristiansand tingrett
Nord-Troms tingrett
Oslo tingrett
Stavanger tingrett
Sør-Trøndelag tingrett

Fylkeskommunene
Oslo kommune
Bergen kommune
Trondheim kommune
Stavanger kommune
Kristiansand kommune

Banklovkommisjonen
Barneombudet
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Finanstilsynet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forbrukertvistutvalget
Konkurransetilsynet
Lotteri- og stiftelsestilsynet
Markedsrådet
Medietilsynet
Norges Bank
Post- og teletilsynet
Regjeringsadvokaten
Sivilombudsmannen
Statens institutt for forbruksforskning
Statens lånekasse for utdanning
Statens pensjonskasse
Statistisk sentralbyrå
Verdipapirsentralen
Økokrim

Abelia
Akademikerne
Aksjonaærforeningen i Norge
ANFO - Annonsørforeningen
Bedriftsforbundet
Bilimportørenes Landsforening
Boligprodusentenes Forening
Boligtvistnemnda
Byggenæringens landsforening
Coop Norge SA
Dagligvareleverandørenes forening
De norske Bokklubbene AS
Den Norske Advokatforening
Den norske Bokhandlerforening
Den norske Dataforening
Den norske Dommerforening
Den norske Forleggerforening
Direktesalgsforbundet
Distansehandel Norge
Eforum.no
Egmont Serieforlaget AS
Eiendomsmeglerforetakenes Forening
Elektronikk Importør Foreningen
EL & IT Forbundet
Elektronisk Forpost Norge
Energibedriftenes Landsforening
Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes Forening
Finansklagenemnda
Finans Norge
Forbruker Europa
Forbrukerkontakt
Forening for interaktiv markedsføring (INMA)
Framtiden i våre hender
Frivillighet Norge
Grønn hverdag
Husbanken
Huseiernes Landsforbund
IKT-Norge
Innovasjon Norge
Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK)
Juss-Buss
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpa i Nord-Norge
KLP - Kommunal Landspensjonskasse
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)
Kreativt Forum
Landsorganisasjonen i Norge
Leketøybransjens Fellesråd
Markedsføringsforeningen i Oslo
Norsk Kennel Klub
Mediebedriftenes Landsforening
Microsoft
Nei til EU
NHO Reiseliv
NORBOAT
Norsk Direkte Markedsførings Foreining (NORDMA)
Norges AutomobilForbund
Norges Bilbransjeforbund
Norges Blindeforbund
Norges Bondelag
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Juristforbund
Norges kemner og kommuneøkonomers forbund
Norges Kreditorforbund
Norges Kvinne- og Familieforbund
Norges Markedsføringsforbund
Norges Musikkhandlerforbund
Norges Naturvernforbund
Norges Rederiforbund
Norges Zoohandleres Bransjeforening
Norpost AS
Norsk Bergindustri
Norsk Forening for Bygge- og Entrepriserett
Norsk Industri
Norsk Markedsanalyse Forening
Norsk Renseri- og Vaskeriforening
Norsk senter for menneskerettigheter
Norske Annonsørers Forbund
Norske arkitekters landsforbund
Norske Boligbyggelags Landsforbund
Norske Elektroleverandørers Landsforening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Inkassobyråers Forening
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Næringslivets Servicekontor for Markedsrett (NSM)
Pensjonskasseforeningen
Posten Norge AS
Protector Forsikring ASA
Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester
Rettspolitisk forening
Selgerforbundet – Norges Handelsreisendes Landsforbund
Stiftelsen elektronikkbransjen
Telenor
Verdipapirfondenes Forening
Virke
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Til toppen