Høring - forslag til reduksjon av trinnpris for virkestoffet simvastatin - legemiddelforskriften § 12-15

Høringsfrist 19. august 2011

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 19.08.2011

Forskrift om endring i forskrift om legemidler

Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 4. oktober 2011 med hjemmel i lov 4. desember 1992 nr. 132 om legemidler m.v. § 6 jf. forskrift 20. desember 2002 nr. 1734 om delegering av myndighet til Helsedepartementet etter legemiddelloven § 6 annet og tredje ledd.

I
I forskrift 18. desember 2009 nr. 1839 om legemidler gjøres følgende endringer:
§ 12-15 tiende ledd skal lyde:
Kuttsats for virkestoffet simvastatin fastsettes til 91 prosent av utgangsprisen.
II
Forskriften trer i kraft 1. januar 2012.   

 

Se Lovdata for hele forskriften                                                                      

Vår ref.:

                                                                                201102364/TIK

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette ut høring med forslag til endring av legemiddelforskriften § 12-15 som innebærer lavere trinnpris for virkestoffet simvastatin.

Vi ber om at eventuelle merknader til høringsnotatet sendes departementet innen 19.
august 2011. Høringsdokumentene er også tilgjengelige på: http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer.html?id=1904
Høringsuttalelsene vil bli offentliggjort på departementets hjemmeside.
Eventuelle spørsmål i anledning høringen kan rettes til seniorrådgiver Tor Ivar
Kanestrøm (22 24 86 96, tik@hod.dep.no), eller førstekonsulent Einar Andreassen
(22 24 87 02, eina@hod.dep.no).

Med vennlig hilsen


Audun Hågå e.f.
avdelingsdirektør
                                                                      Einar Andreassen
                                                                      førstekonsulent

Finansdepartementet
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Justis- og politidepartementetForbrukerrådet
Forbrukerombudet
Helsedirektoratet
Konkurransetilsynet
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
VeterinærinstituttetApotekforeningen
HSH
Legemiddelindustriforeningen (LMI)
Legemiddelparallellimportørforeningen
Norsk Industriforening for Generiske Legemidler (NIGeL)
Den norske legeforening
Den norske tannlegeforening
Den norske veterinærforening
Farmasiforbundet
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Norges Farmaceutiske ForeningAlliance Unichem Norge AS
Apokjeden AS
Apotekgruppen
Europharma AS
Legemiddelinnkjøpssamarbeidet (LIS)
Norsk Medisinaldepot ASSjukehusapoteka Vest HF
Sykehusapoteket Nord HF
Sykehusapotekene HF
Sykehusapotekene i Midt-Norge HFHERO/Senter for helseadministrasjon
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
NTNU, Det medisinske fakultet
Program for helseøkonomi i Bergen
Universitetet i Bergen, Det medisinsk-odontologiske fakultet
Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet
Universitetet i Oslo, Farmasøytisk institutt
Universitetet i Oslo, Institutt for farmakoterapi
Universitetet i Tromsø, Det helsevitenskapelige fakultet

Til toppen