Høring - forslag til reduksjon av trinnpris for virkestoffet simvastatin - legemiddelforskriften § 12-15

Høringsfrist 19. august 2011

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 19.08.2011

Forskrift om endring i forskrift om legemidler

Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 4. oktober 2011 med hjemmel i lov 4. desember 1992 nr. 132 om legemidler m.v. § 6 jf. forskrift 20. desember 2002 nr. 1734 om delegering av myndighet til Helsedepartementet etter legemiddelloven § 6 annet og tredje ledd.

I
I forskrift 18. desember 2009 nr. 1839 om legemidler gjøres følgende endringer:
§ 12-15 tiende ledd skal lyde:
Kuttsats for virkestoffet simvastatin fastsettes til 91 prosent av utgangsprisen.
II
Forskriften trer i kraft 1. januar 2012.   

 

Se Lovdata for hele forskriften