Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - Forslag til skjerpede heiskrav samt øvrige krav til tilgjengelighet og brukbarhet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 05.11.2007

Med dette sendes på høring følgende forslag til endringer i teknisk forskrift til plan- og bygningsloven: 

 1. Krav til heis i nye boligbygninger med tre etasjer eller flere, som har felles inngang til minst tre boliger som ligger over hverandre.
 2. Krav til heis i nye arbeids- og publikumsbygninger med tre etasjer eller flere.
 3. Krav til heis med plass til sykebåre i nye bolig-, arbeids- og publikumsbygninger med fem etasjer eller flere.
 4. Krav til heis med plass til sykebåre i nye boligbygninger med tre etasjer eller flere der det forutsettes å bo personer med pleiebehov.
 5. Krav om atkomst til byggverk i boligbygning med tre etasjer eller flere, og tydeliggjøring av krav om tilgjengelig atkomst til heis.
 6. Krav om tilgjengelig atkomst til og utforming av felles utearealer.
 7. Innstramming av muligheten for å velge alternative løsninger til sikkerhetsrom i topp og bunn av heissjakter.

Endringene foreslås med ikrafttreden fra 1. januar 2008. Nye regler foreslås med overgangsordning frem til 1. januar 2009, hvor det vil være valgfrihet i bruk av eksisterende eller nye regler.

Vår ref.: 07/1216-5 PFL

Med dette sendes på høring følgende forslag til endringer i teknisk forskrift til plan- og bygningsloven: 

 1. Krav til heis i nye boligbygninger med tre etasjer eller flere, som har felles inngang til minst tre boliger som ligger over hverandre.
 2. Krav til heis i nye arbeids- og publikumsbygninger med tre etasjer eller flere.
 3. Krav til heis med plass til sykebåre i nye bolig-, arbeids- og publikumsbygninger med fem etasjer eller flere.
 4. Krav til heis med plass til sykebåre i nye boligbygninger med tre etasjer eller flere der det forutsettes å bo personer med pleiebehov.
 5. Krav om atkomst til byggverk i boligbygning med tre etasjer eller flere, og tydeliggjøring av krav om tilgjengelig atkomst til heis.
 6. Krav om tilgjengelig atkomst til og utforming av felles utearealer.
 7. Innstramming av muligheten for å velge alternative løsninger til sikkerhetsrom i topp og bunn av heissjakter.

Endringene foreslås med ikrafttreden fra 1. januar 2008. Nye regler foreslås med overgangsordning frem til 1. januar 2009, hvor det vil være valgfrihet i bruk av eksisterende eller nye regler.

Nedenfor følger en kort omtale av forslagene. Det vises til vedlagte høringsnotat for en mer grundig redegjørelse av endringsforslagene.

1. Krav til heis i nye boligbygninger
For å gi like muligheter til samfunnsdeltakelse uansett funksjonsevne og alder, er det avgjørende med god tilgjengelighet og brukbarhet i bygninger. Prognoser på fremtidig alderssammensetning viser at det i 2060 vil være seks millioner mennesker i Norge, hvorav vel 20 prosent over 67 år.

Kravet skal gjelde boligbygning med tre etasjer eller flere, som har felles inngang til tre boliger eller flere over hverandre. Bakgrunnen for kravet om felles inngang til mer enn tre boliger over hverandre er å avgrense mot småhusbebyggelse. I gjeldende forskrift trer kravet først inn når det bygges boligblokker med fem etasjer eller flere.

2. Krav til heis i arbeids- og publikumsbygninger
For arbeids- og publikumsbygninger er det foreslått å skjerpe heiskravet til å gjelde fra og med tredje etasje. Hensikten er at krav til heis i større grad skal være i overensstemmelse med intensjonen i dagens regelverk om at det skal være mulig for orienterings- og bevegelseshemmede å arbeide i virksomhetene i bygningen. Gjennom skjerpelsen vil krav til heis tre i kraft fra og med tredje etasje for alle bygningskategorier.

3 og 4. Krav til båreheis
Båretransport av syke personer i trapp har vært et tema som har kommet opp gjentatte ganger i media de siste årene. Båretransport i trappeoppganger er til stor belastning både for den syke og ambulansepersonalet. Tilfelle hvor båre har blitt fraktet ut av vindu ved hjelp av brannvesenets stigebil er blitt vist som eksempel på både farefull og uverdig transport av syke personer. Det foreslås derfor krav til heis med plass til sykebåre i nye bolig-, arbeids- og publikumsbygninger med fem etasjer eller flere. Det foreslås at kommunen kan kreve båreheis fra og med tredje etasje i bygninger hvor det forventes personer med pleiebehov, som f.eks. i omsorgsboliger.

5. Krav om atkomst til byggverk
Krav om atkomst til boligbygning skjerpes til å gjelde for boligbygninger med tre etasjer eller flere i samsvar med forslag om skjerping av heiskravet. Det foreslås videre å tydeliggjøre at atkomst til heis skal være lett å finne og bruke for orienterings- og bevegelseshemmede.

6. Krav om tilgjengelige utearealer
For felles utearealer i tilknytning til boligbygning er det etter gjeldende forskrift kun krav om tilstrekkelig areal, ikke at arealet skal være tilrettelagt for mennesker med forskjellig funksjonsevne. Det foreslås krav til tilgjengelig atkomst og utforming av felles utearealer.

7. Krav til sikkerhetsrom i heis
Utgangspunktet er at det kreves såkalt sikkerhetsrom i topp og bunn av heissjakt, som tilfluktssted for personer som utfører arbeid på heisen. Der det ikke er mulig å etablere slikt sikkerhetsrom kan alternative løsninger brukes. Dagens regelverk overlater til ansvarlig prosjekterende å avgjøre dette. Det foreslås at kommunen gis denne myndigheten, og at det blir nødvendig å søke dispensasjon dersom det skal velges andre løsninger enn sikkerhetsrom. Endringen vil bringe regelverket i samsvar med Heisdirektivet.

8. Høringsuttalelser og høringsprosess
Høringsuttalelsene bes sendt, både som brev og elektronisk, til:

Kommunal- og regionaldepartementet
Bolig- og bygningsavdelingen
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

E-postadressen er postmottak@krd.dep.no.

Høringsfristen settes til mandag 5. november 2007.

Nærmere opplysninger vedrørende høringen kan fås ved henvendelse til:
Marit Langen (BE), tlf. 22 47 56 00, eller Pål A. Frostad Lorentzen (KRD) tlf. 22 24 71 01/22 24 71 35.

Med hilsen

Inger Lindgren e.f.
ekspedisjonssjef

Ole Molnes
avdelingsdirektør

 

2 vedlegg
Notat høringsforslag
Beslutning om fravikelse av Utredningsinstruksen pkt. 5.2 (pdf)

Alle departementene
Fylkesmennene
Fylkeskommunene
Alle kommuner
Nasjonalbiblioteket
Kommunal- og regionaldepartementet

Administrativt forskningsfond (AFF)
Advokatfirmaet Haavind & Vislie
Advokatfirmaet Schjødt
Advokatforeningen
AF Ragnar Evensen AS
AF-gruppen Industri AS
Akademikernes Fellesorganisasjon
Alcatel Norway AS
Alpinanleggenes Landsforening (ALF)
Arbeidernes Opplysningsforbund
Arkiktektenes Fagforbund
Arkitektenes Fagforbund (AFAG)
Arkitekthøgskolen i Oslo
AS Selvaagbygg
Asplan Viak AS
Avantor
Backegruppen
BAE-rådet
Bedriftsforbundet
Bellona
Bergen Arkitekt Skole
Bergen tomteselskap AS
Bergindustriens Landssammenslutning
Betongindustriens Landsforening (BLF)
Boligbyggelaget USBL
Boligprodusentenes Forening
Boverket
Brannfaglig fellesorganisasjon
Brannvernsamarbeidet Mur og Betong
Bygg og Anlegg Media AS
Bygg- og tømmermestrenes forening
Byggaktuelt AS
Byggeindustrien tidsskrift
Byggekostnadsprogrammet
Byggemiljø
Byggenæringens Landsforening (BNL)
Byggforsk
Byggherreforlaget AS
Byggholt AS
Byggstrategi v/Dag Torgersen
Carl Wilhelm Tyren
Chr. Michelsens institutt
Civitas AS
Cowi AS
Daniel Rogstad
Deltasenteret
Den norske Advokatforening
Den Polytekniske Forening
Den Polytekniske Høgskolen
Det kgl.selskap for Norges vel
Det norske hageselskap
Det norske skogselskap
Det norske Veritas
Direktoratet for arbeidstilsynet
Direktoratet for naturforvaltning
Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB)
Ecobox - NAL
ECON Analyse AS
Eiendomsmegleren
Eiendomsspar AS
EL & IT-Forbundet
Energibedriftenes Landsforening
Energiforsyningens Fellesorganisasjon
Enova IT AS
Enova SF
Entra Eiendom AS
Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA)
Erhvervs- og Boligstyrelsen
Erichsen og Horgen AS
Exhausto Norge AS
FAFO
Fagforbundet
Feiermesternes landsforening (FLF)
Fellesforbundet
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Finn Strøm A/S
FK KKIS Befals- og ingeniørhøgskole
FOKUS forum for kvinner og utviklingsspørsmål
Folkeuniversitetet
Folkeuniversitetet Buskerud/Vestfold
Forbrukerrådet
Foreningen Næringseiendom
Forsikringsselskapenes Godkjenningsnevnd (FG)
Forsvarets bygningstjeneste (FBT)
Forsvarsbygg
Fortidsminneforeningen
Forum for byggesak
Forum for kommunal planlegging
Forum for natur og friluftsliv (NFN)
Forum for plan- og bygningsrett
Forum for utvikling og miljø
Friluftsrådenes Landsforbund
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Geomatikkbedriftenes landsforening
Gjensidige NOR Forsikring
Glava AS
Godkjenningsnemnda for sanitærmateriell
GRIP senter
Grønn Byggallianse
Gunnar Karlsen a.s
Gyproc AS
Habitat Norge
Handels- og Servicenæringens Hovedorg. (HSH)
Handelshøyskolen BI
Heimdalgruppen
Heisleverandørenes Landsforening (HLF)
Heismontørenes fagforening
Holt Eiendom AS
H-produkter
Husbanken
Husbanken
Huseierforeningen i Oslo og Akershus
Huseiernes Landsforbund
Hærens ingeniørhøgskole
Høgskolen i Agder
Høgskolen i Agder (HiA)
Høgskolen i Bergen (HiB)
Høgskolen i Gjøvik (HIG)
Høgskolen i Narvik
Høgskolen i Nord-Trøndelag
Høgskolen i Oslo
Høgskolen i Oslo
Høgskolen i Oslo
Høgskolen i Stavanger
Høgskolen i Sør-Trøndelag
Høgskolen i Telemark (HiT)
Høgskolen i Vestfold (HVE)
Høgskolen i Østfold
Høgskolen i Østfold
Høgskolen i Ålesund
Høgskolen Stord/Haugesund
Hørselhemmedes Landsforbund (HLF)
Hørselshemmedes Landsforbund
ICG AS
Icopal AS
Ingeniørenes Hus AS
IngeniørNytt
Inovasjon Norge
Institutt for samfunnsforskning
InterConsult Group ASA
InterConsult Group ASA
ISIM - Institutt for Industriell miljøforskning
Isola AS
Jackon AS
Jernbaneverket
Jordforsk
Justervesenet
Jøtul AS
Kan Energi
Kluge Advokatfirma DA
Kommunal Rapport
Kommunalansattes Fellesorganisasjon
Kommunenes Sentralforbund
Konkurransetilsynet
Kontrollrådet for betongprodukter
Korrosjons-, Isolasjons- og Stillasbedr. Forening (KIS)
Krimalarm (c/o Unikey A/S)
Kulde- og Varmepumpeentreprenørenes Landsforening (KELF)
Kuldebransjens samarbeidsutvalg
Kvinneuniversitetet Nord
Kystdirektoratet
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Linstow Eiendom AS
Luftfartsverket
Lyskultur
Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund (MLF)
Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)
Maxit as
Mesterbrevnemnda
Mesterhus Norge
Miljøministeriet
Miljøministeriet
Miljøstiftelsen Bellona
Moelven Limtre AS
Multiconsult AS
Mur-Senteret
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Natur og Ungdom
NCC
NCC Bolig AS
NCC Property Development AS
NELFO
Nemko AS
Norconsult AS
Nordlandsforskning
Nordnorske entreprenørers serviceorg.
Nord-Trøndelagsforskning
Norges Arbeidslederforbund
Norges Astma- og Allergiforbund
Norges Blindeforbund
Norges Bondelag
Norges Brannskole
Norges Bygg- og eienomdsforening (NBEF)
Norges Byggmesterforbund (NBF)
Norges Caravanbransjeforbund
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Fiskarlag
Norges forskningsråd
Norges forskningsråd
Norges Forskningsråd, SIB-PBL
Norges Handelshøyskole
Norges Handikapforbund
Norges Hytteforbund
Norges Ingeniørorganisasjon (NITO)
Norges Jordskiftekandidatforening
Norges Juristforbund
Norges Karttekniske Forbund
Norges Kommunalbank
Norges Kvinne- og Familieforbund
Norges Miljøvernforbund
Norges Naturvernforbund
Norges praktiserende arkitekter (NPA)
Norges Skogeierforbund
Norges Statsbaner (NSB) 
Norges Takseringsforbund
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norges vassdrags- og energiverk (NVE)
Norges Velforbund
Norgips Norge AS
Norsk Akkreditering
Norsk Anleggsgartnermesterlag (NAML)
Norsk Bioienergiforening (NOBIO)
Norsk Brannbefals Landsforbund v/Guttorm Liebe
Norsk Brannvern Forening
Norsk Dør- og Vinduskontroll
Norsk Elektriker- og Kraftstasjonsforbund
Norsk Elvarmeforening
Norsk Faglærerlag
Norsk Fjernvarmeforening
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Norsk Forening for Byggesak og Byggeplasstilsyn
Norsk forening for farlig avfall NFFA
Norsk form
Norsk Form
Norsk Heiskontroll
Norsk Impregneringskontroll
Norsk institutt for by- og regionsforskning (NIBR)
Norsk institutt for kulturminneforskning NIKU
Norsk institutt for luftforskning (NILU)
Norsk Institutt for vannforskning  (NIVA)
Norsk Kommunalteknisk forening
Norsk Landbrukssamvirke
Norsk Landbrukssamvirke
Norsk Limtrekontroll
Norsk Mørtelkontroll
Norsk Pensjonistforbund
Norsk Rådmannsforum
Norsk Sirkus- og Tivolieierforening
Norsk solenergiforening
Norsk sponplatekontrollNorsk Treteknisk Institutt
Norsk Teglkontroll (NBI)
Norsk Trelastkontroll
Norsk Treteknisk Institutt
Norsk VA-verkforening (NORVAR)
Norsk Ventilasjon og Energiteknisk Forening (NVEF)
Norsk VVS - Energi- og Miljøteknisk Forening
Norsk VVS - Energi- og Miljøteknisk Forening
Norske Arkitekter for en Bærekraftig Utvikling  (NABU)
Norske Arkitekters Landsforbund (NAL)
Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)
Norske Byggvareprodusenters Forening (NBF)
Norske Fiskeoppdretteres forening
Norske interiørark. og møbeldesigneres landsfor. (NIL)
Norske Landskapsarkitekters Forening (NLA)
Norske Murmestres Landsforening (NML)
Norske Reindriftssamers Landsforbund
Norske Rørleggerbedrifters Landsforeing VVS (NRL)
Norske Samers Riksforbund
Norske Sivilingeniørers Forening (NIF)
Norske Temaparker
Norske Trevarefabrikkers Landsforbund (NTL)
Norske Varme Isolatørers Forening (VIF)
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Næringsmiddelbedriftenes Landsforening (NBL)
Olav Thon Gruppen
Oljeindustriens Landsforening (OLF)
OPAK A/S
ORAS as
Oslo Bolig- og Sparelag (OBOS)
Oslo og omland friluftsråd
PBL 2000
Planserien
Plastindustriforbundet
Pro Teknologi AS
Prosessindustriens Landsforening (PIL)
PTL (Prosjekt- og teknologiledelse AS
Regjeringsadvokaten
Reindriftsforvaltningen
Reiselivsbedriftenes Landsforening (RBL)
REMBRA AS
RIF ANS
Riksantikvaren
Rockwool AS
Rogalandsforskning
ROM eiendomsutvikling as
Ruben Jensen
Ryggforeningen i Norge
Rådet for fagopplæring i arbeidslivet
Rådet for funksjonshemmede
Rådgivende ingeniørers forening (RIF)
Samenes Landsforbund
Sandnes tomteselskap KF
Selvaagbygg AS
SINTEF Unimed
SINTEF, Avd. for arkitektur og bygningsteknikk
SINTEF, Avd. for avarmeteknikk
SINTEF, Bygg- og miljøteknikk
SINTEF, Norges Branntekniske Laboratorium
Sivilingeniørutdanningen i Narvik
Siviløkonomene
Siviløkonomene
Skanska Norge AS
Skattedirektoratet
Skifte Eiendom
Skilt og dekor foreningen
SOLARNOR AS
Sorenskriver Nils Dalseide
Sosial- og helsedirektoratet
Standard Norge
Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)
Statens byggeskikkutvalg
Statens bygningstekniske etat (BE)
Statens forurensningstilsyn (SFT)
Statens helsetilsyn
Statens kartverk
Statens landbruksforvaltning (SLF)
Statens råd for funksjonshemmede
Statens seniorråd
Statens strålevern
Statens vegvesen
Statkraft
Statsbygg
Statskonsult
Statsskog
Stiftelsen for samf. og næringslivsforskn. (SNF)
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Svein Syrrist
Takentrenprenørenes Forening (TEF)
Takstolkontrollen, Norsk treteknisk institutt
Techno Consult AS
Tekna
Teknisk ukeblad
Tekniske Entreprenørers Landsforening (TELFO)
Tekniske foreningers servicekontor (TFSK)
Teknisk-naturvitenskapelig forening (TEKNA)
Teknologibedriftenes Landsforening (TBL)
Teknologisk institutt
Telenor
Tidsskriftet BO
Transportøkonomisk Institutt
Treforedlingsindustriens Bransjeforening
Trelast og Byggevarehandelens Fellesorganisasjon (TBF)
Trelastindustriens Landsforening (TL)
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Universitetet på Ås
Universitetet på Ås
Universitetet på Ås
Varme- og sanitærentreprenørenes forening
Veidekke ASA
Veiledningsinstituttet i Nord-Norge (VINN)
VELUX Norge AS
Wiershlm, Mellbye & Bech Advokatfirma AS
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS
Østlandsforskning
ÅF-Lars Myhre AS

Til toppen