Høring - Forslag til skjerpede heiskrav samt øvrige krav til tilgjengelighet og brukbarhet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 05.11.2007

Med dette sendes på høring følgende forslag til endringer i teknisk forskrift til plan- og bygningsloven: 

  1. Krav til heis i nye boligbygninger med tre etasjer eller flere, som har felles inngang til minst tre boliger som ligger over hverandre.
  2. Krav til heis i nye arbeids- og publikumsbygninger med tre etasjer eller flere.
  3. Krav til heis med plass til sykebåre i nye bolig-, arbeids- og publikumsbygninger med fem etasjer eller flere.
  4. Krav til heis med plass til sykebåre i nye boligbygninger med tre etasjer eller flere der det forutsettes å bo personer med pleiebehov.
  5. Krav om atkomst til byggverk i boligbygning med tre etasjer eller flere, og tydeliggjøring av krav om tilgjengelig atkomst til heis.
  6. Krav om tilgjengelig atkomst til og utforming av felles utearealer.
  7. Innstramming av muligheten for å velge alternative løsninger til sikkerhetsrom i topp og bunn av heissjakter.

Endringene foreslås med ikrafttreden fra 1. januar 2008. Nye regler foreslås med overgangsordning frem til 1. januar 2009, hvor det vil være valgfrihet i bruk av eksisterende eller nye regler.