Høring - gjennomføring av organhandelskonvensjonen i norsk rett (forslag til endringer i transplantasjonslova, straffeprosessloven og obduksjonslova)

Det foreslås endringer i transplantasjonslova mv. for å kunne gjennomføre Europarådets konvensjon mot ulovlig handel med menneskeorganer. Det foreslås bl.a. en betydelig økning av strafferammen i transplantasjonslova.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 17.01.2017

Vår ref.: 16/5922

Høring - gjennomføring av organhandelskonvensjonen i norsk rett (forslag til endringer i transplantasjonslova, straffeprosessloven og obduksjonslova)  

 

Behovet for organtransplantasjon og mulighetene for å gjennomføre transplantasjonsbehandling er større enn tilgangen på menneskelige organer. Denne situasjonen gir et marked for handel med menneskelige organer.

 Norge har undertegnet Europarådets konvensjon mot ulovlig handel med menneskeorganer. Det må gjøres tilpasninger i transplantasjonslova for at Norge skal kunne gjennomføre (ratifisere) konvensjonen. Det foreslås bl.a. at strafferammen for brudd på transplantasjonslova økes.

 Høringssvar kan avgis digitalt på denne siden.

 Høringsinstansene kan registrere seg, mellomlagre svaret og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende høringssvar uten å registrere seg.

 Høringsinstansene blir bedt om å vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer e.l.

 Alle kan avgi høringsuttalelser. Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentleglova og vil bli publisert.

 

Høringsfristen er satt til 17. januar 2017.

 

 

Med vennlig hilsen                                                              

 

Kari Sønderland (e.f.)

ekspedisjonssjef

 Eldrid Byberg

 seniorrådgiver

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Akademikerne

Albertine

Aleris Helse

Alternativ til vold

Amnesty International Norge

Apotekforeningen

Barnekreftforeningen

Barneombudet

Bergen forsvarerforening

Bioingeniørfaglig institutt (BFI), NITO

Bioteknologirådet

Caritas

Colosseumklinikken – Allmennlegene

Datatilsynet

De fylkeskommunale eldrerådene

DELTA

Den katolske kirke

Den nasjonale forskningsetiske komitè for medisin (NEM)

Den nasjonale forskningsetiske komitè for naturvitenskap og teknologi (NENT)

Den nasjonale forskningsetiske komitè for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH)

Den Norske Advokatforening

Den Norske Dommerforening

Den Norske Jordmorforening

Den Norske Kreftforening

Den norske legeforening

Den Norske tannlegeforening

Den rettsmedisinske kommisjon

Departementene

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø

Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD)

Det Norske Diakonforbund

Det norske menneskerettighetshuset

DIXI ressurssenter for voldtatte

Domstoladministrasjonen

Fagforbundet

Farmasi Forbundet

Fellesorganisasjonen FO

Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger,

FOKUS – Forum for kvinner og utviklingsspørsmål

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Foreningen for hjerte- og lungetransplanterte

Forskningsstiftelsen FAFO

Forsvarergruppen av 1977

Forum for Bioteknologi

Frelsesarmeen

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Haraldsplass diakonale høgskole

Helse- og sosialombudet i Oslo

Helsedirektoratet

Helsetilsynet i fylkene

Høyesterett

Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved

JURK – Juridisk rådgivning for kvinner

Juss-Buss

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa i Nord-Norge

Kirkens bymisjon

Kirkens ressurssenter mot vold og seksuelle

Klagenemnda for behandling i utlandet

Kliniske ernæringsfysiologers forening

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)

Kontoret for voldsoffererstatning

Kripos

Krisesentersekretariatet

KUN senter for kunnskap og likestilling

Kvinnefronten

Kvinnegruppa Ottar

Laboratorium for Patologi AS

Lagmannsrettene

Landets fylkeskommuner

Landets fylkesmenn/Sysselmannen på Svalbard

Landets helseforetak

Landets høyskoler (m/helse faglig utdanning)

Landets kommuner

Landets pasientombud

Landets regionale helseforetak

Landets universiteter

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte

Landsforeningen for voldsofre og motarbeiding av

Landslaget for offentlige pensjonister

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Legeforeningens forskningsinstitutt

Legemiddelindustriforeningen

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Likestillingssenteret

Longyearbyen lokalstyre

Mental Helse Norge

MiRA-senteret

Munn- og halskreftforeningen

Nasjonal kometansetjeneste for sjeldne diagnoser

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin – NAKOS

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk

Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse

Nettverket for private helsevirksomheter

Norges Blindeforbund

Norges Farmaceutiske Forening

Norges forskningsråd

Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (NITO)

Norges juristforbund

Norges kristelige legeforening

Norges Kvinne- og familieforbund

Norges politilederlag

Norges Røde Kors

Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

Norsk fengsels- og friomsorgsforbund

Norsk Forbund for psykoterapi

Norsk Forbund for Svaksynte

Norsk forening for kriminalreform – KROM

Norsk Forskerforbund

Norsk Fysioterapeutforbund

Norsk Helse- og Velferdsforum

Norsk Helsesekretærforbund

Norsk Kiropraktorforening

Norsk krisesenterforbund

Norsk kvinnesaksforening

Norsk Palliativ Forening

Norsk Pasientforening

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)

Norsk Pensjonistforbund

Norsk Presseforbund

Norsk Psykiatrisk Forening

Norsk Psykoanalytisk Institutt

Norsk psykologforening

Norsk Psykologforening

Norsk Radiografforbund

Norsk Samfunnsvitenskaplig datatjeneste

Norsk senter for menneskerettigheter

Norsk senter for stamcelleforskning

Norsk Sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)

Norsk Sykepleierforbund

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Norske helikopteransattes forbund (NHF)

Norske kvinnelige juristers forening

NOVA

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

PARAT

PARAT Helse

Personvernnemnda

Politidirektoratet

Politidistriktene

Politiets fellesforbund

Politiets kriminalitetsforebyggende forum

Politiets sikkerhetstjeneste

Politihøgskolen

Politijuristene

PRO-senteret

Prostituertes interesseorganisasjon (PION)

Redd Barna

Reform – ressurssenter for menn

Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Midt-Norge

Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Nord-Norge

Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Sør-Norge

Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Vest-Norge

Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Øst-Norge

Regionsentrene for barn og unges psykiske helse

Rettspolitisk forening

Riksadvokaten

Rådet for psykisk helse

Sametinget

Samfunnsviterne

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger

Seniorenes fellesorganisasjon

Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Senter for medisinsk etikk, SME

Senter for seksuelt misbrukte menn

SINTEF Helse

Sivilombudsmannen

sosionomer og vernepleiere

SPEKTER

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Statens helsepersonellnemnd

Statens helsetilsyn

Statens legemiddelverk

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

Statens seniorråd

Statens strålevern

Statsadvokatene

Statstjenestemannsforbundet

Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Stiftelsen Organdonasjon

Stiftelsen rettferd for taperne

Stine Sofies stiftelse

Stortingets ombudsmann for
forvaltningen

Straffedes organisasjon i Norge (SON)

Støttesenteret for fornærmede i straffesaker

Støttesenteret mot incest og seksuelle overgrep

TEKNA

Teknologirådet

Tingrettene

Trondheim Tingrett

UNIO

Universitets- og høyskoleutdannedes forbund

Utdanningsforbundet

Utekontakten i Bergen

Volvat Medisinske Senter AS

Yngre legers forening

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

ØKOKRIM

Til toppen