Høring - Innføring av risikobasert kontroll i fiskeindustrien

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 09.10.2013

Vår ref.: 201203927

Nærings- og handelsdepartementet sender med dette forslag til endringer i forskrift 20. desember 2007 nr. 1723 om målenheter og måling på høring. Samtidig sendes det forslag om endringer i en rekke instrumentspesifikke forskrifter som skal vedtas av Justervesenet.

Vedlagte høringsnotatet inneholder forslag om å innføre risikobasert tilsyn i fiskeindustrien. Forslaget medfører også at det innføres et årsgebyr for fiskemottak for å gjennomføre tilsynsformen risikobasert tilsyn av måleredskaper ved fiskemottak.

Bakgrunn

Etter at ny lov om målenheter, måling og normaltid trådte i kraft 1.1.2008, ble det satt i gang samfunnsøkonomiske analyser innenfor en rekke sektorer. Fiskeriindustrien er en av disse sektorene, og Justervesenet fremla i 2009 rapporten ”Utredning om målinger i fiskeriindustrien” som den første ferdigstilte analysen av en sektor. Rapporten ble godkjent av Nærings- og handelsdepartementet på faglig grunnlag.

Et av problemområdene som ble avdekket i utredningen i 2009, var bevisst feilbruk av vekter ved inn- og utveiing av fisk på fiskemottak. Dette medfører feil i økonomiske oppgjør mellom fisker og fiskemottak og mellom fiskemottak og andrehåndskjøper av fisk. I tillegg medfører feil måleresultat ved inn- og utveiing på mottak til at rapportering som ligger til grunn for ressursforvaltning blir feil.

Bevisst feilbruk av vekter er vanskelig å oppdage ved periodisk kontroll, da denne er avtalt på forhånd. For i større grad å kunne avdekke bevisst feilbruk av vekter på fiskemottak og ha muligheten til å føre hyppigere tilsyn der risikoen er størst, ble det på bakgrunn av utredningen foreslått å innføre tilsynsformen risikobasert tilsyn av måleredskap på fiskemottak.

Nærings- og handelsdepartementet legger nå frem forslag om å innføre risikobasert tilsyn av måleredskaper ved fiskemottak. Vi foreslår at alle fiskemottak med mer enn svært liten omsetning skal risikovurderes for å vurdere hvor risikoen er størst og risikobasert tilsyn skal utføres. Risikobasert tilsyn innebærer prioritert aktivitet basert på en vurdering av sannsynligheten for feil i måleredskap, kombinert med en vurdering av konsekvens av feil i måleredskaper. Risikobasert tilsyn skal utføres i tillegg til dagens periodiske kontroll og vil utgjøre opp mot 25 % økning av tilsynsaktiviteten på dette området. Risikobasert tilsyn skal være uanmeldt.

For å dekke kostnadene ved risikovurdering og risikobasert tilsyn, foreslår vi å innføre et årsgebyr for fiskemottak som faller inn under ordningen. Årsgebyret foreslås satt til kroner 4 200.

Det er gjort nærmere rede for forslaget i vedlagte høringsnotat.

Departementet ber om merknader til forslaget innen 9.10.2013. Vi ber om at høringsinnspillene sendes til postmottak@nhd.dep.no. Vi ber også om at de enkelte høringsinstanser vurderer behovet for å forelegge høringsbrevet for underliggende enheter eller etater, medlemsorganisasjoner osv.

Med hilsen

Emma C. Jensen Stenseth (e.f.)
avdelingsdirektør

Cecilie Bakke Dueled
seniorrådgiver

Kopi: Justervesenet

Statsministerens kontor
Finansdepartementet
Fiskeri- og kystdepartementet
Justis- og politidepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Miljøverndepartementet

Bedriftsforbundet
Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening
KS
Konkurransetilsynet
KS Bedrift
Landsorganisasjonen i Norge

NITO
NHO Mat og Bio
Norsk Industri
Næringslivets hovedorganisasjon
Senter for statlig økonomistyring
Toll- og avgiftsdirektoratet
Skatteetaten

Fiskeridirektoratet
Norges Fiskarlag
Vest-Norges fiskesalgslag
Norges råfisklag
Norges Sildesalgslag
Sunnmøre- og Romsdal fiskesalgslag
Rogaland Fiskesalgslag
Skagerakfisk
Kystvakta
Fiskebåtredernes forbund
Havforskningsinstituttet

Uni system AB
Marel Food Systems
Scanvaegt Norge AS

Til toppen