Høring - konsultasjonsdokument fra EU-kommisjonen om eventuell endring i dørsalgsdirektivet 85/577/EF

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 26.11.2007

Fanen øverst i dokumentet kan brukes for å navigere mellom høringsdokument.

Vår ref.:

Ifølge adresseliste

 

 

Deres ref

Vår ref

Dato

 

200703346-/PGUFJS

17.10.2007

 

Høring - konsultasjonsdokument fra EU-kommisjonen om eventuell endring i dørsalgsdirektivet 85/577/EF

Europakommisjonen har lagt fram til åpen høring et konsultasjonsdokument vedrørende dørsalgsdirektivet (EU-direktiv om forbrukervern ved avtaler som inngås annet sted enn fast forretningssted). På bakgrunn av omfattende konsultasjoner med berørte parter har Kommisjonen mottatt tilbakemeldinger at det er behov for revisjon av det eksisterende direktivet.

Direktivet beskytter bl.a. forbrukerne ved inngåelse av avtaler om varer og tjenester som blir gjort

  • ved uanmeldt besøk til forbrukernes hjem (dørsalg)
  • på forbrukernes arbeidsplasser
  • på utflukter organisert av næringsdrivende for forbrukere

I konsultasjonsdokumentet identifiseres en rekke problemer med dørsalgsdirektivet. Det reises bl.a. spørsmål ved om direktivet bør utvides til å omfatte nye salgssituasjoner, om unntakene i direktivet bør endres, om det er behov for avklaringer mot fjernsalgsdirektivet osv.

Konsultasjonsdokumentet følger vedlagt, men finnes også elektronisk på http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/door_sell/doorstepselling_discussionpaper.pdf

Fristen for å komme med kommentarer til konsultasjonsdokumentet til EU-kommisjonen er satt til 4. desember 2007. Kommentarer kan sendes direkte til Europa-kommisjonen eller sendes til Barne- og likestillingsdepartementet. Departementet tar sikte på å avgi en felles norsk uttalelse.

Vi ber om at eventuelle merknader er oss i hende innen 26. november 2007.

Departementet tar også gjerne imot kopier av eventuelle bidrag som sendes direkte til Kommisjonen.

Med hilsen

Bodhild Fisknes (e.f.)

                                                                                          Hilde Merethe Berg

                                                                                         

Adresseliste:

Justis- og politidepartementet

Kultur- og kirkedepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

De norske Bokklubbene A/S

Den norske Bokhandlerforening

Den norske Forleggerforening

Den norske Advokatforening

Finansieringsselskapenes forening

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Sparebankforeningen

Forbruker Europa

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forbrukertvistutvalget

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)

Kredittilsynet

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Norsk Direkte Markedsførings Forening (NORDMA)

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Direktesalgsforbundet

Til toppen