Høring - Lov om Husbanken

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.04.2008

Vår ref.: 05/1011-29 JOH

Høring - Ny lov om Husbanken

Vedlagt følger høringsutkast med forslag til ny husbanklov.

Loven skal erstatte gjeldende lov som opprinnelig er fra 1946 da Husbanken ble etablert. Forslaget er tilpasset nye oppgaver for Husbanken.

Den nye loven skal være en fullmaktslov som gir det formelle grunnlaget for styring og organisering av Husbanken. Husbankloven skal i seg selv ikke omhandle Husbankens økonomiske virkemidler, disse skal fortsatt ha egne forskrifter og formål.

Eventuelle spørsmål til lovutkastet kan rettes til  Jørgen Hafstad, tlf 22 24 71 27, eller
e-post: jorgen.hafstad@krd.dep

Høringsfristen er satt til torsdag 10. april 2008


Vi ber om at høringsuttalelsene også sendes med e-post til:  postmottak@krd.dep.no


Med hilsen


Inger Lindgren e.f.
ekspedisjonssjef                             Jørgen Hafstad
                                                     seniorrådgiver

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Barne- og likestillingsdepartementet
Finansdepartementet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justisdepartementet
Kultur- og kirkedepartementet
Kunnskapsdepartementet
Miljøverndepartementet
Fylkesmennene
Alta kommune
Bergen kommune
Kristiansand kommune
Oslo kommune
Porsanger kommune
Rana kommune
Ski kommune
Stavanger kommune
Stokke kommune
Tromsø kommune
Trondheim kommune
Vågan kommune
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Brønnøysundregistrene
Den Norske Stats Husbank
Forbrukerrådet
Husbankens klagenemnd
Kredittilsynet
Regjeringsadvokaten
Riksrevisjonen
Statens bygningstekniske etat (BE)
Statens lånekasse for utdanning
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Byggebæringens Landsforening
Den Norske Advokatforening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Huseiernes Landsforbund
Kommunenes Sentralforbund
Leieboerforeningen Oslo
Oslo Bolig og Sparelag (OBOS)
Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)
Sparebankforeningen

Alle dokumentene er publisert i pdf-format.
Publiseringen er avsluttet 13.06.08

Til toppen