Høring - NOU 2011:17 Når sant skal sies om pårørendeomsorg – Fra usynlig til verdsatt og inkludert

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.08.2012

Vår ref.: 201201023-/INJ

Helse- og omsorgsdepartementet i samarbeid Arbeidsdepartementet inviterer med dette til en bred høring for å gi flest mulig instanser anledning til å uttale seg om forslagene i NOU 2011:17 Når sant skal sies om pårørendeomsorg – Fra usynlig til verdsatt og inkludert.

Ved kongelig resolusjon 25. juni 2010 ble det oppnevnt et utvalg for å se på ytelser til pårørende som yter omfattende pleie og omsorg som kommunen ellers plikter å tilby.  Hovedformålet var å foreslå ordninger som gjør det enklere, ikke minst for kvinner, å kombinere yrkesaktivitet med omsorg for barn og pleietrengende voksne. Utvalget skulle se på hvordan valg av framtidige ytelser kan forene sentrale utfordringer i dagens og framtidens omsorgstjeneste. Det gjelder særlig mangel på arbeidskraft, behov for omsorgsinnsats fra pårørende og muligheten for pårørende til å kombinere arbeid og yrkesaktivitet.

Utvalget leverte 17. oktober 2011sin innstilling; NOU 2011:17 Når sant skal sies om pårørendeomsorg - Fra usynlig til vedsatt og inkludert.

Utredningen finnes i sin helhet på http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/nouer.html?id=1908

Anbefalt modell

Forslag til anbefalt modell er gitt av et samlet utvalg. Modellen består av tre grep:

  1. Utvidet pleiepengeordning med inntil 20- 50 % pleiepenger til foreldre med barn under 18 år som har alvorlige varige lidelser.
  2. Ny og forsterket kommunal omsorgstønad med nasjonale satser. Den foreslåtte ordningen skal erstatte dagens hjelpestønad og omsorgslønn.
  3. Lovfestet pårørendestøtte i kommunene med tiltak som verdsetter og inkluderer de pårørende og kvalitetssikrer tjenestene.

Anbefalt modell berører både pleiepengeordningen og hjelpestønaden i folketrygdloven, omsorgslønnsordningen i den kommunale helse- og omsorgstjenesteloven og samarbeidet mellom kommunen og de som yter og mottar tjenestene. Bevilgninger i dagens ordninger foreslås omfordelt.

Utvalget viser til at merkostnadene ved utvidelse av pleiepengeordningen er gjort på usikkert grunnlag. Antall potensielle nye pleiepengemottakere varierer fra 2600 til 22 800 personer, noe som gir en årlig utgiftsøkning på mellom 182 mill. kr og 4 560 mill. kroner. Når det gjelder administrative kostnader, anslås det et behov for mellom 3,7 og 32,6 ekstra årsverk. I 2010 ble det utbetalt 1 714 mill. kr i hjelpestønad totalt. Å avvikle hele hjelpestønadsordningen er beregnet å kreve 121 årsverk som engangskostnad, men vil på sikt (etter ev. overgangsperiode) spare 49 årsverk.

Utvalget drøfter virkningene den anbefalte modellen vil ha på kommunal og statlig økonomi og administrasjon på kort og lang sikt. Utvalget har imidlertid ikke kostnadsberegnet selve omsorgsstønaden. Den vil måtte sees i sammenheng med virkningene av forslaget om å avvikle hjelpestønaden og omsorgslønnen. Utvidelse av pleiepengeordningen vil også kunne ha virkning på utgiftene til omsorgsstønaden.

De foreslåtte endringene vil føre til endringer når det gjelder hvem som vil komme inn under ordningene for økonomiske ytelser.

Ad 1 - Utvidet pleiepengeordning

Kaasa-utvalget foreslår å utvide pleiepengeordningen, slik at foreldre til barn under 18 år med en alvorlig varig lidelse kan få pleiepenger. Ytelsen skal erstatte inntil 50 prosent av bortfall av arbeidsinntekten og graderes fra 20 til 50 prosent. Pleiepenger beregnes som sykepenger og er betinget av at forelderen(e) taper inntekt som arbeidstaker, frilanser eller selvstendig næringsdrivende.

Ad 2 - Ny og forsterket kommunal omsorgstønad

Forslaget innebærer en avvikling av hjelpestønaden. Omsorgsstønad foreslås rettet mot de som faller utenfor (ikke har rett til den nye) pleiepengeordningen og som har særlig tyngende omsorgsoppgaver og har redusert inntekt.

Omsorgsstønaden er ikke foreslått som en rettighet, men er knyttet til en lovfestet pårørendestøtte.

Ad 3 - Lovfestet pårørendestøtte i kommunene

Kaasa-utvalget foreslår en lovfesting av pårørendestøtte. Dette innebærer avtalefestet samarbeid mellom kommune og pårørende.
I forslaget inkluderer kommunens pårørendestøtte helsefremmende tiltak, opplæring /veiledning, og avlastningsordninger. I tillegg foreslås det økte permisjonsrettigheter, rett til fridager og vikar ved sykdom, forsikringsordning, krav til kontroll, oppfølging og evaluering

Alternative modeller

Utvalget beskriver en modell for ytelse til pårørende innenfor dagens økonomiske ramme. Også dette alternativet innebærer en avvikling av hjelpestønaden og omfordeling av dagens ressurser på området. Modellen omfatter imidlertid ikke pleiepengeordningen eller etablering av kontrakt med tiltak for pårørendestøtte.

Utvalget beskriver ytterligere to modeller.

Denne høringen

Det bes om synspunkter på utredningen og modellene som er beskrevet. Vi understreker at det også bes om vurderinger av modellen innenfor dagens økonomiske ramme. Vi ønsker tilbakemelding på fordelingsmessige, rettslige, økonomiske og administrative konsekvenser knyttet til vurderingene av modellene.

Helse- og omsorgsdepartementet har hatt NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg på høring med frist 15. november 2011. NOU 2011:11 omhandler blant annet forslag om en ny pårørendepolitikk. Forslagene fra de to utvalgene kan sees i sammenheng. 

Liste over høringsinstansene følger vedlagt. Departementet ber høringsinstansene selv sørge for å forelegge saken for relevante underordnede organer som ikke er særskilt nevnt på listen. I de tilfeller der overordnet organ samordner innsending av høringsuttalelser, ber vi om at det tydelig fremkommer hvilke underordnede organer som uttaler seg.

Departementet presiserer at høringslisten ikke er ment å være til hinder for at andre enn de som står der, kan avgi uttalelse.

Det bes om at det i høringsuttalelsene tydelig refereres til hvilke forslag og tekst som kommenteres.

Høringsuttalelsene må være departementet i hende innen 15. august 2012.

Departementet ber om at høringsuttalelser fortrinnsvis sendes elektronisk til postmottak@hod.dep.no.

Høringsuttalelsene kan også sendes i papirversjon til:
Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep
0030 Oslo

Høringsuttalelsene vil bli offentliggjort på departementets hjemmeside.

Med vennlig hilsen

Petter Øgar e.f.
ekspedisjonssjef

Øyvind Brandt
avdelingsdirektør

Akademikerne
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsgiverforeningen SPEKTER
Arbeidstilsynet
Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet
Barneombudet
Datatilsynet
Den norske Kreftforening
Den norske legeforening
Departementene
Det norske Diakonforbund
Forskningsstiftelsen FaFo
Fagforbundet
Fellesorganisasjonen FO
Frivillighet Norge
FFO - Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjonens Virke
Helse- og sosialgruppe for innvandrere (IHSG)
Helse- og sosialombudet i Oslo
Helsedirektoratet
Helsetilsynet i fylkene
Kirkens Bymisjon
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)
Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene (KIM)
Landets fylkesmenn
Landets høyskoler
Landets kommuner
Landets pasient- og brukerombud
Landets universiteter
Landslaget for offentlige pensjonister
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Likestillingssenteret
MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner
Nasjonal kompetanseenhet om minoritetshelse
NAKU - Nasjonal kompetansemiljø om utviklingshemning
Nasjonal kompetansesenter for aldring og helse
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Norges Juristforbund
Norsk Ergoterapeutforbund
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk Helse- og Sosiallederlag
Norsk Helse- og velferdsforum
Norsk Pasientforening
Norsk Pensjonistforbund
Norsk Psykologforening
Norsk Sykepleierforbund
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Norske Kvinners Sanitetsforening
Næringslivets Hovedorganisasjon
NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring
OMOD -Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering
PARAT, NAV
Pasientskadenemnda
Redd Barna
Regjeringsadvokaten
RO - Ressurssenteret for omstilling i kommunene
Riksadvokaten
Rådet for psykisk helse
SAFO – Samarbeidsforum av funksjonshemmedes organisasjoner
Sametinget
Seniorsaken i Norge
Senter for omsorgsforskning, Høgskolen i Gjøvik
Senter for seniorpolitikk
STAMI- Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statens helsetilsyn
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Statens seniorråd
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Sysselmannen på Svalbard
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)