Høring - ny forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.12.2008

Finansforvaltningsforskriften regulerer kommunenes og fylkeskommunenes plassering og forvaltning av finansielle midler og gjeld. Endringene i den nye forskriften går ut på å tydeliggjøre reglene som ligger i dagens regelverk. Ansvarsdelingen mellom kommunestyret og administrasjonen, behovet for risikovurdering og risikohåndtering og behovet for rapportering til kommunestyret er særlig presisert.

De nye reglene legger opp til en noe strammere praksis ved at kommunenes og fylkeskommunenes forvaltning må samsvare med egen kunnskap om finans og kravene til rapportering til kommunestyret og fylkestinget er betydelig styrket. Det er videre tatt inn et særskilt krav om at reglementet må vedtas minst én gang i hver kommunestyre-/fylkestingsperiode.

Høringsnotatet sendes på bred høring med frist 1. desember 2008.
Dersom andre enn de oppførte høringsinstansene ønsker å si noe om saken, må de gjerne sende sin uttalelse til Kommunal- og regionaldepartementet.

Vår ref.: 08/1534-4

Ny forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning - Høring

Kommunal- og regionaldepartementet sender med dette på høring forslag til ny forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning. Ny forskrift vil erstatte dagens forskrift 5. mars 2001 nr. 299 om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning.

Høringsfristen er 1. desember 2008.

Forslaget til nye regler for finansforvaltning legger opp til en noe strammere praksis enn det som er gjeldende praksis ved at kommunenes og fylkeskommunenes forvaltning må samsvare med egen kunnskap om finans og at kravene til rapportering til kommunestyret og fylkestinget er betydelig styrket. De foreslåtte endringene i den nye forskriften bidrar også til å tydeliggjøre reglene som ligger i dagens regelverk. Ansvarsdelingen mellom kommunestyret/fylkestinget og administrasjonen, behovet for risikovurdering og risikohåndtering og behovet for rapportering til kommunestyret, er særlig presisert.

Med hilsen

Anne Nafstad Lyftingsmo e.f.
ekspedisjonssjef  Thor Bernstrøm
avdelingsdirektør

Høringsinstanser

Sametinget
Departementene
Interne avdelinger i Kommunal- og regionaldepartementet
Fylkesmenn
Fylkeskommuner
Kommuner
Registrerte politiske partier

Sysselmannen på Svalbard
Longyearbyen lokalstyre
Norges Bank
Statistisk sentralbyrå
Riksrevisjonen

Skattedirektoratet
Toll- og avgiftsdirektoratet

Forbrukerrådet
Forbrukerombudet
Sivilombudsmannen

Datatilsynet
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet

DnB NOR
Kommunal landspensjonskasse
Kommunalbanken
Kommunekreditt
Nordea
Postbanken
Statens pensjonskasse

Ernst & Young
Kommunepartner
PwC
Telemarksforskning - Bø

Norges forskningsråd
Handelshøyskolen BI
Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Bodø
Høgskolen i Buskerud
Høgskolen i Finnmark
Høgskolen i Gjøvik
Høgskolen i Harstad
Høgskolen i Hedmark
Høgskolen i Lillehammer
Høgskolen i Molde
Høgskolen i Nord-Trøndelag
Høgskolen i Oslo
Høgskolen i Sogn og Fjordane
Høgskolen i Stord/Haugesund
Høgskolen i Sør-Trøndelag
Høgskolen i Telemark
Høgskolen i Vestfold
Høgskolen i Østfold
Høgskolen i Ålesund
Norges handelshøyskole NHH
NTNU
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø
Universitetet for miljø- og biovitenskap
Universitetet i Agder

KS - Kommunesektorens arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Næringslivets hovedorganisasjon
Finansnæringens hovedorganisasjon
Verdipapirfondenes forening
Sparebankforeningen
Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Finansnæringens arbeidsgiverforening

Forum for etikk i kommunesektoren
Forum for kontroll og tilsyn
Kommunesektorens etikkutvalg

Landsorganisasjonen i Norge
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund
Akademikerne
Unio
Fagforbundet
Fellesforbundet
Kommunalansattes fellesorganisasjon
NITO
Norsk sykepleierforbund
Utdanningsforbundet
Finansforbundet

Norsk journalistlag
Norsk presseforbund
Norsk redaktørforening
Den norske advokatforening
Den norske dommerforening
Den norske revisorforening
Forbund for kommunal økonomiforvaltning og skatteinnfordring
Norges autoriserte regnskapsføreres forening
Norges juristforbund
Norges kommunerevisorforbund
Norsk rådmannsforum

Alle dokumentene er publisert i pdf-format, dato for publisering i parentes. Uttalelsene blir publisert fortløpende og listen ble sist oppdatert 08.01.09.

Til toppen