Høring - ny forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.12.2008

Finansforvaltningsforskriften regulerer kommunenes og fylkeskommunenes plassering og forvaltning av finansielle midler og gjeld. Endringene i den nye forskriften går ut på å tydeliggjøre reglene som ligger i dagens regelverk. Ansvarsdelingen mellom kommunestyret og administrasjonen, behovet for risikovurdering og risikohåndtering og behovet for rapportering til kommunestyret er særlig presisert.

De nye reglene legger opp til en noe strammere praksis ved at kommunenes og fylkeskommunenes forvaltning må samsvare med egen kunnskap om finans og kravene til rapportering til kommunestyret og fylkestinget er betydelig styrket. Det er videre tatt inn et særskilt krav om at reglementet må vedtas minst én gang i hver kommunestyre-/fylkestingsperiode.

Høringsnotatet sendes på bred høring med frist 1. desember 2008.
Dersom andre enn de oppførte høringsinstansene ønsker å si noe om saken, må de gjerne sende sin uttalelse til Kommunal- og regionaldepartementet.