Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - rapportering om norsk gjennomføring av Århuskonvensjonen om tilgang til miljøinformasjon, allmennhetens deltakelse i beslutningsprosesser og adgang til klage og domstolsprøving på miljøområdet

Klima- og miljødepartementets utkast til rapportering om norsk gjennomføring av Århuskonvensjonen sendes med dette på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.11.2016

Vår ref.: 12/5236

Om høringen

Klima- og miljødepartementets utkast til rapportering om norsk gjennomføring av Århuskonvensjonen sendes med dette på høring med frist 30. november 2016. Liste over høringsinstanser er vedlagt. Utkastet til rapportering er vedlagt i to versjoner, en hvor endringer i forhold til rapporten fra 2013 fremgår i spor/endringer og en ren versjon.

Høringssvar bes sendt inn ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no. Dersom det skulle by på problemer kan høringssvar i stedet sendes til [email protected]
Høringsuttalelsene er offentlige etter offentleglova, jf. også miljøinformasjonsloven, og blir publisert på nettsidene under høringsuttalelser. Høringsinstansene bør vurdere om saken skal sendes til eventuelle underliggende etater eller tilsluttede virksomheter.

Konvensjonens parter er forpliktet til å rapportere om nasjonal gjennomføring av konvensjonen. Dette ble sist gjort i 2013. Tidligere rapporter fra Norge og andre parter kan leses her. Rapporten skal nå oppdateres i lys av nasjonal utvikling på området. Rapporten vil bli oversatt til engelsk før den oversendes konvensjonssekretariatet. Vi gjør oppmerksom på at rapporten skal være av begrenset omfang, og at alle tiltak derfor ikke kan omtales i detalj. Mer informasjon om rapporteringen finnes her.

Om Århuskonvensjonen

Århuskonvensjonen om tilgang til miljøinformasjon, allmennhetens deltakelse i beslutningsprosesser og adgang til klage og domstolsprøving på miljøområdet ble vedtatt i 1998 og trådte i kraft 30. oktober 2001. Konvensjonen er fremforhandlet under
FNs økonomiske kommisjon for Europa (ECE). Norge ratifiserte konvensjonen våren 2003 etter at Stortinget vedtok miljøinformasjonsloven som trådte i kraft 1. januar 2004.

Formålet med konvensjonen er å gi allmennheten tilgang til miljøinformasjon, deltakelse i beslutningsprosesser og adgang til klage og domstolsprøving i miljøsaker. På denne måten kan allmennheten bidra til å fremme et miljø som sikrer helse og
trivsel og en bærekraftig utvikling. En viktig drivkraft bak arbeidet har vært ønske om å bidra i demokratiseringsarbeidet i ECE-regionen og da særlig i Sentral- og Øst-Europa og Sentral-Asia.

Konvensjonen stiller konkrete krav til hvordan disse rettighetene skal sikres. Dette gjøres gjennom blant annet krav til det offentliges saksbehandling, krav om at offentlige myndigheter har og formidler oversiktsinformasjon på miljøområdet, og gjennom rett til å komme med innspill knyttet til konkrete aktiviteter og utforming av regelverk, planer og programmer.

Det understrekes at Århuskonvensjonen først og fremst regulerer allmennhetens rett til informasjon fra offentlige organer, og ikke informasjon fra private virksomheter som også er omfattet av miljøinformasjonsloven. Konvensjonen oppfordrer imidlertid landene til å innføre ordninger som vil medføre en bedre informasjon til allmennheten om miljøvirkninger av virksomhet.

Århuskonvensjonen ligger på Lovdata.


Med hilsen


Agnethe Dahl (e.f.)
avdelingsdirektør

Beate Berglund Ekeberg
fagdirektør

Akademikerne

Arbeids- og sosialdepartementet

Avfall Norge

Barne- og likestillingsdepartementet

CICERO Senter for klimaforskning

Den norske Helsingforskomite

Den Norske Turistforening

Fagpressen

Finans Norge

Finansdepartementet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forbrukertvistutvalget

Forsvarsdepartementet

Forum for miljø og helse

Framtiden i Våre Hender

Friluftsrådenes Landsforbund

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

Fylkesmannen i Buskerud

Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmannen i Hedmark

Fylkesmannen i Hordaland

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Fylkesmannen i Nordland

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Troms

Fylkesmannen i Vestfold

Fylkesmannen i Østfold

Greenpeace

Handelshøyskolen BI

Helse- og omsorgsdepartementet

Hovedorganisasjonen Virke

Justis- og beredskapsdepartementet

Klagenemnda for miljøinformasjon

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunenes sentralforbund

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Landsorganisasjonen i Norge

Matmerk

mediebedriftenes landsforening

Miljødirektoratet

Miljøstiftelsen Bellona

Natur og ungdom

Naturvernforbundet

Nofima AS

Norges Bondelag

Norges Fiskarlag

Norges forskningsråd

Norges handelshøyskole

Norges Handikapforbund

Norges Jeger- og fiskerforbund

Norges Kulturvernforbund

Norges Kvinne- og Familieforbund

Norges Miljøvernforbund

Norges Skogeierforbund

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norsk friluftsliv

Norsk Industri

Norsk institutt for bioøkonomi

Norsk institutt for kulturminneforskning

Norsk Institutt for naturforskning

Norsk institutt for vannforskning

Norsk journalistlag

Norsk Landbrukssamvirke

Norsk Petroleumsinstitutt

Norsk Plantevernforening

Norsk polarinstitutt

Norsk presseforbund

Norsk Redaktørforening

Norsk Senter for økologisk landbruk

NORSKOG

Nærings- og fiskeridepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon

Olje- og energidepartementet

Riksantikvaren

Sabima

Sametinget

Samferdselsdepartementet

Statens kartverk

Stiftelsen fondet for jord- og myrundersøkelser

Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning

Stiftelsen Miljømerking i Norge

Unio

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetsdirketøren Universitetet i Tromsø

Utenriksdepartementet

Velforbundet

WWF-Norge

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Zero Emission Resource Organisation

Til toppen