Høring - reduksjon i amortiseringstiden for premieavvik

Kommunal- og regionaldepartementet foreslår å redusere amortiseringstiden for premieavvik oppstått i 2014 og senere.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.01.2014

Det skisseres to alternativer. Alternativ 1 er en reduksjon i amortiseringstiden til 5 år. Alternativ 2 er en reduksjon i amortiseringstiden til 7 år.

Vår ref.: 13/2041-3

Kommunal- og regionaldepartementet foreslår å redusere amortiseringstiden for premieavvik oppstått i 2014 og senere. Det skisseres to alternativer. Alternativ 1 er en reduksjon i amortiseringstiden til 5 år. Alternativ 2 er en reduksjon i amortiseringstiden til 7 år. Det bes om at høringsinstansene tar stilling til hvilket av alternativene de ser på som mest hensiktsmessig.

Forslaget sendes på alminnelig høring med frist for uttalelse 3. januar 2014. Høringsuttalelser kan sendes postmottak@krd.dep.no eller til Kommunal- og regionaldepartementet, Postboks 8129 Dep, 0032 Oslo, merket sak 13/2041.

Dersom andre enn de oppførte høringsinstansene ønsker å uttale seg, må de gjerne sende sin uttalelse til departementet. Alle uttalelser blir publisert på departementets nettsider.

Forslag til endring i forskrift 15.12.2000 nr. 1424 om årsregnskap og årsberetning (regnskapsforskriften) § 13 er vedlagt.

Amortisering av premieavvik

Årets premieavvik er differansen mellom årets pensjonspremie og regnskapsmessig beregnet netto pensjonskostnad. Årets premieavvik inntektsføres eller utgiftsføres mot balansen, avhengig av fortegnet på premieavviket, jf. regnskapsforskriften § 13-4 bokstav A og B. Det balanseførte premieavviket skal deretter tilbakeføres ("amortiseres") ved utgiftsføring eller inntektsføring. Amortiseringen skal skje over 1 år, alternativt 15 år for avvik mellom 2002-2010 og 10 år for avvik oppstått i 2011 eller senere, jf. 13-4 bokstav C.

Pensjonsordningen er en utjevningsordning som skal gjøre det lettere for kommunene å håndtere svingninger i premieinnbetalingene. For at utjevningen skal ha en effekt er det viktig med et tilstrekkelig antall år å amortisere premieavviket på. Samtidig har det akkumulerte premieavviket vokst jevnt over de siste årene, og det er dermed nødvendig å øke amortiseringstakten. Departementet skisserer to alternativer for premieavvik oppstått i 2014 og senere. Alternativ 1 er en reduksjon i amortiseringstiden til 5 år og alternativ 2 er reduksjon i amortiseringstiden til 7 år. Begge alternativene vil føre til at kostnadene øker og at det akkumulerte premieavviket bygges ned raskere enn ved gjeldende regler i de tilfeller der premien er høyere enn kostnaden. Amortisering over 5 år betyr at større beløp vil amortiseres over kortere tid enn ved 7, og vi får dermed en enda raskere nedbygging av det akkumulerte premieavviket. Amortisering over 7 år betyr en lengre utjevningsperiode av kostnadene enn ved 5 år, og dermed større stabilitet i kostnadene.

Departementet foreslår at amortiseringstiden for premieavvik etter regnskapsforskriften § 13-4 bokstav C nr. 1 endres fra enten 10 til 5 år eller 10 til 7 år. Det foreslås at dette skal tre i kraft fra og med regnskapsåret 2015, med virkning for premieavvik som oppstår i 2014 og senere.

Forslaget innebærer at årlige premieavvik som oppstår i 2014 og senere vil bli bygget ned raskere enn etter gjeldende rett. Den økonomiske betydningen av dette fra og med 2015 vil avhenge av fortegnet og størrelsen på premieavviket i det enkelte år fra 2014 og fremover. Sammenlignet med gjeldende regel om 15 års amortisering mellom 2002-2010 og 10 år fra 2011 -2013 vil dermed amortiseringskostnadene (eventuelt amortiseringsinntektene) for et gitt premieavvik øke noe fra og med 2015.

Kommuner og fylkeskommuner som amortiserer premieavviket fullt ut i det påfølgende år kan videreføre denne praksisen. Det foreslås ikke endring i adgangen til dette. Forslaget innebærer heller ingen endringer i amortiseringen av premieavvik oppstått i perioden 2002 til 2013.

Med hilsen

Thor Bernstrøm (e.f.)
avdelingsdirektør

Evy Tynes Johnsen
førstekonsulent

Høringsforslag – Forskrift om endringer i forskrift 15.12.2000 nr. 1424 om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner)

Fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet <dato> med hjemmel i lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 48 nr. 6.

Ved fem års amortisering:

§ 13-4 bokstav C skal lyde:

”Årets premieavvik føres til inntekt eller utgift i driftsdelen (eventuelt investeringsdelen) i årsregnskapet for påfølgende år. Et beløp tilsvarende det som føres til inntekt, eventuelt utgift, føres mot kortsiktige fordringer, eventuelt kortsiktig gjeld. Kommunen eller fylkeskommunen kan bestemme at inntektsføring eller utgiftsføring etter første punktum skal fordeles. For premieavvik oppstått i 2014 og senere skal fordeling etter tredje punktum hvert år foretas med 1/5 av opprinnelig premieavvik inntil det enkelte års premieavvik er amortisert i balansen. For premieavvik oppstått i perioden fra 2011 til 2013 skal fordelingen etter tredje punktum hvert år foretas med 1/10 av opprinnelig premieavvik inntil det enkelte års premieavvik er amortisert i balansen. For premieavvik oppstått i perioden fra 2002 til 2010 skal fordeling etter tredje punktum hvert år foretas med 1/15 av opprinnelig premieavvik inntil det enkelte års premieavvik er amortisert i balansen.”

Ved sju års amortisering:

§ 13-4 bokstav C skal lyde:

”Årets premieavvik føres til inntekt eller utgift i driftsdelen (eventuelt investeringsdelen) i årsregnskapet for påfølgende år. Et beløp tilsvarende det som føres til inntekt, eventuelt utgift, føres mot kortsiktige fordringer, eventuelt kortsiktig gjeld. Kommunen eller fylkeskommunen kan bestemme at inntektsføring eller utgiftsføring etter første punktum skal fordeles. For premieavvik oppstått i 2014 og senere skal fordeling etter tredje punktum hvert år foretas med 1/7 av opprinnelig premieavvik inntil det enkelte års premieavvik er amortisert i balansen. For premieavvik oppstått i perioden fra 2011 til 2013 skal fordelingen etter tredje punktum hvert år foretas med 1/10 av opprinnelig premieavvik inntil det enkelte års premieavvik er amortisert i balansen. For premieavvik oppstått i perioden fra 2002 til 2010 skal fordeling etter tredje punktum hvert år foretas med 1/15 av opprinnelig premieavvik inntil det enkelte års premieavvik er amortisert i balansen.”

Endringene trer i kraft straks.

Kommuner
Fylkeskommuner
Revisjonsenhetene

Departementene
Interne avdelinger i Kommunal- og regionaldepartementet
Fylkesmenn
Statistisk sentralbyrå
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet

Handelshøyskolen BI
Høgskolen i Oslo
Norges forskningsråd
Norges handelshøyskole NHH
NTNU
Universitetet for miljø- og biovitenskap
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Nordland
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø
Telemarksforskning

KS – Kommunesektorens arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Finansfæringens fellesorganisasjon
Næringslivets hovedorganisasjon
Akademikerne
Fagforbundet
Landsorganisasjonen i Norge

Den norske revisorforening
Forbund for kommunal økonomiforvaltning og skatteinnfordring
Norges autoriserte regnskapsførers forening
Norges kommunerevisorforbund
Norsk rådmannsforum

Kommunal landspensjonskasse
Statens pensjonskasse
Storebrand Livsforsikring
Oslo Pensjonsforsikring
Pensjonskasseforeningen
Aktuarene
Gabler Wassum
AON Grieg
DNB Livsforsikring
Aktuarfirmaet Lillevold & Partners AS

Til toppen