Høring - Utkast til endring i tarifforskriften for fastsettelse av tariffer for bruk av rørledningene Norne og Kvitebjørn, samt etananlegg på Kårstø

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.12.2008

Vår ref.: 08/03719-1

Utkast til endring i tarifforskriften for fastsettelse av tariffer for bruk av rørledningene Norne og Kvitebjørn, samt etananlegg på Kårstø – høring

Vedlagt oversendes utkast til endringer i forskrift 20. desember 2002 nr. 1724 om fastsettelse av tariffer mv. for bestemte innretninger (tarifforskriften). I forskriften foreslås det inntatt nye bestemmelser for fastsettelse av tariffer for bruk av rørledningene Norne gasseksport og Kvitebjørn, samt etananlegg på Kårstø.

Transportsystemet for naturgass skal bidra til god ressursforvaltning. Det må legge til rette for best mulig utvinning av naturgassressursene gjennom sikker og effektiv levering av naturgass fra norsk sokkel til lavest mulig kostnad. Samtidig må industrien ha insentiver til å foreta riktige ytterligere investeringer i transportsystemet.

Gasstransportsystemet må virke nøytralt i forhold til aktører som har behov for å transportere naturgass. Naturgassforetak og kvalifiserte kunder skal ha rett til adgang på ikke-diskriminerende, objektive og transparente vilkår. Det legges vekt på at gasstransportsystemet skal være enkelt og oversiktlig for å redusere administrasjons- og transaksjonskostnadene.

Kapittel 9 i petroleumsforskriften fastslår hovedprinsippene for adgangsregimet. Prinsipper for rett til bruk gjelder for alle oppstrøms gassrørledningsnett og anlegg for behandling av naturgass på norsk sokkel samt ilandføringsterminalene. Tariffer er fastsatt i tarifforskriften. De fastsatte tariffene gir eierne en rimelig avkastning samtidig som de forhindrer at det tas ut merprofitt i rørledningene.

Avkastningen i gasstransportanlegg reguleres av myndighetene. Tariffer i nyere rørledninger er fastsatt slik at eierne kan forvente en realavkastning på om lag 7 prosent før skatt på totalkapitalen, med mulighet for mindre tilleggsinntekter for å stimulere til økt utnyttelse og kostnadseffektiv drift.

Rørledningene Norne gasseksport og Kvitebjørn, samt etananlegg på Kårstø er gjenstand for tredjeparts bruk.

På denne bakgrunn sender departementet med dette utkast til forskrift om endring i tarifforskriften på høring.

 

Endringsforslaget
Vedlagt følger tarifforskriften med utkast til endringer innarbeidet og merket.

§ 1
§ 1 foreslås endret ved å tilføye nye tariffområder: Område G og H. Område G inkluderer Kvitebjørn-røret og Visund T-forbindelse. Område H inkluderer Norne gasseksport.

Det foreslås en endring som innebærer at anlegg for rensing, lagring og utskipning av etan på Kårstø blir en del av Område C.

Det foreslås videre å inkludere Skarv T-forbindelse i område B.

 

§ 2
I § 2 foreslås fastsettelse av innganger og utgang for områdene G og H.

I § 2 foreslås også rensing, lagring og utskipning av etan definert som behandling på Kårstø.

 

§ 4
Det foreslås å fastsette K for område G til 1,49 øre/Sm3.

Det foreslås å fastsette K for område H til 3,5 øre/Sm3.

Det foreslås å fastsette K for fraksjonering, rensing, lagring og utskipning av etan til 220 NOK/tonn.

Det foreslås at enkeltinvesteringer som kan inkluderes i O for områdene G og H, ikke skal overstige 40 mill. kroner

 

Høringsfrist
Eventuelle merknader må være Olje- og energidepartementet i hende innen
mandag 15. desember 2008. Merknadene kan med fordel sendes på e-post til svs@oed.dep.no.  Departementet tar sikte på å fastsette endringer i tarifforskriften med virkning fra 1. januar 2009.

Det forutsettes at øvrige departementer innhenter eventuelle merknader fra sine underliggende etater m.v.

 

Med hilsen

 

 

Erik Johnsen (e.f.)

avdelingsdirektør

                                                                                          Sverre Sand

                                                                                          underdirektør

Justis- og politidepartementet, Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo

4SEA ENERGY AS, Postboks 250, 4002 Stavanger
Aker Exploration ASA, Badehusgt. 39, 4014 STAVANGER
Anadarko, 1201 Lake Robbins Drive, The Woodlands, Texas USA
AS Norske Shell, Postboks 40, 4098 TANANGER
Bayerngas Norge AS, Lilleakerveien 4, 0283 OSLO
BG Norge AS, Postboks 780, Sentrum, 4004 STAVANGER
BP Norge AS, Postboks 197 Forus, 4065 STAVANGER
Bridge Energy AS, Postboks 229, 1377 BILLINGSTAD
Centrica Resources Norge AS, Postboks 520, 4003 STAVANGER
Chevron Norge AS, Postboks 97 Skøyen, 0212 OSLO
Concedo AS, Torvveien 1, 1383 ASKER
ConocoPhillips Skandinavia AS, Postboks 220, 4098 TANANGER
Dana Petroleum Norway AS, Postboks 128, 1325 LYSAKER
Det norske oljeselskap ASA, Nedre Bakklandet 58 c, 7014 TRONDHEIM
Discover Petroleum AS, Postboks 690, 9257 TROMSØ
Dong E&P Norge AS, Postboks 450 Sentrum, 4002 STAVANGER
Edison International SpA Norway Branch, Postboks 130, 4065 STAVANGER
Endeavour Energy Norge AS, Postboks 1989 Vika, 0125 OSLO
E. ON Ruhrgas Norge AS, PO Box 640, 4003 STAVANGER
Eni Norge AS, Postboks 101 Forus, 4064 STAVANGER
Excel Expro Norge AS, Postboks 1584, 4093 STAVANGER
ExxonMobil E&P Norway AS, Postboks 60 Forus, 4064 STAVANGER
Faroe Petroleum Norge AS, Postboks 309 Sentrum, 4002 STAVANGER
Gaz de France Norge AS, Postboks 242, 4066 STAVANGER
Genesis Petroleum Norway AS, Lensmannslia 4, Postboks 156, 1371 ASKER
Hess Norge AS, Postboks 130, 4065 STAVANGER
Hunt Oil Company, Fountain Place, 1445 Ross at Field, Dallas, Texas USA
Idemitsu Petroleum Norge AS, Postboks 215 Skøyen, 0213 OSLO
LOTOS Exploration & Production Norge AS, Vassbotnen 14, 4313 Sandnes
Lundin Norway AS, Strandvn. 50D, 1366 Lysaker
Maersk Oil Norway AS, Postboks 8014, 4068 STAVANGER
Marathon Petroleum Norge AS, Postboks 480 Sentrum, 4002 STAVANGER
Marubeni Europe Plc Oslo Office, Prof. Dahlsgt. 26, 0260 OSLO
Nexen Exploration Norge AS, Jåttåvågveien 7, Stadionblokk A, 4020 STAVANGER
Noble Energy Norge AS, Postboks 493 Skøyen, 0213 OSLO
Norske AEDC AS, Postboks 207, 4001 STAVANGER
North Energy AS, Postboks 1243, 9504 Alta
Norwegian Energy Company AS – Noreco, Postboks 550, 4003 STAVANGER
OMV (Norge) AS, Jåttåvågveien 7, 4020 STAVANGER
Oranje-Nassau Groep BV, Postbus 22885, 1100 DJ Amsterdam-zuidoost, NEDERLAND
PA Resources Norway AS, Munkedamsveien 45 E, 0250 OSLO
Perenco, 10 Duke of York Square LONDON SW3 4LY, England
Petoro AS, Postboks 300 Sentrum, 4002 STAVANGER
Petro-Canada Norge AS, Løkkeveien 103, 4007 STAVANGER
Petrofac Norge AS, C.J. Hambros plass 2 c, 0164 OSLO
PGNiG Norway AS, Koppholen 4, 4313 SANDNES
Premier Oil Norge AS, Postboks 800 Sentrum, 4004 STAVANGER
Repsol Exploración y Producción S.A., Paseo de la Castellana, 278-280, 28046 Madrid
EspañaRevus Energy ASA, Postboks 230 Sentrum, 4001 STAVANGER
Rocksource ASA, Postboks 994 Sentrum, Olav Kyrresgt. 22, 5808 BERGEN
RWE Dea Norge AS, Postboks 243 Skøyen, 0213 OSLO
Sagex Petroleum ASA, Tordenskiolds gate 12, 0160 OSLO
Serica Energy (UK) Ltd, 87-89 Baker Street, London W1U 6RJ, ENGLAND
Skagen 44 AS, Postboks 332, 4002 STAVANGER
Skeie Energy AS, Postboks 8034, 4068 STAVANGER
Spring Energy Norway AS, Tordenskioldsgate 6B, 0160 Oslo
Statkraft, Postboks 200, Lilleaker, 0216 OSLO
StatoilHydro ASA, Forusbeen 50, 4035 STAVANGER
Sumitomo Corporation Europe Ltd, Postboks 1625 Vika, 0119 OSLO
Svenska Petroleum Exploration AS, Postboks 153, 0216 OSLO
Talisman Energy Norge AS, Postboks 649 Sentrum, 4003 STAVANGER
Total E&P Norge AS, Postboks 168 Sentrum, 4001 STAVANGER
VNG Norge AS, Postboks 720 Sentrum, 4003 STAVANGER
Wintershall Norge AS, H. Heyerdahlsgate 1, 0160 OSLO

Gassco AS, Postboks 93, 5501 HAUGESUND

Oljedirektoratet, Postboks 600, 4003 STAVANGER

 

Til toppen