Høring - Forskrift om elektronisk kommunikasjon ved tinglysing av salgspant og leasing av motorvogn

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på alminnelig høring høringsnotat med forslag til forskrift om elektronisk kommunikasjon ved tinglysing av salgspant og leasing av motorvogn.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 12.04.2017

Vår ref.: 16/5219

Forslaget til forskrift innebærer at et dokument som skal tinglyses kan signeres på elektronisk medium (nettbrett e.l.) i forbindelse med salgspant og leasing av motorvogn. Samtidig foreslås det at gjeldende forskrift om prøveprosjekt for elektronisk kommunikasjon ved tinglysing av salgspant oppheves.

Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under «Send inn høringssvar» på regjeringen.no/id2540976. Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. Vi ber om at høringsuttalelser sendes innen onsdag 12. april 2017.

Med hilsen

Kari Strande (e.f.)
avdelingsdirektør

Veslemøy Faafeng
utredningsleder

Departementene

Brønnøysundregistrene
Difi
Domstoladministrasjonen
Finanstilsynet
Forbrukerrådet
Forbrukerombudet
Husbanken
Konkurransetilsynet
Norges Bank
Politidirektoratet
Regjeringsadvokaten
Skattedirektoratet
Statens Innkrevingssentral
Statens kartverk
Statens lånekasse for utdanning
Toll- og avgiftsdirektoratet
Verdipapirsentralen
Økokrim
Finansklagenemnda

Regelrådet
Akademikerne
Bedriftsforbundet
Den norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Den norske Revisorforening
Finansforbundet
Finans Norge
Finansieringsselskapenes forening
Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon
Handelshøyskolen BI
IKT Norge
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Autoriserte Regnskapføreres Forening
Norges Juristforbund
Norske Inkassobyråers Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon

Ambita AS
Bits AS
EVRY
Protector Forsikring ASA