Høring - utkast til forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i nasjonalt register over hjerte- og karlidelser

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 07.10.2011

Vår ref.:

I henhold til liste
  

 

Deres ref                                          Vår ref                        Dato
                                                       201101355-/SVE          08.07.2011

Høring - utkast til forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i nasjonalt register over hjerte- og karlidelser

 

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette forslag til forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i nasjonalt register over hjerte- og karlidelser (Hjerte- og karregisterforskriften) på høring.

Stortinget vedtok i mars 2010, ved endring av lov 18. mai 2001 nr. 24 om helseregistre og behandling av helseopplysninger § 8, at det skulle etableres et nasjonalt register over hjerte- og karlidelser. Det ble besluttet at registeret skulle være direkte personidentifiserbart og uten samtykke fra den registrerte.

Hjerte- og karsykdommer er vår største gruppe av folkesykdommer. Det er et stort behov for økt kunnskap om forebygging, diagnostisering og behandling av denne type sykdommer. Økt kunnskap vil bidra til å gi pasienter med hjerte- og karsykdom bedre helsehjelp. Behovet for en slik type register er understreket både av pasientorganisasjonene, forskningsmiljøene og helseforetakene.

Hjerte- og karregisteret skal bestå av et basisregister og tilknyttede medisinske kvalitetsregistre. Registeret skal ha samme over¬ordnede formål. Basisregisteret har overvåking av forekomst og årsaksforskning som primærformål, mens de medisinske kvalitetsregistrene har kvalitetsforbedring av behandling og klinisk forskning som hovedformål. Samlet utgjør dette organisasjonsmodellen fellesregister.

Databehandlingsansvaret for fellesregisteret legges til Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI). Begrunnelsen for å samle databehandlingsansvaret, er behovet for en nasjonal samordning av registeret og for å sikre at én aktør har det overordnede juridiske ansvaret. De medisinske kvalitetsregistrenes behov for forankring i fagmiljøene skal ivaretas.

I høringsnotatet legges stor vekt på personvernutfordringene. Løsningen som foreslås søker å ivareta både helsetjenestens behov for kunnskap og den enkelte registrertes krav på respekt for vern av sin integritet på best mulig måte.

Høringsnotatet kan lastes ned fra Helse- og omsorgsdepartementets internettsider på følgende adresse:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer

Høringsfristen er satt til fredag 7. oktober 2011.
Vi ber fortrinnsvis om at høringsuttalelsene sendes elektronisk til:
postmottak@hod.dep.no

Høringsuttalelser kan også sendes i papirversjon til:
Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep
0030 Oslo

 

Med vennlig hilsen


Kari Sønderland e.f.
ekspedisjonssjef
                                                                     Sverre Engelschiøn
                                                                     fagdirektør

Adressater:

Aleris Helse
Apotekforeningen
Bioteknologinemnda
Borgestadklinikken
Colosseumklinikken – Allmennlegene
Datatilsynet
DELTA
Den Norske Jordmorforening
Den Norske Tannlegeforening
Den Norske Legeforening
Den nasjonale forskningsetiske komitè for medisin (NEM)
Departementene
Drammen private sykehus
Farmasi Forbundet
Forskningsstiftelsen FAFO
Fürst medisinske laboratorium AS
Gynlab AS
Haraldsplass diakonale høgskole
Helsedirektoratet
Helsetilsynet i fylkene
Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren AS (KITH AS)
Kliniske ernæringsfysiologers forening
Kommunenes Sentralforbund (KS)
Kreftregisteret
Landets helseforetak
Landets regionale helseforetak
Landets universiteter
Nettverket for private helsevirksomheter
Norges forskningsråd
Norsk Forskerforbund
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk Helsesekretærforbund
Norsk Kiropraktorforening
Norsk Manuellterapeutforening
Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)
Norsk Psykologforening
Norsk Psykiatrisk Forening
Norsk Radiografforbund
Norsk Sykepleierforbund
Norsk Sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)
Norsk Tannpleierforening
Norske Fotterapeuters Forbund
PARAT Helse
Pasientskadenemnda
Personvernnemnda
PRISY – Privatsykehusenes fellesorganisasjon
Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk sør-øst
Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk vest
Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk midt
Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk nord
Røntgeninstituttenes Fellesorganisasjon
Senter for medisinsk etikk, SME
Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE)
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Statens Helsepersonellnemnd
Statens institutt for rusmiddelsforskning (SIRUS)
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Stiftelsen Norsk Luftambulanse
Sysselmannen på Svalbard
Volvat Medisinske Senter AS

Til toppen