Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - Utkast til forskrift til lov om statens ansatte

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har sendt på høring forslag til forskrift til lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 22.05.2017

Vår ref.: 17/1504

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sender med dette på høring forslag til forskrift til lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven). Forslag til lov om statens ansatte mv. er fremmet for Stortinget av Kongen i statsråd 5. april 2017. Forslaget til forskrift forutsettes å tre i kraft samtidig med statsansatteloven.

Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges for underliggende etater og virksomheter.

Høringsuttalelse skal gis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under "Send inn høringssvar" på regjeringen.no/id2548432. Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelsene er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Frist for å gi høringsuttalelse er 22. mai 2017.

Med hilsen

Gisle Norheim (e.f.)
statens personaldirektør

Yvonne Larssen
avdelingsdirektør

Advokatforeningen
Akademikerne
Antirasistisk senter
Arbeids- og sosialdepartementet
Barne- og likestillingsdepartementet
Den norske dommerforening
Domstoladministrasjonen
Finansdepartementet
Forsvarsdepartementet
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Helse- og omsorgsdepartementet
Høyesterett
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
LO Stat
Norges Faramceutiske Forening
Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
Nærings- og fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Organisasjon mot offentlig diskriminering (OMOD)
Regjeringsadvokaten
Riksrevisjonen
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner
Sametinget
Samferdselsdepartementet
Sivilombudsmannen
Statsministerens kontor
Stortinget
Stortingets ombudsmann for Forsvaret
Unge funksjonshemmede
UNIO - Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
Utenriksdepartementet
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - Stat

Til toppen