Høring - utkast til lov om endringer i lov om miljøvern på Svalbard 15. juni 2001 nr. 79 (svalbardmiljøloven)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 23.08.2010

Vår ref.: 200505015

Last ned høringsbrevet i pdf

Innledning

Svalbardmiljøloven av 15. juni 2001 regulerer områdevern, naturinngrep og ferdsel, vern av kulturminner, arealplanlegging i bosettingene, lokal forurensning og avfall, samt jakt og fiske på Svalbard.

Erfaringene med svalbardmiljøloven viser at den i hovedsak ivaretar behovet for en helhetlig og langsiktig forvaltning av øygruppen på en god måte. Hovedprinsippene i loven ligger derfor fast. Man har likevel funnet behov for å gjøre noen endringer og justeringer i loven og deler av forskriftsverket. Miljøverndepartementet legger derfor i vedlagte høringsnotat fram forslag om endringer i svalbardmiljøloven. Det blir også gjort framlegg om enkelte forskriftsendringer i deler av forskriftsverket til loven som er en nødvendig følge av lovendringsforslaget.

Miljøverndepartementet tar sikte på å legge fram et forslag til endringslov for Stortinget våren 2011 slik at hoveddelen av loven kan trå i kraft i juli 2011, evt. 1. januar 2012.

Nærmere om noen av lovendringsforslagene

Høringsnotatet inneholder en rekke forslag til justeringer av lovteksten for å presisere gjeldende rett. Det er imidlertid noen forslag som innebærer en endring av gjeldende rett, bl.a. foreslår Miljøverndepartementet å innføre et forbud i svalbardmiljøloven mot bruk og transport av tungolje i territorialfarvannene rundt Svalbard med unntak for innseiling til Longyearbyen, Barentsburg og Sveagruva med ikrafttredelse i 2015.

Videre foreslår departementet at man må ha tillatelse etter svalbardmiljøloven for kultiveringstiltak på akvatiske og terrestre arter. Myndighet til å fastsette forskrifter om motorferdsel foreslås lagt til departementet.

Det har vært en del uklarheter knyttet til tolkningen av bestemmelsene om arealplanlegging og kulturminner, og forholdet mellom disse bestemmelsene. I forslaget til lovendringer har det blitt gjort en del presiseringer i kulturminnebestemmelsene, og foretatt en samordning med begrepsbruken på fastlandet for å klargjøre gjeldende rett. Når det gjelder bestemmelsene om arealplanlegging, er det kun forelått mindre endringer og tilpasninger til dagens praksis. Flere av lovtolkingsutfordringene vil bli løst ved en revisjon av Veileder om arealplanlegging og konsekvensutredninger utgitt av Miljøverndepartementet.

Økonomiske og administrative konsekvenser

De økonomiske og administrative konsekvensene av lovendringsforslaget er omtalt i høringsnotatet kap. 10.  De fleste av lovendringsforslagene innebærer ingen endring av gjeldende rett og medfører derfor ingen nye administrative og økonomiske konsekvenser. 

Høringsfrist

Miljøverndepartementet ber om at høringsinstansene forelegger saken for underordnede instanser som ikke står på høringslisten, så langt det er hensiktsmessig for å opplyse saken. Evt. merknader må være oss i hende senest innen 23. august 2010.


Med hilsen

Tore Ising (e.f.)
avdelingsdirektør

Marie Helene Korsvoll
rådgiver

Kopi med vedlegg:
Riksantikvaren
Klima- og forurensingsdirektoratet
Direktoratet for naturforvaltning

Departementene
AECO – Association for Arctic Cruise Operators
Airlift
Basecamp Spitsbergen AS
Bellona
Bergenhus Shipping Service
Bergshav Management
Den Norske Turistforening
Det Norske Meteorologiske institutt
Det norske Svalbardselskap
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
DRV Deutscher Reiseverband
European Cruise Service
Fangstmann Hans Lund
Fangstmann Harald Soleim
Fangstmann Louis Nielsen
Fangstmann Tommy Sandal
Fiskebåtrederenes forbund
Fiskeridirektoratet
Fiskeriforskning
Friluftslivets fellesorganisasjon – FRIFO
Grieg Transport
Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon
Havforskningsinstituttet
Horn
v/Norwegian holding AS
Innovasjon Norge
J. Martens
Kartverket
Kings Bay AS
Kystvakta, Forsvarets sentrale postmottak
Kystverket
Longyearbyen Arbeiderforening
Longyearbyen Jeger- og fiskeforening
Longyearbyen Lokalstyre
Natur og Ungdom
Norges fiskarlag
Norges Forskningsråd
Norges geologiske undersøkelser
Norges Jeger- og fiskeforbund
Norges Miljøvernforbund
Norges Naturvernforbund
Norges Småkvalfangerlag
Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet
Norsk Institutt for kulturminneforskning
Norsk Institutt for luftforskning
Norsk Institutt for naturforskning
Norsk Ornitologisk forening
Norsk Petroleumsinstitutt
Norsk Polarinstitutt
Norsk Zoologisk Forening
NySmack
Næringslivets hovedorganisasjon
Pole Position Spitsbergen
Polish Polar Station
Reiselivbedriftenes landsforening
Scan Nautic AS
Sjøfartsdirektoratet
Spitsbergen Travel AS
Statens strålevern
StatoilHydro
Store Norske Spitsbergen Kulkompani
Store Norskes pensjonistforening
Svalbard Mineral
Svalbard Næringsforening
Svalbard Reiselivsråd
Svalbard Science Forum
Svalbard Wildlife Expeditions AS
Sysselmannen på Svalbard
Telenor Svalbard
Toll- og avgiftsdirektoratet
Tr Shipping
Trust Artikugol
UNIS - Universitetssenteret på Svalbard
Universitetet for Miljø- og Biovitenskap
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Verdens Naturfond
Økokrim