Høring - utkast til retningslinjer for medlemmer i forskningsetiske komiteer

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.03.2010

Vår ref.: 200905513-/LTH

Europarådets styringskomité for bioetikk (CDBI) besluttet på sitt 37. plenumsmøte å frigi et utkast til retningslinjer for medlemmer i forskningsetiske komiteer (Draft Guide for Research Ethics Committee Members), for åpen høring. Utkastet er foreløpig et arbeidsdokument og er utarbeidet av en gruppe av spesialister på biomedisinsk forskning.

 

Intensjonen med dokumentet er at det skal være et verktøy for medlemmer i forskningsetiske komiteer. Det er ikke meningen at dokumentet skal innføre nye prinsipper, men skal fremheve det etiske grunnlaget for prinsipper som er nedfelt i europeiske instrumenter om biomedisinsk forskning og indikere operasjonelle prosedyrer for å forenkle implementeringen av disse.

 

Draft Guide for Research Ethics Committee Members kan lastes ned fra Helse- og omsorgsdepartementets eller CDBIs internettsider, på følgende adresser:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer

http://www.coe.int/t/dg3/healthbioethic/

 

Papirversjon av Draft Guide for Research Ethics Committee Members kan bestilles per e-post til elena.carreno@hod.dep.no eller telefon 22 24 87 05.

 

Departementet ber om at høringsinstansene i nødvendig utstrekning forelegger saken for underliggende etater og lignende.

 

Høringsfristen er mandag 1. mars 2010. Høringsuttalelsene må skrives på engelsk. Departementet ber om at høringsuttalelser innen fristen sendes til:

 

Helse- og omsorgsdepartementet

Postboks 8011 Dep

0030 Oslo

 

Høringsuttalelser kan også innen samme frist sendes elektronisk til: postmottak@hod.dep.no.

 

Departementet vil på bakgrunn av innkomne høringsuttalelser utarbeide et høringssvar til CDBI.

 

Med vennlig hilsen

 

 

Anne Louise Valle e.f.

avdelingsdirektør

 

                                                                               Linn Tordal Halvorsen

                                                                               førstekonsulent

 

Bioteknologinemnda

 

Datatilsynet

Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM)

 

Helsedirektoratet

 

Kunnskapsdepartementet

 

Landets regionale helseforetak

Landets universiteter

 

Nasjonalt folkehelseinstitutt

 

Regional komité for medisin og helsefaglig forskningsetikk, Sør-Øst-Norge

Regional komité for medisin og helsefaglig forskningsetikk, Vest-Norge

Regional komité for medisin og helsefaglig forskningsetikk, Midt-Norge

Regional komité for medisin og helsefaglig forskningsetikk, Nord-Norge

Rokkansenteret

Til toppen