Høring - utstillingsplikt for stipendsøkere

Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere har i brev til departementet foreslått å igangsette en prøveordning med en annen form for dokumentasjon enn utstilling/originalarbeider i samarbeid med de aktuelle stipendkomiteene/kunstnerorganisasjonene. Departementet ønsker å åpne opp for mer fleksibilitet på dette området.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.06.2009

Vår ref.: 2007/5607 KU/KU1 ILK:amb

Likelydende brev til mottakere iht. vedlagte liste

 

 

 

 

 

Deres ref

Vår ref

Dato

 

2007/5607  KU/KU1 ILK:amb

19.03.2009

 

Høringsbrev - Forskrift om statens stipend og garantinntekter for kunstnere § 7,3 ledd

Kultur- og kirkedepartementet sender med dette ut et forslag på høring om endring av Forskrift for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere § 7, 3 ledd. Bestemmelsen gjelder utstillingsplikten for stipendsøkere innenfor billedkunst, kunsthåndverk og fotografi og lyder som følger:

”For billedkunstnere, kunsthåndverkere og fotografer som søker stipend, er det i tillegg et vilkår at søkeren sender arbeider til stipendutstillinger.”

Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere har i brev til departementet foreslått å igangsette en prøveordning med en annen form for dokumentasjon enn utstilling/originalarbeider i samarbeid med de aktuelle stipendkomiteene/kunstnerorganisasjonene. Utvalget viser til korrespondanse mellom utvalget og Norske Billedkunstnere, Norske Kunsthåndverkere og Forbundet Frie Fotografer om saken.

Departementet ønsker å åpne opp for mer fleksibilitet på dette området og vil foreslå en formulering av § 7,3 ledd som innebærer at forskriften ikke stenger for en prøveordning med en annen type dokumentasjon enn utstilling av originalarbeider. Departementet har lagt vekt på at de tre organisasjonene er enige om at innsendelse av originalarbeider ikke lenger er en nødvendig forutsetning for en god og rettferdig vurdering av søknadene og at annet innsendt materiale er viktigere for vurderingen.

Det foreslås derfor at forskriften omformuleres slik at det for fremtiden ”kan” settes som vilkår at søkeren sender inn arbeider til stipendutstillinger eller andre former for offentliggjøring av innsendt materiale:

Forslag til ny § 7,3 ledd i Forskrift om statens stipend og garantiinntekter for kunstnere:

”For billedkunstnere, kunsthåndverkere og fotografer som søker stipend, kan det settes som vilkår at søkeren sender inn arbeider til stipendutstillinger eller samtykker til andre former for offentliggjøring av innsendt materiale. Opplysning om slike vilkår skal fremgå av utlysningstekst og søknadsskjema.”

Formuleringen åpner opp for at Utvalget i samråd med organisasjonene uten hinder av forskriften kan drøfte seg fram til hensiktmessige og fremtidsrettede løsninger.

Fristen for uttalelse til departementet settes til 10. juni 2009. Høringssvar sendes elektronisk til postmottak@kkd.dep.no og i vanlig brev.

Vi ber om at brevet videresendes til berørte institusjoner som ikke finnes på høringslisten.

Med hilsen

Øivind Danielsen e.f.
underdirektør

Inger Lise Kurseth
seniorrådgiver

 

Mottakere av høringsbrev:

Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere

Norsk kulturråd

Kunstnernes Hus

Norske Billedkunstnere

Forbundet Frie Fotografer

Norske Kunsthåndverkere

Landsforeningen Norske Malere

Kunstnernes Informasjonskontor

Norske Billedhoggeres Skulpturkontor

Norsk Kritikerlag

Norske Grafikere

Norske Tekstilkunstnere

Stiftelsen Fotogalleriet

Tegnerforbundet

Samisk kunstnerråd

UKS Unge Kunstneres Samfunn

Til toppen