Høring- endringer i forskrift om Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) og forskrift om fravær og permisjon

Forslag til endringer i forskrift 20. april 2005 nr. 342 om et nasjonalt personregister for introduksjonsordning og opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere (Nasjonalt introduksjonsregister).

Status: Under behandling

Høringsfrist: 17.03.2014

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) sender med dette forslag til endringer i forskrift 20. april 2005 nr. 342 om et nasjonalt personregister for introduksjonsordning og opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere (Nasjonalt introduksjonsregister) på høring.

Vår ref.: 14/136

 (PDF) Høringsbrev

Høringsinstanser:

Offentlige institusjoner

Kommunene

Fylkeskommunene

Fylkesmennene

Departementene

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Barneombudet

Datatilsynet

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)

Statistisk sentralbyrå

Utdanningsdirektoratet

Utlendingsdirektoratet (UDI)

Utlendingsnemnda (UNE)

Vox

 

Organisasjoner

Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid

Interesseorganisasjonen for kommunal voksenopplæring (IKVO)

KIM – kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene

Norges Røde Kors

Norske Kvinners sanitetsforening

Norsk Folkehjelp

OMOD – Organisasjonen mot offentlig diskriminering

Studieforbundet Folkeuniversitetet

Voksenopplæringsforbundet (VOFO)

 

Arbeidsgiverforeninger

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

Hovedorganisasjon Virke

KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

Arbeidsgiverforeningen Spekter

 

Fagforeninger

Akademikerne

Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund(YS)

 (PDF) Høringsinstanser 

Til toppen