Høring – endringer i forskrift om stipend basert på gjennomført kunstutdanning

Departementet vil gjennomgå forskriften om stipend basert på gjennomført kunstutdanning bl.a. med sikte på å vurdere og inkludere kunstutdanninger som i dag ikke omfattes av forskriften. Det tas sikte på at en ny forskrift får virkning for studenter som uteksamineres våren 2009.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 07.05.2009

Forskrift om stipend basert på gjennomført kunstutdanning ble endret ved forskrift av 27. april 2012 nr 368.

Vår ref.: 2007/05376 KU/KU1 ILK:mmt

Til høringsinstanser iflg. liste

 

 

 

 

 

Deres ref

Vår ref

Dato

 

2007/05376  KU/KU1 ILK:mmt

16.02.2009

 

Høring – endringer i Forskrift om stipend basert på gjennomført kunstutdanning

Kultur- og kirkedepartementet sender med dette til høring utkast til endringer i Forskrift om stipend basert på gjennomført kunstutdanning som varslet i St.prp. nr. 1 (2008-2009):

”Departementet vil gjennomgå forskriften om stipend basert på gjennomført kunstutdanning bl.a. med sikte på å vurdere og inkludere kunstutdanninger som i dag ikke omfattes av forskriften. Det tas sikte på at en ny forskrift får virkning for studenter som uteksamineres våren 2009. I den forbindelse foreslås posten økt med 1 mill. kroner.”

Det foreslås endringer i forskriftens §§ 2 og 3. Benevnelsene på de studietilbud som i dag er regnet opp i § 2 i forskriften er oppdatert. Departementet foreslår i tillegg at scenografiutdanningen ved Kunsthøgskolen i Oslo og kunstutdanning ved Universitetet i Tromsø – Kunstakademiet inkluderes i ordningen. Det er også gjort klart i forskriftens § 3 at kravet om at kandidaten er berettiget til studiefinansiering gjennom Lånekassen gjelder i løpet av den aktuelle utdanningen.

 

Formålet med ordningen med stipend basert på gjennomført kunstutdanning er å lette overgangen til yrkeslivet for yrkesgrupper som erfaringsmessig har særskilte problemer med denne overgangen. Stipendet gir mulighet for å nedbetale studielånet etter endt eksamen, eller bruke pengene til investeringer og lignende. Det vises spesielt til Stortingets vedtak ved behandling av St.meld. nr 27 (2000-2001) Gjør din plikt - Krev din rett, jf. Inst. S. nr. 337 (2000-2001):

 

”Stortinget ber Regjeringa gjere framlegg om å innføre eit etableringsstipend basert på gjennomførd utdanning for bildekunstnarar, ballettkunstnarar, kunsthandverkarar og diplomgraden for komposisjon og direksjon. Det er ein føresetnad at stipendet vert tildelt alle ferdig uteksaminerte studentar som går inn i yrket.”

 

Og videre til Budsjett-innst. S. nr. 2 (2001-2002) under Kap 321 Kunstnerformål (s 87):

 

”Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet og Senterpartiet, foreslår å opprette et etableringsstipend for nyutdannede studenter i gruppene billedkunst, ballett, kunsthåndverk og diplomutdanning innen komposisjon og direksjon. Ordningen innføres i første omgang for alle studenter innenfor disse gruppene som er berettiget til studiefinansiering gjennom Lånekassen og som er tilknyttet høyere norske utdanningsinstitusjoner. Flertallet ber departementet vurdere om andre studenter bør omfattes av ordningen, som for eksempel studenter ved akademi for figurteater og opera…..”

 

De utdanningsprogrammer som er inkludert i ordningen skal og bør kvalifisere til kunstnerisk virksomhet på høyt nivå, nasjonalt og internasjonalt. Dette vil i dag si bachelor- og masterprogrammer som utdanner profesjonelle kunstnere. Mer pedagogisk rettede utdanningstilbud, utdanning som kvalifiserer til arbeid i kulturskoler, som kulturkonsulenter osv. er derfor ikke relevante for vurdering i denne sammenheng.

 

Det er i dag nyutdannede dansekunstnere, billedkunstnere, kunsthåndverkere og fotografer som mottar den største andelen av stipendmidler fra denne ordningen. Undersøkelser av kunstneres levekår, bl.a. den nylig gjennomførte undersøkelsen av kunstnernes levekår foretatt av Telemarksforskning – Bø på oppdrag for departementet, ”Kunstnernes aktivitet, arbeids- og inntektsforhold, 2006,” bekrefter at dansekunstnere og de tre grupper i det visuelle feltet; billedkunst, kunsthåndverk og fotografi, har de laveste inntektene, både når en ser på inntekter av kunstnerisk arbeid og totalinntektene. Disse kunstnergrupper må dessuten i større utstrekning enn mange andre grupper skape sin egen arbeidsplass etter avsluttede studier.

 

Innenfor musikkfeltet var diplomutdanning i orkesterledelse og komposisjon allerede nevnt i Stortingets vedtak ved opprettelsen av ordningen. Departementet fant imidlertid også plass innenfor det beløp som var bevilget til å inkludere diplomutdanning i vokalutøving ved Norges Musikkhøgskole og operautdanningen ved Kunsthøgskolen i Oslo. Innenfor scenekunst ble instruktørutdanning ved Kunsthøgskolen i Oslo samt scenografi og skuespillerutdanning ved Akademi for Figurteater inkludert. Forskriften var gjenstand for grundige drøftelser med organisasjonene og andre berørte parter før den ble vedtatt.

 

Stipendordningen må ses på som et supplement til de øvrige virkemidler i statens kunstnerpolitikk som spesielt har som siktemål å bedre de økonomiske vilkårene for kunstnere som er i en vanskelig etableringsfase, bla. den statlige stipend og garantiinntektsordningen, vederlagsordninger som bibliotek- og visningsvederlag med mer.

 

Kultur- og kirkedepartementet ber om høringssvar til det vedlagte utkast innen 7. mai 2009.

 

Svar sendes elektronisk til postmottak@kkd.dep.no.

 

Med hilsen

Torunn Willadssen e.f.
avdelingsdirektør

Inger Lise Kurseth
seniorrådgiver

 

Utkast til revidert forskrift om stipend basert på gjennomført kunstutdanning

§ 1. Stipend etter denne forskriften tildeles av Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere. Utvalget suppleres med en studentrepresentant ved behandling av søknadssaker etter § 3.

§ 2. Stipendet tildeles alle studenter som er berettiget til studiefinansiering fra Lånekassen og som er ferdig uteksaminert ved de nedenfor nevnte høyere utdanningsinstitusjoner:

Kunsthøgskolen i Oslo
Bachelor Billedkunst - kunstakademiet
Bachelor Kunstfag
Bachelor Regi  
Bachelor Moderne dans og samtidsdans
Bachelor Klassisk ballett
Bachelor Jazzdans
Bachelor Scenografi

Master Billedkunst – kunstakademiet
Master Kunstfag
Master Opera
Årsstudium i opera
Master Koreografi
Master Regi

Kunsthøgskolen i Bergen
Bachelor Spesialisert kunst
Bachelor Kunstakademiet
Master Kunst

Den Norske Balletthøgskole
Bachelor Jazz dans
Bachelor Moderne samtidsdans

Kunstakademiet NTNU
Bachelor Billedkunst
Master Billedkunst 

Norges Musikkhøgskole
Diplomstudie i komposisjon
Diplomstudie i utøving (vokal)
Master Dirigering (orkesterledelse)

Høgskolen i Østfold - Akademi for scenekunst
Bachelor Scenografi
Bachelor Skuespill

Universitetet i Tromsø
Bachelor Billedkunst - Kunstakademiet
 

§ 3. Dersom kandidaten siste studieåret har mottatt stipend/lån fra Lånekassen, regnes han/hun som berettiget til studiefinansiering fra Lånekassen iht. § 2.

 

Dersom en kandidat ellers oppfyller vilkårene, men har unnlatt å søke om studiefinansiering gjennom Lånekassen, kan vedkommende likevel tildeles stipend etter særskilt søknad. Det er et vilkår at kandidaten dokumenterer at han/hun var berettiget til studiefinansiering fra Lånekassen i løpet av utdanningen.

 

Dersom en kandidat ikke er berettiget til studiefinansiering på grunn av langt utdanningsløp eller annen utdanning tidligere, kan vedkommende likevel tildeles stipend etter særskilt søknad med redegjørelse for bakgrunnen og anbefaling fra vedkommende utdanningsinstitusjon.

 

Student som tar avkortet utdanningsløp (ikke fullført utdanning) ved disse skolene kan også etter særskilt søknad tildeles avkortet stipend dersom avbruddet er begrunnet i utdanningens karakter. Søknaden skal vedlegges en bekreftelse fra vedkommende utdanningsinstitusjon på at et avkortet utdanningsløp er begrunnet i utdanningens karakter.

 

Særskilt søknad etter de tre foregående ledd må være sendt Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere innen tre måneder etter endt utdanning.

 

§ 4. Det godtas at til sammen ett år av kandidatens utdanning er tatt i utlandet. Det er en forutsetning at studietiden i utlandet inngår som del av den utdanningen kandidaten har tatt i Norge. Studietiden i utlandet skal være godkjent av den norske utdanningsinstitusjonen.

 

§ 5. Stipendet utgjør 26,6 % av den årlige basisstøtte (stipend og lån) som alle studenter i fulltidsutdanning kan få gjennom Lånekassen multiplisert med antall år i det normerte studieløpet for den respektive utdanning.

 

§ 6. Stipendet tildeles etter at Utvalget for statens stipend og garantiinntekter har mottatt bekreftelse fra utdanningsinstitusjonene på at kandidaten har fullført utdanningen, samt mottatt bekreftelse på at kandidaten siste studieåret har mottatt støtte fra Lånekassen.

 

§ 7. Utvalgets vedtak kan påklages til Kultur- og kirkedepartementet. Klagen skal sendes til Utvalget.

      

Utvalget behandler klagen og kan omgjøre sitt vedtak. Dersom Utvalget opprettholder det opprinnelige vedtaket, sendes sakens dokumenter til Kultur- og kirkedepartementet når saken er tilrettelagt. Det vises til forvaltningsloven kapittel VI « Om klage og omgjøring ».

 

§ 8. Denne forskriften trer i kraft straks.

 

Mottakere av høringsbrev:

Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere

Kunnskapsdepartementet

Norsk kulturråd

Kunsthøgskolen i Oslo

Kunsthøgskolen i Bergen

Norges Musikkhøgskole

NTNU

Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Lillehammer

Universitetet i Tromsø

Universitetet i Agder

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Bergen

ANSA

Norsk Studentunion

Studentenes Landsforbund

Den Norske Forfatterforening

Norsk Faglitterær forfatter- og oversetterforening

Norske Barne- og ungdomsbokforfattere

Norsk Oversetterforening

Norsk Komponistforening

Norsk Tonekunstnersamfund

Musikernes Fellesorganisasjon

Ny Musikks komponistgruppe

Foreningen Norske tekstforfattere og komponister (NOPA)

Norske Billedkunstnere

Norsk Billedhoggerforening

Landsforeningen Norske Malere

Norske Grafikere

Tegnerforbundet

Unge Kunstneres Samfund

Norske Kunsthåndverkere

Grafill

Norsk Filmforbund

Forbundet Frie Fotografer

Norges Fotografforbund

Norske Filmregissører

Norsk Skuespillerforbund

Norsk Sceneinstruktørforening

Norske Dramatikeres Forbund

Norske Scenografer

Norske Dansekunstnere

Norsk Kritikerlag

Norsk Filmkritikerlag

Samisk Kunstnerråd

Til toppen