Høring – endringer i forskrifter om utdanningsstøtte

Departementet foreslår to endringer i utdanningsstøtteregelverket: 1) Studenter som tar såkalt Y-vei (spesielt tilrettelagt utdanning ved universiteter og høyskoler for studenter med relevant fag-/svennebrev eller relevant fagutdanning) sikres utdanningsstøtte på samme vilkår som andre fulltidsstudenter, 2) Låntakere som ikke kan benytte eFaktura på grunn av dokumentert synshemming fritas fra å betale gebyr på papirfaktura ved førstegangs betalingsvarsel fra Lånekassen.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 04.07.2011

Departementet foreslår to endringer i utdanningsstøtteregelverket: 1) Studenter som tar såkalt Y-vei (spesielt tilrettelagt utdanning ved universiteter og høyskoler for studenter med relevant fag-/svennebrev eller relevant fagutdanning) sikres utdanningsstøtte på samme vilkår som andre fulltidsstudenter, 2) Låntakere som ikke kan benytte eFaktura på grunn av dokumentert synshemming fritas fra å betale gebyr på papirfaktura ved førstegangs betalingsvarsel fra Lånekassen.
(23.05.2011)

______________________________________________________________________________

Dokumentene i saken (i PDF-format):


Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF, 111 kB)

Høringsnotat om endring i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte 2011–2012 (PDF, 122 kB)

Høringsnotat om endring i forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån 2011 (PDF, 94 kB)


Høringsbrevet og -notatene vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor. Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas. Disse vil bli publisert i PDF-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.


For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.


____________________________________________________________________________

Denne saken er ferdigbehandlet av departementet med følgende resultat:


Kunnskapsdepartementet fastsatte 23. august 2011 Forskrift om endring i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2011–2012 og Forskrift om endring i forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2011.

 

Vår ref.: 201102201

Høring – Endringsforskrift til forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2011–2012 og forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2011


Kunnskapsdepartementet sender herved endringsforskrift til forskrift om tildeling av utdanningstøtte og forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter på alminnelig høring.

I høringsnotatet er de gjeldende paragrafer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for 2011–2012 og forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2011 tatt inn slik at forslagene til endring kan sammenholdes med disse. Endringsforslagene er understreket i teksten.

Det foreslås følgende endringer:

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte 2011-2012:
• Utdanningsstøtte til studenter som tar y-vei på samme vilkår som andre fulltidsstudenter (§ 4-1).

Forskrift om forrentning og tilbakebetaling 2011:
• Unnta personer fra å betale gebyr på papirfaktura dersom de ikke kan benytte seg av eFaktura på grunn av dokumentert synshemming (§ 6-3).

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2011–2012 gjelder fra 15. august 2011 og forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter gjelder fra 1. januar 2011. Endringsforskriftene skal settes i verk så snart de er vedtatt. Av hensyn til dette må høringsfristen settes kortere enn de tre månedene som er normalt ved alminnelige høringer.

Høringsfrist settes til 4. juli 2011. Høringsuttalelsene bes sendt elektronisk til postmottak@kd.dep.no.


Med hilsen

Lars Petter Flåtten (e.f.)
avdelingsdirektør
Sonja M. Tronsmo
rådgiver

Høringsnotat – Forslag til endringsforskrift til forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2011–2012


Første del. Hovedregler for tildeling av utdanningsstøtte

Kapittel 4. Hva slags utdanning det gis støtte til

Til § 4-1 Utdanninger det gis støtte til

Det foreslås endringer i regelverket for utdanningsstøtte for å sikre at studenter som tar såkalt Y-vei fortsatt får fulltidsstøtte og fullt utdanningsstipend (konvertering).

En del studenter tar Y-vei som grunnlag for en bachelorgrad i ulike fag, dette dreier seg i all hovedsak om ingeniørfag. Dette innebærer at studentene blir tatt opp i utdanningen uten generell studiekompetanse, og kan få fritak for inntil 30 studiepoeng på grunnlag av tidligere utdanning og praksis. Den frigjorte tiden forutsettes benyttet til nødvendige grunnlagsemner, for eksempel i norsk og matematikk/fysikk, som de andre studentene har med seg fra videregående opplæring (vgo).

Studentene som får fritak for fag tilsvarende inntil ett semesters belastning, har ikke et tidsmessig kortere løp enn andre studenter, og løpet skal bygges opp slik at studenter som tar Y-vei får det samme læringsutbytte som øvrige kandidater. De oppnår også en bachelorgrad som er likeverdig med andre kandidater. De som har tatt Y-vei har tidligere fått full utdanningsstøtte og fullt utdanningsstipend ved at grunnlagsemnene på videregående opplæringsnivå har blitt rapportert som høyere utdanning. Regelverksendringen skal sikre at studenter som tar Y-vei får fulltidsstøtte og konvertering på korrekt grunnlag.

Gjeldende § 4-1 for 2011–2012:

§ 4-1 Utdanninger det gis støtte til
     Det gis støtte til
a) videregående opplæring etter opplæringsloven ved offentlige utdanningsinstitusjoner
b) fag- og yrkesopplæring i bedrift etter opplæringsloven (når lærlingen har godkjent lærekontrakt og når lærekandidaten har godkjent opplæringskontrakt)
c) grunnskoleopplæring for voksne etter opplæringsloven § 4 A-1
d) kurs med repetisjon av fag fra grunnskolen, som forberedelse for opptak i videregående opplæring etter opplæringsloven § 3-1
e) utdanning ved folkehøyskoler
f) utdanning ved private utdanningsinstitusjoner som følger offentlig godkjente læreplaner for videregående opplæring. Utdanningen må avsluttes med eksamen for privatister
g) utdanning ved private utdanningsinstitusjoner som er godkjent etter privatskoleloven
h) utdanning ved private utdanningsinstitusjoner som er godkjent etter lov om voksenopplæring § 17
i) utdanning ved offentlige og private utdanningsinstitusjoner som er godkjent etter lov om fagskoleutdanning
j) høyere utdanning ved institusjoner under lov om universiteter og høyskoler
k) utdanning ved nettskoler som følger offentlig godkjente læreplaner for videregående opplæring, eller som tilsvarer høyere utdanning ved offentlige utdanningsinstitusjoner, eller som er godkjent etter lov om fagskoleutdanning. Utdanning som følger offentlig godkjente læreplaner for videregående opplæring, må avsluttes med eksamen for privatister. Nettskolen som tilbyr utdanningen, må være godkjent etter lov om voksenopplæring § 13
l) utdanning ved studieforbund som følger offentlig godkjente læreplaner for videregående opplæring, eller som tilsvarer høyere utdanning ved offentlige utdanningsinstitusjoner, eller som er godkjent etter lov om fagskoleutdanning. Utdanning som følger offentlig godkjente læreplaner for videregående opplæring, må avsluttes med eksamen for privatister. Studieforbund som tilbyr utdanningen, må være godkjent etter lov om voksenopplæring § 5
m) forkurs til ingeniørutdanning
n) utenlandsk utdanning som tilbys i Norge med særskilt godkjenning for støtterett gitt av departementet
o) utdanning i nordiske land etter § 6-1 og
p) utdanning i land utenfor Norden etter §§ 5-1, 35-1, 35-6, 35-7, 36-1, 37-1 og 37-2.
     Utdanningsopplegget må i tillegg oppfylle kravene i kapittel 7.


Forslag til ny § 4-1 for 2011–2012 (ny tekst er understreket):

§ 4-1 Utdanninger det gis støtte til
     Det gis støtte til
a) videregående opplæring etter opplæringsloven ved offentlige utdanningsinstitusjoner
b) fag- og yrkesopplæring i bedrift etter opplæringsloven (når lærlingen har godkjent lærekontrakt og når lærekandidaten har godkjent opplæringskontrakt)
c) grunnskoleopplæring for voksne etter opplæringsloven § 4 A-1
d) kurs med repetisjon av fag fra grunnskolen, som forberedelse for opptak i videregående opplæring etter opplæringsloven § 3-1
e) utdanning ved folkehøyskoler
f) utdanning ved private utdanningsinstitusjoner som følger offentlig godkjente læreplaner for videregående opplæring. Utdanningen må avsluttes med eksamen for privatister
g) utdanning ved private utdanningsinstitusjoner som er godkjent etter privatskoleloven
h) utdanning ved private utdanningsinstitusjoner som er godkjent etter lov om voksenopplæring § 17
i) utdanning ved offentlige og private utdanningsinstitusjoner som er godkjent etter lov om fagskoleutdanning
j)  høyere utdanning ved institusjoner under lov om universiteter og høyskoler
k) utdanning ved nettskoler som følger offentlig godkjente læreplaner for videregående opplæring, eller som tilsvarer høyere utdanning ved offentlige utdanningsinstitusjoner, eller som er godkjent etter lov om fagskoleutdanning. Utdanning som følger offentlig godkjente læreplaner for videregående opplæring, må avsluttes med eksamen for privatister. Nettskolen som tilbyr utdanningen, må være godkjent etter lov om voksenopplæring § 13
l) utdanning ved studieforbund som følger offentlig godkjente læreplaner for videregående opplæring, eller som tilsvarer høyere utdanning ved offentlige utdanningsinstitusjoner, eller som er godkjent etter lov om fagskoleutdanning. Utdanning som følger offentlig godkjente læreplaner for videregående opplæring, må avsluttes med eksamen for privatister. Studieforbund som tilbyr utdanningen, må være godkjent etter lov om voksenopplæring § 5
m) forkurs til ingeniørutdanning
n) spesielt tilrettelagt utdanning ved universiteter og høyskoler for studenter med relevant fag/svennebrev eller relevant fagutdanning (y-vei)
o) utenlandsk utdanning som tilbys i Norge med særskilt godkjenning for støtterett gitt av departementet
p) utdanning i nordiske land etter § 6-1 og
q) utdanning i land utenfor Norden etter §§ 5-1, 35-1, 35-6, 35-7, 36-1, 37-1 og 37-2.
     Utdanningsopplegget må i tillegg oppfylle kravene i kapittel 7.


 

Høringsnotat - Forslag til endringsforskrift til forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2011


Første del. Forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter

Kapittel 6 Forfall, betalingsvarsel og gebyr

Til § 6-3 Gebyr ved førstegangs betalingsvarsel

Det foreslås å frita synshemmede som ikke kan benytte nettbank fra å betale gebyr ved førstegangs betalingsvarsling fra Lånekassen. Etter dagens regler påløper det et gebyr ved varsling om forfall, men dette gebyret påløper ikke for låntakere som benytter eFaktura.

Forslaget er et resultat av at Likestillings- og diskrimineringsombudet etter klage fra Norges Blindeforbund på Telenors papirfaktura på 35 kroner, mente at ileggelse av et slikt gebyr var indirekte diskriminering av synshemmede. Blindeforbundet viste til at nettbanker ikke er universelt utformet, og at det derfor er vanskelig eller umulig for mange synshemmede å ta i bruk nettbank. En del synshemmede har ikke annet valg enn å betale regningene med papirfaktura manuelt eller per post. Ombudet konkluderte med at Telenors gebyr på papirfaktura, uten unntak for synshemmede, er i strid med forbudet mot indirekte diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne, jf. diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 4 tredje ledd.

Synshemmede som ikke er i stand til å benytte eFaktura, har på grunn av funksjonshemmingen ikke mulighet til å bli fritatt for gebyret som påløper ved varslingen. Kunnskapsdepartementet vil innrette seg etter ombudets uttalelse og frita synshemmede som ikke er i stand til å benytte eFaktura fra å betale gebyr på papirfaktura fra Lånekassen. Det vil stilles krav om dokumentasjon på at man ikke kan benytte eFaktura på grunn av synshemming.

Gjeldende § 6-3 for 2011:

§ 6-3 Gebyr ved førstegangs betalingsvarsel
     Ved varsling om terminbeløp som forfaller, påløper et gebyr på kr 35. For låntakere som benytter eFaktura, påløper ikke slikt gebyr.

Forslag til endring i § 6-3 for 2011:

§ 6-3 Gebyr ved førstegangs betalingsvarsel
     Ved varsling om terminbeløp som forfaller, påløper et gebyr på kr 35.
     Gebyret påløper ikke for låntakere som benytter eFaktura, eller for låntakere som ikke kan benytte eFaktura på grunn av dokumentert synshemming.

Departementene
Folkehøgskolerådet
Friskoleorganisasjonene
Forum for Fagskoler
Norske fag- og Friskolers Landsforbund
Nettverk for private høyskoler
Private høyskoler
Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU)
Universiteter og høyskoler
Universitets- og høgskolerådet

ANSA Association of Norwegian Students Abroad
Elevorganisasjonen
Norsk studentorganisasjon (NSO)
Norske Dansekunstnere
Samskipnadsrådet
Studentpolitisk utvalg ved Handelshøyskolen BI
Studentsamskipnadene

Datatilsynet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Fylkesmennene
Fylkeskommunene
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)
Riksrevisjonen
Samordna opptak
Skattedirektoratet
Statens innkrevingssentral
Statens lånekasse for utdanning
Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Utdanningsdirektoratet
Arbeidsgiverorganisasjonene
Arbeidstakerorganisasjonene
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Kommunenes sentralforbund
Likestillingsombudet
Norges forskningsråd
Norgesuniversitetet
Norsk forbund for fjernundervisning (NFF)
Norsk fosterhjemsforening
Sametinget
Statens råd for funksjonshemmede
Studentrettshjelpstiltakene
Voksenopplæringsforbundet (VOFO)
Vox

Til toppen