Høringer

Høring – endringer i psykisk helsevernloven – varsling av fornærmede og etterlatte ved endringer i gjennomføring og opphør av dom på overføring til tvungent psykisk helsevern, adgang til nattelåsing av pasientrom mv.

Resultat: Prop. 91 L (2012-2013) om endringer i psykisk helsevernloven (varsling av fornærmede og etterlatte, nattelåsing av pasientrom m.m.)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.01.2013

Vår ref.: 201203909-/LIT

Deres ref

Vår ref

Dato

 

201203909-/LIT

11.10.2012

 

Høring – endringer i psykisk helsevernloven – varsling av fornærmede og etterlatte ved endringer i gjennomføring og opphør av dom på overføring til tvungent psykisk helsevern, adgang til nattelåsing av pasientrom mv.

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette forslag til endringer i lov 2. juli 1999 nr. 62 om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern på alminnelig høring.

Forslaget gjelder varsling av fornærmede eller dennes etterlatte ved endringer i gjennomføring og opphør av dom på tvungent psykisk helsevern. Departementet foreslår også nye regler om opplysningsplikt for faglig ansvarlig og unntak fra lovbestemt taushetsplikt knyttet til reglene om besøksforbud i straffeprosessloven. I tillegg foreslås regler om nattelåsing av pasientrom i regionale sikkerhetsavdelinger og enhet med særlig høyt sikkerhetsnivå.

Vi ber høringsinstansene vurdere om høringsnotatet bør forelegges eventuelle underliggende organer. Institusjoner og andre som ikke er oppført på høringslisten, kan også gi høringssvar.

Departementet ber om at eventuelle merknader til høringsnotatet med lovforslag sendes elektronisk til postmottak@hod.dep.no innen  torsdag 3. januar 2013.   

 

Merknader kan også sendes i papirversjon til:

Helse- og omsorgsdepartementet

Postboks 8011 Dep

0030 Oslo

 

Høringsnotatet er lagt ut på Helse- og omsorgsdepartementets internettside på følgende adresse: http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer.html?id=1904 

Spørsmål om høringsnotatet med lovforslag kan rettes til avdelingsdirektør Geir Helgeland på e-post geh@hod.dep.no eller telefon 22 24 84 33 eller seniorrådgiver Liv Telle på e-post lit@hod.dep.no eller telefon 22 24 87 45.

 

 

Med vennlig hilsen

 

Kari Sønderland e.f.

ekspedisjonssjef                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                       Geir Helgeland

                                                                       avdelingsdirektør                                                                                                  

 

Høringsinstanser – endringer i psykisk helsevernloven

 

Departementene

Høyesterett

Lagmannsrettene

Tingrettene

Domstolsadministrasjonen

ACTIS

ADHD-foreningen

Afasiforbundet i Norge

Akademikerne

A-LARM – Bruker og pårørendeorganisasjon for åpenhet om rus og behandling

Amalie Skrams Hus

Delta

Amnesty International Norge

Ananke, Norsk OCD forening

Angstringen

ANS Institutt for Familieterapi

Apotekerforeningen

Aurora, Støtteforeningen for mennesker med psykiatriske helseproblem

Autismeforeningen i Norge

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Barneombudet

Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet

Bikuben - regionalt brukerstyrt senter

Blå Kors Norge

Bruker Spør Bruker

Civita

Datatilsynet

Den internasjonale juristkommisjon – norsk avdeling

Den Norske Advokatforening

Den norske Dommerforening

Den norske lægeforening

Den nasjonale forskningsetiske komitè for medisin (NEM)

Den rettsmedisinske kommisjon

De regionale komiteer for medisinsk forskningsetikk

Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø

Det Norske Nettverket av Fontenehus

Fagforbundet

Fagrådet innen rusfeltet

Fampo

Fellesorganisasjonen FO

Flyktninghjelpen

Forskningsstiftelsen FAFO

Fransiscushjelpen

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Fylkesmennene

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

Fylkesrådene for funksjonshemmede

Galebevegelsen

Gatejuristen – Kirkens bymisjon

Hovedorganisasjonen Virke

Parat

Helsedirektoratet

Helsetjenestens Lederforbund

Human-Etisk Forbund

Hvite Ørn – Interesse- og brukerorganisasjon innen psykisk helse

Informasjonssenteret Hieronimus

Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin

Institutt for samfunnsforskning

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Interessegruppa for kvinner med spiseforstyrrelser

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

Juss-Buss

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa i Nord-Norge

KIM-senteret

Kirkens Bymisjon

Klientaksjonen

Kliniske ernæringsfysiologers forening

Klinikk sikkerhetspsykiatri Helse Bergen HF

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)

Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (KSF)

Landets Fylkesmenn / Sysselmannen på Svalbard

Landets fylkeskommuner

Landets helseforetak

Landets høyskoler (m/helsefaglig utdannelse)

Landets kommuner

Landets kontrollkommisjoner

Landets krisesentre

Landets politidistrikt

Landets pasient- og brukerombud

Landets regionale helseforetak

Landets regionale kompetansesentre for rusmiddelspørsmål

Landets regionale kompetansesentre for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri

Landets universiteter

Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE)

Landsforbundet Mot Stoffmisbruk (LMS)

Landsforeningen for etterlatte ved selvmord (LEVE)

Landsforeningen for Psykopat Ofre

Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP)

Landsforeningen for kosthold og helse

Landsforeningen for utekontakter

Landsforeningen for Voldsofre og Motarbeiding av Vold

Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

LAR Nett Norge

Legeforeningens forskningsinstitutt

Likestillings- og diskrimineringsombudet

LINK Oslo – Senter for selvhjelp og mestring

Manifestsenteret

Medborgernes Menneskerettighetskommisjon

Menneskeverd

Mental Helse Norge

Mental Helse Ungdom

NA, Anonyme Narkomane

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin – Uni helse

Nasjonalt kompetansesenter for minoritetshelse (NAKMI)

Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA)

Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin (NAKOS)

Nasjonalt kompetansesenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling

Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet

Norges Farmaceutiske Forening

Norges forskningsråd

Norges Handikapforbund

Norges Juristforbund

Norsk Forbund for Psykoterapi

Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid

Norsk Forskerforbund

Norsk Helse- og Sosiallederlag

Norsk Helsesekretærforbund

Norsk Organisasjon for asylsøkere (NOAS)

Norsk Pasientforening

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)

Norsk Presseforbund

Norsk Psykologforening

Norsk Psykiatrisk Forening

Norsk Psykoanalytisk Institutt

Norsk Redaktørforening

Norsk senter for menneskerettigheter

Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)

Norsk Sykepleierforbund

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Norsk Tourette Forening

NOVA – Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Organisasjonen Voksne for Barn

Organisasjon Mot Offentlig Diskriminering (OMOD)

PARAT Helse

Pasientskadenemnda

Politidirektoratet

Politijuristene

Pårørendekompetanse

Pårørendesenteret i Oslo

Redd Barna

Regional sikkerhetsavdeling Helse Sør-Øst

Regional sikkerhetsavdeling Brøset

Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS)

Regionsentrene for barn og unges psykiske helse

Regjeringsadvokaten

Rettspolitisk forening

Riksadvokaten

Riksrevisjonen

Rokkansenteret

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser

Rusmiddelbrukernes interesseorganisasjon (RIO)

Rådet for psykisk helse

Råd og muligheter – ROM Agder

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)

Sametinget

Samfunnsviterne

Senter for medisinsk etikk (SME)

Senter for rus- og avhengighetsforskning (Seraf)

SINTEF Helse

SPEKTER

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Statens helsetilsyn

Statens helsepersonellnemnd

Statens legemiddelverk

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

Statstjenestemannsforbundet

Statsadvokatembetene

Stiftelsen Menneskerettighetshuset

Stiftelsen SEPREPE – Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering av psykoser

Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning

Stiftelsen Støttecenter mot Incest – Oslo

Stine Sofies Stiftelse

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Universitets- og høyskoleutdannedes forbund

We shall overcome

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)