Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring – endringer i vannressursloven, vassdragsreguleringsloven, energiloven, lov om elsertifikater og havenergilova (administrative reaksjoner og sanksjoner)

Status: Under behandling

Høringsfrist: 25.02.2020

Vår ref.: 20/63

Olje- og energidepartementet sender på høring forslag til endringer i vannressursloven, vassdragsreguleringsloven, energiloven, lov om elsertifikater og havenergilova.

Bakgrunnen for forslaget er de nye bestemmelsene i forvaltningsloven kapittel IX til XI om administrative sanksjoner mv. som ble vedtatt i 2016, jf. Prop. 62 L (2015-2016) med anbefalinger og føringer for hvordan slike bestemmelser bør utformes. Departementet har med dette som utgangspunkt foretatt en gjennomgang av bestemmelsene om sanksjoner og reaksjoner i de nevnte lovene.

Det er etter gjeldende rett hjemmel for å ilegge overtredelsesgebyr ved brudd på vannressursloven, vassdragsreguleringsloven, energiloven, lov om elsertifikater og havenergilova. I tråd med nye bestemmelser i forvaltningsloven foreslås det hjemmel for å gi forskrift om faste satser for gebyr i enkelte saker, og forskrift der det settes et øvre tak for overtredelsesgebyret ved individuell utmåling. Forslag til forskrifter om dette vil bli sendt på egen høring.

I tråd med anbefalingene i Prop. 62 L (2015-2016) har Olje- og energidepartementet vurdert og funnet behov for å innføre reaksjonsbestemmelsen administrativ inndragning av ulovlig utbytte ved overtredelser av vannressursloven, vassdragsreguleringsloven, energiloven og havenergilova. Formålet med denne reaksjonshjemmelen er ikke å straffe overtrederen, inndragning av ulovlig utbytte har en gjenopprettende funksjon.

Departementet foreslår klargjørende endringer i de gjeldende bestemmelsene i vassdragsreguleringsloven, energiloven, lov om elsertifikater og havenergilova om tilbakekall av offentlig tillatelser. Det presiseres i lovteksten at vurderingstemaet skal være at konsesjonæren ikke lenger anses skikket til å inneha konsesjonen etter grove eller gjentatte lovbrudd. Videre foreslås det en ny bestemmelse i vannressursloven skåret over samme lest.

Departementet foreslår flere mindre endringer knyttet reaksjonene overtredelsesgebyr, straff og tvangsmulkt, som er nærmere omtalt i høringsnotatet.

Samlet vil forslagene til klarere og mer samordnede hjemler for sanksjoner og reaksjoner, samt ny hjemmel for å kunne inndra ulovlig utbytte, føre til en mer effektiv håndhevelse på energi- og vassdragsområdet. Det vil bidra til at de verdier regelverket skal beskytte blir bedre ivaretatt. For næringsaktører vil økt etterlevelse også ha en positiv effekt ved at det reageres overfor konkurrerende virksomheter som bryter regelverket.

Departementet ber om eventuelle merknader innen tirsdag 25. februar 2020.

Høringsuttalelser kan avgis digitalt på regjeringen.no. Der kan høringsinstansene registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende inn

høringssvar uten å registrere seg, og høringsuttalelser sendes da til: [email protected].

Også andre enn de som står på høringslisten står fritt til å uttale seg.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Ingvild Ånestad, [email protected] og telefon 22 24 63 13.

 

Med hilsen

 

Olav Boge (e.f.)

avdelingsdirektør

 

 

Ingvild Ånestad

seniorrådgiver

Alle departement

Alle fylkeskommunar

Alle fylkesmenn

Sametinget

Aibel

Akademikerne

Aker BP

Aker Solutions

Akvaplan-Niva A/S

Andøy kommune

Avinor AS

Bellona

Bremanger kommune

Brønnøysunregistrene

Datatilsynet

Den norske advokatforening

Den norske Turistforeningen

Direktoratet for arbeidstilsynet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

DistriktsEnergi

DONG Norge AS

Dr. Techn. Olav Olsen

Drivkraft Norge AS

EL & IT forbundet

Energi Norge

Enova SF

Equinor

Fellesoperativt hovedkvarter

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Finanstilsynet

Finnmarkseiendom

Fiskebåt

Fiskeridirektoratet

Floating Power Plant AS

Flora kommune

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forbrukerklageutvalget

Forsvarsbygg

Forum For Marin Fornybar Energi

Forum for utvikling og miljø

Framtiden i våre hender

Fred Olsen Renewables

Fridtjof Nansens institutt

Friluftslivets fellesorganisasjon

Future Technology

Gassco AS

Gassnova

GCE Blue Maritime

GCE Node

GCE Ocean Technology

Greenpeace Norge

Hadsel kommune

Hammerfest kommune

Handelshøyskolen BI

Hasvik kommune

Haugaland Vekst

Havforskningsinstituttet

Havgul AS

Hovedorganisasjon Virke

Hovedredningssentralen i Nord-Norge

Hovedredningssentralen i Sør-Norge

Hurtigbåt Forbundet

Hurtigruten ASA

iLaks

IndustriEnergi

Innovasjon Norge

Institutt for energiteknikk

Karlsøy kommune

Kartverket

Kommunenes Sentralforbund

Konkurransetilsynet

Kraftfylka

KS Bedrift

Kværner

Kystrederiene

Kystverket

Landbruksdirektoratet

Landsorganisasjonen i Norge

Landssamanslutninga av vasskraftkommunar

Landssammenslutningen av norske vindkraftkommuner

Luftfartstilsynet

Lurøy kommune

Lyse Energi AS

Marine Energy Test Centre

Maritimt forum

Meteorologisk Institutt

Miljødirektoratet

Natur og Ungdom

NHO

NHO Sjøfart

NITO

Njordr

NoFima

NORCE

Nord Pool ASA

Nordisk Skibsrederforening

Norges Bondelag

Norges Fiskarlag

Norges Fiskerihøgskole

Norges Forskningsråd

Norges Fritids-og småfiskerforbund

Norges geologiske undersøkelser

Norges Handelhøyskole

Norges Jeger- og fiskerforbund

Norges Kulturvernforbund

Norges Kystfiskarlag

Norges Miljøvernforbund

Norges Naturvernforbund

Norges Rederiforbund

Norges Råfisklag

Norges Sjømatråd

Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet-NTNU

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk bonde- og småbrukarlag

Norsk Havneforening

Norsk Hydro ASA

Norsk Industri

Norsk institutt for kulturminneforskning

Norsk institutt for luftforskning

Norsk institutt for naturforskning

Norsk institutt for skog og landskap

Norsk institutt for vannforskning

Norsk olje og gass

Norsk ornitologisk forening

Norsk Petroleumsforening

Norsk Polarinstitutt

Norsk Skogbruksforening Norskog

Norsk Skogeierforbund

Norsk Zoologisk forening

Norske Samers Riksforbund

NORWEA

Norwegian Energy Partners

Norwegian Offshore Wind Cluster

OWEC Tower AS

Petoro AS

Petroleumstilsynet

Redningsselskapet

Regelrådet

Regjeringsadvokaten

Reindriftsforvaltningen

Riksantikvaren

Rødøy kommune

Sabima

Samarbeidsrådet for naturvernsaker

Samfunn- og næringslivsforskning

Seatower AS

Shell Norge

SINTEF energiforskning AS

Sjøfartsdirektoratet

Sjømat Norge

Skattedirektoratet

Småkraftforeninga

Statens havarikommisjon for transport

Statens Strålevern

Statistisk sentralbyrå

Statkraft SF

Statnett SF

Statskog

Sway AS

Sør-Norges Trålerlag

Tekna

Tromsø kommune

Træna kommune

Unitech

Universitetet for miljø og biovitenskap

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo, Nordisk Institutt for Sjørett

Universitetet i Oslo, Senter for europarett

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Tromsø

Utsira kommune

Vestavind Kraft AS

Vestvågøy kommune

Vikna kommune

Villfisk

Vågan kommune

Vågsøy kommune

WWF

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

ZERO

Øksnes kommune

 

Til toppen